Tải bản đầy đủ

Làm sao để học tốt môn hóa

Làm sao để học tốt môn Hóa ?
Hoá học là bộ môn rất khó cần phải áp dụng quy tắc sau


Học các vấn đề lý thuyết của hóa học

Cần nắm định nghĩa, khái niệm, quan trọng hơn là phải hiểu được bản chất
của vấn đề, biết cách vận dụng được các khái niệm - định luật trên.


2

Bài học về các chất
Tên gọi : nắm được cách gọi tên các chất (một chất có thể nhiều cách gọi tên
: Tên thông thường, tên quốc tế).
Lí tính : thông thường ta chu ý nhớ trạng thái (rắn, lỏng , khí), màu sắc, tính
tan, mùi, vị, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, ...
Cấu tạo : biết được đặc điểm cấu tạo của từng loại hợp chất, liên kết trong
phân tử của nó. Viết được công thức cấu tạo cho từng loại hợp.
Hóa tính :
- Dựa vào đặc điểm cấu tạo để suy ra các tính chất cơ bản. Từ hóa tính của

chất tiêu biểu, suy nghĩ để khái quát lên à tính chất chung cho loại hợp chất
đó.
- Với những chất tiêu biểu, khi học hóa tính ta cần nhớ kĩ loại chất đó có thể
cho những loại phản ứng nào, tác dụng được với các loại chất nào.
Điều chế :
- Nắm được phương pháp chung điều chế các loại hợp chất. Với mỗi loại hợp
chất cụ thể, ngoài các phương pháp chung, nó còn có những phương pháp
riêng nào để điều chế.
- Phải nhớ được tên nguyên liệu điều chế các chất.
Ứng dụng : nhớ các ứng dụng của mỗi hợp chất, liên hệ với đời sống.


3

Các bài tập áp dụng
Để làm tốt phần này, học sinh cần nắm vững hóa tính - điều chế, kết hợp với
cấu tạo, lí tính, chú ý các hiện tượng hóa học xảy ra. Viết phương trình phản
ứng : phải nắm vững phần hóa tính các chất, suy nghĩ xem loại hợp chất đó
có thể tác dụng được với những tác chất nào ? ( Chuỗi phản ứng : Nắm vững
cả hóa tính và điều chế, mối quan hệ giữa các chất, sự thay đổi mạch


cacbon,...kết hợp với điều kiện phản ứng để suy luận tìm công thức các chất
(đối với dạng khó), nhớ cân bằng và ghi rõ điều kiện nếu có.
Nhận diện hóa chất : nắm được thuốc thử cần dùng, dấu hiệu, và viết phương
trình phản ứng kèm dấu hiệu. Giải thích hiện tượng, chứng minh : viết được
phản ứng xảy ra ở từng giai đoạn, chú ý sự tạo kết tủa - bay hơi hay sự thay
đổi màu sắc, mùi, ...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×