Tải bản đầy đủ

Câu hỏi ôn tập môn phân tích thị trường tài chính

Đây là nội dung câu hỏi ôn tập, đề thi sẽ thêm các bài tập dạng định giá
và đưa ra quyết định đầu tư (nội dung bài tập định giá các loại chứng
khoán và các chứng khoán phái sinh)
Câu 1: Hãy trình bày các rủi ro mà nhà đầu tư có thể gặp phải khi kinh
doanh trên thị trường chứng khoán? Hãy phân tích và cho biết các nhà kinh
doanh chứng khoán tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán?
Câu 2: Phân tích các yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán? Theo bạn,
yếu tố nào tác động lớn nhất tới thị trường? Phân tích một ví dụ cụ thể để
chứng minh.
Câu 3: Phân tích sự thay đổi của lãi suất tác động như thế nào tới thị trường
tiền tệ và thị trường vốn?
Câu 4: Phân tích sự thay đổi của tỷ giá hối đoái tác động đến thị trường tiền
tệ và thị trường vốn?
Câu 5: Theo bạn: đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu có những ưu nhược điểm
gì? Cần quan tâm những vấn đề gì khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu và trái
phiếu? Trong thời điểm hiện nay có nên đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu
không? Nếu có thì nên đầu tư vào loại nào? Nếu không thì tại sao?
Câu 6: Phân tích yếu tố cung – cầu tác động đến thị trường vốn và thị trường
phái sinh như thế nào. Trong thời điểm hiện nay, theo bạn thị trường chứng
khoán phái sinh ở Việt Nam có nên tồn tại không?
Câu 7: Lạm phát ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư trên

các thị trường vốn và hối đoái như thế nào?
Câu 8: Phân tích Yếu tố cung – cầu tác động đến lãi suất chứng khoán và
đưa ra các ảnh hưởng tới quyết định của nhà đầu tư trên thị trường?
Câu 9: Phân tích các yếu tố tác động đến cung – cầu trên thị trường tiền tệ,
phân tích mối quan hệ của nó với lãi suất và quyết định đầu tư


Câu 10: Sử dụng các công thức đã học về lãi suất, hãy đưa ra các phương
thức định giá chứng khoán trên thị trường tiền tệ. Theo bạn, phương thức
nào có thể sử dụng hiệu quả để định giá chứng khoán trên thị trường tiền tệ?
Câu 11: Hãy chỉ ra các phương pháp phân tích trái phiếu đã học và chỉ ra các
trường hợp cụ thể áp dụng các phương pháp? Nêu các rủi ro trong đầu tư trái
phiếu?
Câu 12: Hãy chỉ ra các phương pháp phân tích cổ phiếu đã học với từng
trường hợp cụ thể. Nêu các rủi ro có thể gặp phải trong khi đầu tư vào cổ
phiếu.
Câu 13: Nêu các phương pháp phân tích các loại chứng khoán phái sinh đã
học. Tại sao lại sử dụng các phương pháp này để phân tích chứng khoán.
Câu 14: Phí tác động như thế nào trong quyết định giao dịch chứng khoán
phái sinh? Hãy phân tích các yêu tố tác động đến phí trong hợp đồng
Câu 15: Phân tích các rủi ro trên thị trường ngoại hối, các rủi ro này tác động
đến NĐT như thế nào?
Câu 16: Phân tích mối quan hệ giữa thị trường vàng và thị trường ngoại hối.
Sử dụng những phương pháp phân tích đã học, hãy lựa chọn phương án đầu
tư hợp lý.
Câu 17: Theo bạn, các mô hình định giá cổ phiếu có thể giúp chúng ta xác
định được tác động của chính sách lợi tức cổ phiếu đến giá cổ phiếu hay
không? Hãy phân tích các mô hình định giá cổ phiếu đã học để chứng minh
quan điểm của bạn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x