Tải bản đầy đủ

CHỨNG KHOÁN dược QUYỀN CHUỘC lại

CHỨNG KHOÁN DƯỢC QUYỀN
CHUỘC LẠI


Chứng khoán được quyền chuộc lại là chứng
khoán cho phép công ty phát hành tự định ngày
chuộc lại( thường là giá cao hơn giá thị trường)
Các yếu tố ảnh hưởng đến chứng khoán được
quyền chuộc lại
Loại ck này có ưu điểm là sẽ chắc chắn bán
được lại cho công ty, do công ty phát hành đã
định ngày chuộc lại


Một giao dịch được nhập vào hoặc là chấm
dứt quan tâm đến cổ phiếu của cổ đông hoặc
giảm đáng kể quyền sở hữu của công ty của
một cổ đông. Một sự cứu chuộc có thể xảy
ra để thay đổi kiểm soát của công ty hoặc
mua ra sự quan tâm của một trong các cổ
đôngƯu Điểm
khi một công ty phát hành phát hành
loai trái phiếu này sẽ giúp họ giảm bớt
được quyền kiểm soát của cổ đông đối
với công ty trong tương lai.Đặc biệt là
khi công ty có nhu cầu giữ lại lợi
nhuận để lại để tái đầu tư.


Khi giá thị trường cổ phiếu giảm
xuống công ty có thể sử dụng quyền
mua lại nhằm hạn chế việc giảm giá
của cổ phiếu


Khi công ty phát hành cổ phiếu có quyền chuộc
lại sẽ giúp công ty tránh bị các công ty khác thu
mua trong tương lai.
-Mặt khác thì giá mua lại cổ phiếu thông thường
luôn cao hơn giá bán của cổ phiếu,điều này
khiến các nhà đầu tư cảm thấy có lời hơn,an toàn
hơn khi đầu tư vào cổ phiếu khác. Điều này có
thể giúp công ty dễ dàng bán cổ phiếu cho công
chúng.


Tuy nhiên điều này cũng dẫn đến bất lợi
khi giá thị trường của cổ phiếu giảm xuống
mà công ty lại phải mua lại cổ phiếu thì
điều này sẽ khiến công ty phải chịu tổn thất
rất lớn.


Như vậy ta thấy rằng các yếu tố tác động của thị
trường như lãi suất,lạm phát,cung cầu tiền tệ
không có tác động trực tiếp lên giá của loại cổ
phiếu này(do người mua cho rằng công ty phát
hành sẽ mua lại với giá cao hơn trong tương lai)Mà các yếu tố trên tác động tới tính ổn định của
thị trường.Ví dụ khi lạm phát gia tăng,lãi suất
tăng khiến cho các nhà đầu tư cho rằng việc đầu
tư tài chính không chắc chắn sẽ đem lại lợi
nhuận bằng việc nắm giữ một tài sản hữu hình
khác,do đó họ không còn mặn mà với thị trường
cổ phiếu khiến giá cổ phiếu chững lại hoặc giảm
xuống.Điều này tác động xấu đến công ty phát
hành.


Trong giao dịch cứu chuộc chứng khoán, các
công ty mua cổ phần từ cổ đông và cổ đông
không còn của riêng những cổ phiếu. Sau đó, lợi
ích của các cổ đông còn lại tăng lên tương ứng.
Cách tốt nhất để minh họa cho tác động của ơn
cứu chuộc chứng khoán là để nhìn vào một giao
dịch mẫu cho một công ty trị giá 2 triệu USD.
Kinh doanh có ba cổ đông: Smith (40%), Jones
(40%) và Brown (20%).


Smith muốn nghỉ hưu, do đó, công ty sẽ mua lại
cổ phần của mình. Như với hầu hết các công ty
tổ chức chặt chẽ, tổ chức không có tiền mặt để
mua 40% cổ phiếu riêng của mình, và trả tiền
cho cổ phiếu với một lưu ý 10 năm với 8% lãi
suất. Jones và Brown sở hữu cùng một số cổ
phần, nhưng kể từ khi số lượng cổ phiếu đã giảm
40%, lợi ích của họ tăng đến 67% và 33%, tương
ứng. Trước khi sự cứu chuộc, không có cổ đông
đã có một vị trí đa số, nhưng bây giờ Jones có
một đa số hai phần ba.


Sử dụng các ghi chú cho phép các công ty để tài
trợ cho các nghĩa vụ cứu chuộc ra thu nhập trong
tương lai và dòng tiền, và gốc và trả lãi hàng
năm là $ 119.224. Phần lãi suất của các ghi chú
là một khoản chi phí được khấu trừ thuế cho các
công ty, tuy nhiên chủ yếu phải được thanh toán
bằng đô la sau thuế.


Một yếu tố thường bị bỏ qua trong việc phân tích
hiệu quả cứu chuộc của chứng khoán kinh doanh
là làm thế nào nó thay đổi bảng cân đối. Công ty
Smith là làm việc có giá trị tài sản hoặc tài khoản
vốn chủ sở hữu của 2.000.000 $, và các cổ phiếu
sẽ được mua lại với giá trị bằng giá trị sổ sách
hoặc vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ phiếu. Vì vậy,
lãi suất của Smith sẽ được mua với $ 800,000
(40% của $ 2 triệu USD), và số cổ phần trở
thành cổ phiếu quỹ, bù đắp vốn chủ sở hữu của
chủ sở hữu trên bảng cân đốiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×