Tải bản đầy đủ

Phân tích đố thị cung cầu trái phiếu

Phân tích đố thị cung cầu trái phiếu(các yếu tố tác động)
A,*lãi suất

1,đường cấu
Nếu thời gian tồn tại của trái phiếu vừa đúng 1 năm ,thì lãi suất trái phiếu
đồng thời là lãi suất hoàn vốn,nghĩa là
c
I=RET =F-P
P
Trong đó
I: lãi suất hoàn vốn
F-mệnh giá
c
RET lợi tức dự tính
Pd giá mua ban đầu của trái phiếu chiết khấu


-tại điểm A
+) lỢI TỨC DỰ TÍNH
( 1000000-950000)/950000=0,053=5,3%
-TẠI ĐIỂM B

+) Lợi tức dự tính
(1000000-900000)/900000=0,111=11,1%
-tại điểm C
+) lỢI TỨC DỰ TÍNH
(1000000-850000)/850000=17,6%
-TẠI ĐIỂM D
+) Lơi tức dự tính
(1000000-800000)/800000=25%
-TẠI ĐIỂM D
+) lỌI TỨC DỰ TÍNH
(1000000-750000)/750000 =33,3%
*NhẬN xét
Đường cầu D nối các điểm A,B,C,D,E là đường cầu trái phiếu,có độ dốc
xuống ,cho thấy nếu các yếu tố khác không đổi ,giá trái phiếu càng thấp
,lượng cầu trái phiếu càng cao.
2,Đương cung
Tại điểm F
+) Với mức giá 750000đ,sẽ ứng với lãi suất 33,3% ,lượng cung trái phiếu sẽ
là 100
Tại điểm G
+) Vói mức giá 800000đ, sẽ ứng với lãi suất 25% ,Lượng cung trái phiếu sẽ
là 200
Tại điểm C
+) Vói múc giá 850000đ ,sẽ ứng với lãi suất 17,6% ,lượng cung trái phiếu sẽ
là 300
-Tại điểm Y


+) Với mức giá 900000đ ,Sẽ ứng với lãi suất 11,1% ,lượng cung trái phiếu sẽ
là 400
-tại điểm Y
+Vơi mức giá 950000đ,Sẽ ứng với lãi suất 5,3%,Lượng cung trái phiếu sẽ là
500
*Như vậy: Khi giá tăng ,Nhưng cá yếu tố khá không đổi ,lượng cung sẽ tăng
lên

* sự dịch chuyển dường cầu trái phiếu


+,khi lãi suất tăng thì đường cầu sẽ dịch chuyển từ D1 ->D2 => Giảm cầu

về trái phiếu
+) khi lãi suất giảm : thì đường cầu sẽ dịch chuyển từ D->D1 => Tăng cầu
về trái phiếu

*Sự dịch chuyển đường cung trái phiếu


+ khi lãi suất giảm ,đường cung dịch chuyển sang traí từ S->S2=> giảm
cung trái khoán
+ Khi lãi suất tăng ,duiongf cung dịch chuyển sang phải từ S->S1=> Tăng
cung trái khoán

B,*lạm phát
-Vói 1 mức lãi suất cho trước ,khi lạm phát dự tính tăng lên ,giá vay tiền

giảm xuống ,người đi vay sẽ được lợi qua phân phối thu nhập
- Ta có sơ đồ sau


-giả sử mức lạm phát ban đàu là 5Z%,đường D1,D2, cắt nhau tại A tại mức
cân bằng dự tính i1.
-+) nếu mức lạm phát tăng lên 10% => lợi tức dự tính của trái phiếu so với
tài sản thực giảm => lượng cầu trái phiếu gảm=> lượng cầu dịch chuyển
sang tría từ D1-> D2
+) Nếu mức lạm phát dự tính tăng lreen 10% => giá vay tiền giăm =>
đường cung dịch chuyển sang phải từ S1->S2

• C,tình hình đầu tư của các doanh nghiệp
- nếu suất hiện nhiều cơ hội đàu tư để kiếm lời của các doanh nghiệp
thì doanh ghiệp cần vay vốn để phát hành trái phiếu coonh tynhawmf
tài trợ cho các dự án đầu tư này .Khi đó nền kinh tế có tốc độ tăng
ttruwowngr cao ,ví dụ trong thời kì hưng thinhjm của chu kì kinh
doanh thì lượng cucng trái khoán cũng tăng lên và do vậy làm dịch
chuyển đường cung về bên phải .Ngược lại ,trong giai doạn suy
thoái ,xuất hieenjc ó ít cơ hội đàu tư có tỉ suất sinh lời dự tính cao ,do
vậy luong cung trái khoán sụt giảm và đường cung dịch chuyển sang
phai.
Ta có sơ đó - ---

-đồng thời ,trong giai đoạn phát triển của chu kì kinh doanh ,tổng số
hang hóa và dịch vụ tạo ra trong nền kinh tế tăng lên và do vậy thu
nhập kinh tế cunhx tăng lên .Khi điều này diễn ra các doanh nghiệp có
them ý muốn vau tiền bởi vì ta có thể có nhiếu cơ hội đàu tư sinh lợi
mà họ cần tài trợ .Như vậy với một mức lãi suaauts cho trước số
lượng trái khoán mà các công ty muốn bán sẽ tăng lên .Có nghĩa là
trong thời kì hưng thịnh của chu kì kinh doanh ,đường cung dịch
chuyển sang phải từS1-;.S2, Đường cầu dịch chuyển từ S1->S2.Nếu
đường cung dịch chuyển nhiều hơn đường cầu thì sự cân bằng dịch
chuyển từ A sang B,Đồng thời lãi suất cân bằng từ i1->i2.


=> TA CÓ

*
Phân tích các yếu tố tác động đến thj trường
1, phân tích các yếu tố tác động đến cổ phiếu:
-lãi suất;
+) công thưc xác đinh giá của 1 cổ phiếu:
P=C/(1+r)+C/(1+r)^2+……….C/(1+r)^n+M/(1+r)^n
• khi r giảm thì: 1/(1+r) tăng,1/(1+r)^2 tăng,…..,1/(1+r)^n tang =>
 P tăng
- khi r tăng thì: 1/(1+r) giam,1/(1+r)^2 giảm,…..,1/(1+r)^n giảm=> P
giảm
- như vậy:giá cổ phiếu trên thị trường rất nhạy bén với lãi suất và có xu
hướng biến động ngược chiều với sự biến động của lãi suất .
-


- ví dụ:
- công ty cổ phần Ngoạc Thạc phát hành một loại trái phiếu vào ngày
1/1/N ,mệnh giá trái phiếu 100000đ,lãi suất trái phiếu 12%/năm,trả lãi
mỗi năm 1 lần vào cuối mỗi năm.thời hạn của trái phiếu là 5 năm,giá
phát hanh bằng mệnh giá
- giả sử 3 năm cuối trước khi trái phiếu đáo hạn ,lãi suất thị trường hạ
xuống mức 10%/năm.Vậy ,giá trái phiếu ở đầu năm N+3 là bao nhiêu.?
- nếu nhà đàu tư mua trái phiếu này đầu năm+3 như giá đã xác định đàu
năm N+3 và nắm giữ trái piếu này đến đầu năm N+4 thì bán trái phiếu
này.vậy có thể bán trái phiếu này với giá bao nhiêu( lãi suất thị trường
vẫn ở mức 10%/năm
giải
-khi lãi suất thị trường ở năm N+3 trở đi hạ xuoongs10% thì giá cP LÀ:
P=12000/(1+10%)+12000/(1+10%)^2+12000/(1+10%)^3+100000/
(1+10%)^3
=104972,8
-Tại đàu năm N+4 ta xác đinh được giá trái phiếu
P=12000/(1+10%) +12000/(1+10%)^2+100000/(1+10%)^2
=103466đ
• = >lãi suất hiện hành tại thòi điểm này =12000/103466*100% =11,6%
Như vậy : giá cổ phiếu có cu hương biến động ngược chiếu với sự biến
động của lãi suất

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×