Tải bản đầy đủ

Bài thảo luận ngân hàng trung ương trình bày nghiệp vụ quản lý ngoại hối của ngân hàng trung ương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP

BÀI THẢO LUẬN NHTW LẦN 2
Nhóm 4 – c1:
1.
Nguyễn Văn Giáp
2.
Phạm Văn Bách ( không làm bài mời cả nhóm ăn chè)
3.
Trần Thị Hiền
4.
Nguyễn Thị Huyền Diệu
5.
Nguyễn Thị Thùy Dung
6.
Nguyễn Văn Diễn
7.
Đinh Thiện Hiếu
8.
Nguyễn Hoàng Kim
9.

Trần Thị Hiền
10.
Trần Thị Hoài
11.
Nguyễn thị Hương ( mời cả nhóm đi ăn kem)


1.

2.

Đề tài:
Trình bày
nghiệp vụ
quản lý ngoại
hối của ngân
hàng trung
ương.
Cán cân thanh
toán quốc tế


Bảng hoàn thành công việc và
chấm điểm


NỘI DUNG
Phần I: NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ
NGOẠI HỐI
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGOẠI HỐI VÀ
QUẢN LÍ NGOẠI HỐI
II/ CHÍNH SÁCH QUẢN LÍ NGOẠI HỐI ( Foreign
Exchange Management Policy)
III/ NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ NGOẠI HỐI CỦA
NHTW
IV/ THỰC TRẠNG QUẢN LÍ NGOẠI HỐI
V/ CÁC GIẢI PHÁP HOÀNTHIỆN CHÍNH SÁCH
QUẢN LÍ NGOẠI HỐI TỪ NĂM 1998 ĐẾN
NAY
VI/ KIẾN NGHII/NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGOẠI
HỐI VÀ QUẢN LÍ NGOẠI HỐI:
1.Khái niệm về NHTW và ngoại hối ( Foreign Exchange):
- Ngân hàng trung ương (có khi gọi là ngân hàng dự trữ, hoặc cơ quan hữu trách về
tiền tệ) là cơ quan đặc trách quản lý hệ thống tiền tệ của quốc gia/nhóm quốc gia/vùng lãnh thổ
và chịu trách nhiệm thi hành chính sách tiền tệ. Mục đích hoạt động của ngân hàng trung ương
là ổn định giá trị của tiền tệ, ổn định cung tiền, kiểm soát lãi suất, cứu các ngân hàng thương
mại có nguy cơ đổ vỡ. Hầu hết các ngân hàng trung ương thuộc sở hữu của Nhà nước, nhưng
vẫn có một mức độ độc lập nhất định đối với Chính phủ.
- Ngoại hối là một thuật ngữ dùng để chỉ các phương tiện sử dụng trong giao dịch quốc tế

bao gồm:

1

Ngoại tệ ( Foreign Currency)

2

Công cụ thanh toán bằng ngoại tệ

3

Các loại chứng từ có giá bằng ngoại
tệ

4

Vàng (Gold)

5

Đồng tiền quốc gia – bản tệ (Local
Currency


2. Hoạt động ngoại hối (Foreign
Exchange Activity)
Hoạt động ngoại hối là hoạt động của người cư trú, người không cư trú trong giao dịch
vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, hoạt động cung
ứng dịch vụ ngoại hối và các giao dịch khác liên quan đến ngoại hối.


Hoạt động ngoại hối là tất cả các hoạt động có liên quan trực tiếp đến ngoại hối của
các tổ chức và cá nhân.Bao gồm các giao dịch sau đây:
1
Giao dịch vãng lai
(Current Transactin )

A

2
Giao dịch về vốn
( Capital Transaction
))

3
Các giao dịch khác
( Other Transaction )


3. Quản lí ngoại hối

Quản lí ngoại hối là một nhiệm vụ quan trọng mà bất kì một chính phủ nào cũng phải thực quan đến
hiện.Hoạt động ngoại hối không liên sự vận động của ngoại hối, làm cho ngoại hối đi ra, đi vào một
quốc gia, mà còn ảnh hưởng đến dự trữ quốc tế của quốc gia đó, do đó quản lí ngọai hối là yêu cầu
bắt buộc khi điều hành hoạt động kinh tế- xã hội của một chính phủ

Các nhiệm
vụ cụ thể

Xây dựng các dự
án luật, pháp
lệnh và các dự án
khác về quản lí
ngoại hối, ban
hành các văn bản
quy phạm pháp
luật về quản lí
ngọai hối.

trong
quản lí
ngoại hối

Cấp giấy phép
và thu hồi
giấy phép
hoạt động
ngoại hối.

của
NHNN

Tổ chức
điều hành
thị trường
ngoại tệ liên
ngân
hàng,và thị
trường
ngoai hối
trong nước.

như sau:

Kiểm tra
hoạt động
ngoại hối
của các tổ
chức tín
dụng.

Thực hiện các
nhiệm vụ và
quyền hạn khác
về quản lí ngoại
hối theo quy
định của pháp
luật


II/ CHÍNH SÁCH QUẢN LÍ NGOẠI HỐI ( Foreign
Exchange Management Policy)
1. Khái niệm về chính sách quản lí ngoại hối
Chính sách quản lí ngoại hối, còn gọi là chính sách hối đoái (Exchange
Policy) , là tổng hợp những thể chế về ngoại hối và biện pháp có liên quan
để quản lí và tác động đến ngoại hối cũng như các hoạt động ngoại hối của
một quốc ,nhằm tạo sự cân đối, ổn định để thúc đẩy kinh tế- xã hội phát
triển.


3. Đối tượng quản lí ngoại hối
Đối
Đối tượng
tượng quản
quản lílí ngoại
ngoại hối
hối

1.Người cư trú
(Residencer)

1.Người không
cư trú ( NonResidencer)


III/ NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ NGOẠI
HỐI CỦA NHTW
Quản lí
a. Thành phần dự
trữ ngoại hối nhà
nước

b.Nguyên tắc
chung của quản lí
dự trữ ngoại hối

dự trữ
ngoại hối
nhà nước

1.(Exchange Foreign
Reserve of the State)


1.Nghiệp vụ quản lý ngoại hối của
NHTW
NHTW quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
CHXHCN VN theo quy định của chính phủ,nhằm
thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia đảm bảo
khảnăng thanh toán bằng dự trữ ngoại hối


Thành phần dự trữ ngoại hối nhà nước:

tiền mặt, tiền gửi ngoại tệ ở nước ngoài,

chứng khoán và các giấy tờ có giá bằng

ngoại tệ do chính phủ nước ngoài hoặc
các tổ chức quốc tế phát hành,

Quyền rút vốn đặc biệt (dự trữ tại Quỹ
tiền tệ quốc tế

vàng và các loại khác...


Các nguyên tắc trong quản lý dự trữ ngoại hối


2.Quản lí hoạt động ngoại hối

2.1. Khái niệm về hoạt động ngoại hối ( Exchange Foreign Activity)
Hoạt động ngoại hối là hoạt động của những người cư trú, người không cư trú trong giao dịch vãng lai, giao
dịch vốn, sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối và các giao dịch khác
liên quan đến ngoại hối. Hoạt động ngoại hối gồm:

1

2

3

•Giao dịch vãng lai gồm
các giao dịch thanh toán
xuất- nhập khẩu hàng hóa,
dịch vụ, chuyển tiền một
chiều…

Giao dịch vốn gồm các
giao dịch đầu tư nước
ngoài vào Việt Nam và
đầu tư từ Việt Nam ra
nướ ngoài, vay trả nợ
nước ngoài và ngược
lại.

Các giao dịch ngoại hối
khác.


2.2. Đối tượng và vi phạm hoạt động
ngoại hối
Các ngân hàng thương mại

Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng (công
ty tài chính, công ty cho thuê…)

Các tổ chức khác

Đối tượng và vi
phạm hoạt động
ngoại hối


2.3. Quản lí hoạt động ngoại
hối
Quản lí các giao dịch
vãng lai
1.

2.

3.

Quản lí các giao dịch vốn

Quản lí các hoạt động ngoại hối
khác

4.

Quản lí việc sử dụng ngoại tệ trên
lãnh thổ Việt Nam


2.4. Tổ chức và quản lí hoạt động
của
thị
trường
hối
đoái
- Là thị trường để mua bán trao đổi các loại ngoại tệ, các
phương tiện thanh toán có giá trị ngoại tệ, và các loại ngoại
a)
Khái niệm về thị trường hối đoái
hối khác như vàng, bạc…Thị trường hối đoái còn được gọi
là thị trường vàng và ngoại tệ ( Gold and Foreign currency
market).


b) Những đặc điểm của thị trường
hối đoái


Thị trường hối đoái không tồn tại trong 1 không gian gian cụ thể nhất định, mà
hoạt động của nó thông qua các phương tiện hiện đạiHoạt động trên thị trường hối đoái là hoạt động liên tục và có tính quốc tế caoHoạt động giao dịch trên thị trường hối đoái là giao dịch mua bán các ngoại tệ tự
do chuyển đổi ( Free convertible Foreign Currency)Khối lượng giao dịch mua bán trên thị trường hối đoái là cực lớn cả về doanh số và
số lượng giao dịch tối thiểuTất cả mọi giao dịch trên thị trường hối đoái đều thực hiện thanh toán chuyển
khoản qua hệ thông ngân hàng, trong đó NHTW sẽ chủ trì các giao dịch thanh
toán, để đảm bảo độ an toàn và chính xác tuyệt đối, đảm bảo quyền lợi cho các
thành viên giao dịch.


C) Phân loại thị trường hối đoái
Tính chất
của thị
trường

Thi trường
hối đoái
chính thức
và Thị
trường tự
do

Theo nội
dung giao
dịch

Thị trường kì
hạn, Thi trường
quyền chọn, Thị
trường giao sau
thị trường giao
ngay, thị trường
hoán đổi.

Theo
phạm vi
hoạt động

Thị trường nội
địa, thị trường
quốc tế.


d)Các thành viên của thị trường hối
đoái
Các
Các thành
thành viên
viên của
của thị
thị trường
trường hối
hối đoái
đoái

Ngân hàng
trung ương
( Central Bank)

Các ngân hàng
thương mại
( Commercial Bank

Các tổ chức tài
chính phi ngân
hàng

Các tổng công
ty, các công ty
kinh doanh có
qui mô lớn

Nhà môi
giới
( Broker)


e) Các nghiệp vụ giao dịch trên thị
trường hối đoái
Các nghiệp vụ giao
dịch trên thị trường
hối đoái
Nghiệp vụ giao
dịch kì hạn

Nghiệp vụ
giao dịch
giao ngay
Nghiệp vụ
giao dịch
quyền chọn
Nghiệp vụ
giao dịch
tương lai

Nghiệp vụ
giao dịch
hoán đổi


IV/ THỰC TRẠNG QUẢN LÍ NGOẠI
HỐI
1.Chính sách QLNH thời kì trước năm 1988:
a.

Nhà nước độc quyền về quản lí và kinh
doanh ngoại hối

b. Tác động của chính sách độc quyền về
quản lí và kinh doanh ngoại hối đối với
nền kinh tế:


Đối với hoạt động xuất nhập khẩuĐối với hoạt động cho vay trả nợ nước
ngoài


2.Chính sách QLNH thời kì 1988 –
1998:


Quản lí đối với các GD vãng laiQuản lí đối với các GD vốnKiểm soát việc sử dụng ngoại tệ
trong nướcQuản lí kim loại quý, đá quý


Chính sách QLNH từ năm 1998 đến
nay:


Về đối tượng quản lí được phân thành
2 loại: người cư trú và không cư trú, tổ
chức và cá nhân đồng thời áp dụng các
kiểm soát cho phù hợp với đặc thù từng
đối tượng:Nội dung:

+ quản lí đối với các GD vãng lai
+ quản lí đối với các GD vốn
+ Kiểm soát việc sử dụng ngoại tệ trong
nước
+ Quản lí đối với hoạt động kinh doanh
vàng,TT vàng.


V/ CÁC GIẢI PHÁP HOÀNTHIỆN CHÍNH SÁCH
QUẢN LÍ NGOẠI HỐI TỪ NĂM 1998 ĐẾN NAY
1.
2.
3.
4.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế nới lỏng QLNH
Xây dựng cơ chế điều hành tỷ giá linh hoạt, phản ánh được mối quan hệ cung
cầu ngoại tệ trên TT
Xây dựng cơ chế QLNH góp phần hạn chế tình trạng đôla hóa
Hoàn thiện cơ chế quản lí hoạt động kinh doanh vàng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×