Tải bản đầy đủ

Câu hỏi ôn tập môn phân tích thị trường tài chính (2)

Câu 1: Hãy trình bày các rủi ro mà nhà đầu tư có thể gặp phải khi kinh doanh trên
thị trường chứng khoán? Hãy phân tích và cho biết các nhà kinh doanh chứng khoán
tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán?
Câu 2: Phân tích các yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán? Theo bạn, yếu tố
nào tác động lớn nhất tới thị trường? Phân tích một ví dụ cụ thể để chứng minh.
Câu 3: Phân tích sự thay đổi của lãi suất tác động như thế nào tới thị trường tiền tệ
và thị trường vốn? Theo bạn hiện nay nên đầu tư vào thị trường nào? Vào loại hàng
hóa nào?
Câu 4: Phân tích sự thay đổi của tỷ giá hối đoái tác động đến thị trường tiền tệ và thị
trường vốn?
Câu 5: Theo bạn: đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu có những ưu nhược điểm gì? Cần
quan tâm những vấn đề gì khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu? Trong
thời điểm hiện nay có nên đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu không? Nếu có thì nên
đầu tư vào loại nào? Nếu không thì tại sao?
Câu 6: Phân tích yếu tố cung – cầu tác động đến thị trường vốn và thị trường phái
sinh như thế nào. Trong thời điểm hiện nay, theo bạn thị trường chứng khoán phái
sinh ở Việt Nam có nên tồn tại không?
Câu 7: Lạm phát ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư trên các thị
trường vốn và hối đoái như thế nào? Trong tình hình lạm phát hiện nay, hình thức
đầu tư nào khả quan nhất
Câu 8: Phân tích Yếu tố cung – cầu tác động đến lãi suất chứng khoán và đưa ra các

ảnh hưởng tới quyết định của nhà đầu tư trên thị trường?
Câu 9: Phân tích các yếu tố tác động đến cung – cầu trên thị trường tiền tệ, phân
tích mối quan hệ của nó với lãi suất và quyết định đầu tư
Câu 10: Sử dụng các công thức đã học về lãi suất, hãy đưa ra các phương thức định
giá chứng khoán trên thị trường tiền tệ. Theo bạn, phương thức nào có thể sử dụng
hiệu quả để định giá chứng khoán trên thị trường tiền tệ?
Câu 11: Hãy chỉ ra các phương pháp phân tích trái phiếu đã học và chỉ ra các trường
hợp cụ thể áp dụng các phương pháp? Phân tích các rủi ro nhà đầu tư có thể gặp khi
đầu tư trái phiếu?
Câu 12: Hãy chỉ ra các phương pháp phân tích cổ phiếu đã học với từng trường hợp
cụ thể. Phân tích các rủi ro có thể gặp phải trong khi đầu tư vào cổ phiếu, cho ví dụ
cụ thể


Câu 13: Trình bày các phương pháp phân tích các loại chứng khoán phái sinh đã học.
Tại sao lại sử dụng các phương pháp này để phân tích chứng khoán.
Câu 14: Phí tác động như thế nào trong quyết định giao dịch chứng khoán phái sinh?
Hãy phân tích các yêu tố tác động đến phí trong hợp đồng theo mỗi trường hợp.
Câu 15: Phân tích các rủi ro trên thị trường ngoại hối, các rủi ro này tác động đến
NĐT như thế nào? Nêu ví dụ chứng minh
Câu 16: Phân tích mối quan hệ giữa thị trường vàng và thị trường ngoại hối. Sử dụng
những phương pháp phân tích đã học, hãy lựa chọn phương án đầu tư hợp lý.
Câu 21: Theo bạn, các mô hình định giá cổ phiếu có thể giúp chúng ta xác định được
tác động của chính sách lợi tức cổ phiếu đến giá cổ phiếu hay không? Hãy phân tích
các mô hình định giá cổ phiếu đã học để chứng minh quan điểm của bạn.
Câu 17: Nếu mô hình hiện tại của các thị trường là:
3 tháng 14%/năm
6 tháng 14%/năm
9 tháng 14%/năm
Hãy suy luận cách định giá đối với những lãi suất về sau này
Câu 18: Giả sử bạn đang làm cố vấn tài chính cho một khách hàng 75 tuổi về một
khoản tiền tiết kiệm trị giá 500.000 USD. Khách hàng muốn tiêu dùng một khoản
tiền cố định thu về hàng năm với kỳ hạn là 10 năm và cuối kỳ hạn số dư tiết kiệm là
bằng 0. Vậy bạn hãy tư vấn cho khách hàng cần rút tiền như thế nào biết lãi suất
tiền gửi là 15,5%/năm.
Câu 19: Hiện tại trên thị trường có bán trái phiếu nửa năm trả lãi một lần, trả ngay
khi phát hành. Các đợt thanh toán tiền thưởng là 14 triệu/100 triệu và trái phiếu đáo
hạn với giá 100 triệu trong kỳ hạn 7 năm. Lãi suất là 12%
a/ Tính giá trị hiện tại của trái phiếu
b/ Tính giá trị hiện tại của khoản tiền thưởng của trái phiếu

c/ Là một nhà đầu tư, bạn sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để mua trái phiếu
Câu 20: Một công trái có M = 1.000.000 đồng, phát hành theo mệnh giá với lãi suất
10,5% và kỳ hạn 91 ngày, hiệu suất sinh lời của công trái hiện tại là 11,5% và còn
lại 30 ngày tính đến khi đáo hạn. Bạn sẽ mua công trái với mức giá nào?
Câu 22: Giả sử khách hàng đang nắm giữ cổ phiếu ACB. Theo bạn được biết ACB dự
kiến thu được 50.000/cổ phiếu trong năm tới, 65.000 vào năm sau nữa và từ đó thu
nhập được dự tính tăng ở mức 9%/năm. Tỷ lệ trả lợi tức cổ phần là 70% và tỷ lệ thu
nhập quy định cho các cổ phiếu là 11%. Nếu giá của cổ phiếu ACB hiện tại là
300.000. Bạn sẽ đưa ra lời khuyên cho khách hàng thế nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x