Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra toán 6 KHII

PHÒNG GD&ĐT BẢO THẮNG

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC KÌ II

TRƯỜNG THCS SỐ 1 PHÚ NHUẬN

Năm học: 2016 – 2017
Môn: Toán 6

Đề Kiểm Tra Bù

Thời gian: 90’(không kể thời gian giao đề)

Phần I: Trắc nghiệm ( 2 điểm):
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Kết quả của phép tính (- 25) . 5 là:
A.

125

C.


- 100

B.

– 125

D. - 105

Câu 2: Trong các cách viết sau cách viết nào không phải là phân số:
A.

7
−8

B.

−120
60

Câu 3: Phân số bằng phân số
A.

4
6

B.

−87
96

B.

0,12
13

D.

−57
−167


C.

−6
−9

D.

6
−9

2
là:
3

−4
6

Câu 4: Số nghịch đảo của phân số
A.

C.

−96
87

87
là:
96

C.

−87
−96

D.

96
87

·
·
·
Câu 5: Cho ·ABC = 650 ; PQE
= 250 ; KLM
= 1150 ; TRS
= 750 hai góc phụ nhau là:
·
A. ·ABC và PQE

·
B. ·ABC và KLM

·
·
C. PQE
và KLM

·
D. ·ABC và TRS

Câu 6: Đường tròn tâm O bán kính R được kí hiệu là:
A. (O,R)

B. (O: R)

C. (O;R)

D. (O-R)

Câu 7: Cho tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz khi đó ta có đẳng thức đúng về góc là:
·
·
A. xOz
= xOy
+ ·yOz
·
C. ·yOz = ·yOx + xOz

·
·
·
B. xOy
= xOz
+ zOy
·
·
D. xOz
= xOy
− ·yOz


·
¶ = 900 ; mBn
·
Câu 8: Cho xOy
= 1800 ; ·yOz = 1000 ; tAv
= 3600 góc vuông là
·
A. xOy

C. ·yOz


B. tAv

·
D. mBn

Phần II. Tự luận ( 8điểm).
Câu 9: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính
a.

7 6
+
13 13

b.

12 26
.
13 48

c. 0,4.

15 4 2
1
+( − ):2
11 5 3
5

Câu 10(1,5điểm). Tim x biết
a. 2x+58 = 20
3
5

b. x : =

3
5

c. 4 x : (9,3 − 6

3
7 5
)= +
10 21 3

Câu 11 (2điểm) (Pisa) Xếp loại học lực
Trong học kì I vừa qua lớp 6a tổng kết đạt được kết quả học tập như sau: Số học
sinh đạt học lực giỏi, khá, trung bình chiếm lần lượt là

2 1
7
; và
số học sinh cả lớp,
15 3
15

còn lại là học sinh có học lực yếu. Biết tổng số học sinh lớp 6a là 45 bạn.
Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu của lớp 6a?
Câu 12 ( 2điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ góc xOz có số đo bằng 120 0,
góc xOy có số đo bằng 600.
a.Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao?
b.Tính số đo góc yOz ?
c.Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?
Câu 13 (1điểm)
Chứng minh rằng :

1 1 1
1
+ 2 + 2 + ... + 2 < 1
2
2 3 4
30


PHÒNG GD&ĐT BẢO THẮNG

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT HỌC KÌ II

TRƯỜNG THCS SỐ 1 PHÚ NHUẬN

Năm học: 2016 – 2017
Môn: Toán 6

Đề chính thức

Thời gian: 90’(không kể thời gian giao đề)

ĐỀ SỐ 2
Phần I: Trắc nghiệm ( 2 điểm):
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Kết quả của phép tính (- 25) . 4 là:
A.

100

C.

- 100

B.

– 125

D. - 105

Câu 2: Trong các cách viết sau cách viết nào không phải là phân số:
A.

5
−8

B.

0,125
59

Câu 3: Phân số bằng phân số
A.

4
10

B.

−67
84

B.

−89
60

C.

−6
−15

D.

−87
−137

2
là:
5
−4
10

Câu 4: Số nghịch đảo của phân số
A.

C.

−84
67

D.

6
−15

67
là:
84

C.

−67
84

D.

84
67

·
·
·
Câu 5: Cho ·ABC = 1150 ; PQE
= 250 ; KLM
= 650 ; TRS
= 650 hai góc phụ nhau là:
·
A. ·ABC và PQE

·
B. ·ABC và KLM

·
·
C. PQE
và KLM

·
·
D. PQE
và TRS

Câu 6: Đường tròn tâm O bán kính R được kí hiệu là:
A. (O,R)

B. (O;R)

C. (O: R)

D. (O-R)

Câu 7: Cho tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz khi đó ta có đẳng thức đúng về góc là:
·
·
A. xOz
= xOy
− ·yOz

·
·
B. xOz
= xOy
+ ·yOz


·
C. ·yOz = ·yOx + xOz

·
·
·
D. xOy
= xOz
+ zOy

·
¶ = 3600 ; mBn
·
Câu 8: Cho xOy
= 900 ; ·yOz = 1000 ; tAv
= 1800 góc vuông là
·
A. xOy

B. ·yOz


C. tAv

·
D. mBn

Phần II. Tự luận ( 8điểm).
Câu 9: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính
a.

7 6
+
15 15

b.

7 28
:
3 18

c. 0,4.

15 4 2
1
+( − ):2
11 5 3
5

Câu 10(1,5điểm). Tim x biết
a. 2x+64 = 20
b.

4
2
.x =
7
3

c. 4 x : (9,3 − 6

3
7 5
)= +
10 21 3

Câu 11 (2điểm) (Pisa) Xếp loại học lực
Trong học kì I vừa qua lớp 6B tổng kết đạt được kết quả học tập như sau: Số học
sinh đạt học lực giỏi, khá, trung bình chiếm lần lượt là

3 3
1
;
và số học sinh cả lớp,
20 10
2

còn lại là học sinh có học lực yếu. Biết tổng số học sinh lớp 6B là 40 bạn.
Tính số học sinh có học lực giỏi, khá, trung bình, yếu của lớp 6B?
Câu 12 ( 2điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ góc xOz có số đo bằng 120 0,
góc xOy có số đo bằng 450.
a.Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao?
b.Tính số đo góc yOz ?
c.Tia Oy có là tia phân giác của góc xOz không? Vì sao?
Câu 13 (1điểm)
Chứng minh rằng :

1 1 1
1
+ 2 + 2 + ... + 2 < 1
2
2 3 4
20


PHÒNG GD&ĐT BẢO THẮNG

HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HỌC KÌ II

TRƯỜNG THCS SỐ 1 PHÚ NHUẬN

Năm học: 2016 – 2017
Môn: Toán 6

Đề Kiểm Tra Bù

(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

I. Trắc nghiệm khách quan ( 2 điểm):
Mỗi ý đúng 0,25đ
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

C

A,C

D

A

C

A

B

II. Tự luận: (8 điểm)
Câu

Nội dung
a.

7 6 13
+ = =1
13 13 13

b.

12 26 12 13
. = .
13 48 13 24

0,5

0,25
0,25

12.13 1
=
=
13.24 12
9
c. 0,4.

15  4 2  1 4 15  4 2  5
+  − ÷: 2 = . +  − ÷.
11  5 3  5 10 11  5 3  11
=

6 4 10
+ −
11 11 33

10 10 30 10 20
− =
− =
=
11 33 33 33 33
10

a.

Điểm

0,5

2x + 58 = 20
2x

= 20 – 58

2x

= - 38

x

= - 38 : 2

x

= - 19

0,5


b. x :

3 3
=
5 5

x

=

3 3
.
5 5

x

=

9
25

c. 4 x : (9,3 − 6

0,5
3
7 5
)= +
10 21 3

 93 63 

7

35

+
4x :  − ÷ =
21 21
 10 10 

4x : 3

=2

4x

=6

x

3
=
2

0,5

Số học sinh lớp 6a có học lực giỏi là:
45 .

2
= 6 ( học sinh)
15

0,5

Số học sinh lớp 6a có học lực khá là:
45 .
11

1
= 15 ( học sinh)
3

0,5

Số học sinh lớp 6a có học lực Trung bình là:
7
45 .
= 21 ( học sinh)
15

0,5

Số học sinh lớp 6a có học lực yếu là:
45 – ( 6 + 15 + 21 ) = 3 ( học sinh)

0,5


* Vẽ hình đúng (đủ các kí hiệu)

0,5

z
y
0 0

0
0 0

0

O

x

a. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
12

·
·
vì xOy
( 600 < 1200 )
< xOz

0.5

b. Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz ( theo ý a)
·
·
nên: xOy
+ ·yOz = xOz
do đó ·yOz = 1200 - 600 = 600

0,5

·
c.Tia Oy là tia phân giác của xOz
·
vì theo a va b Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz và xOy
= ·yOz (=600)

0,5

1 1 1
1
1
1
1
1
+ 2 + 2 + ... + 2 <
+
+
+ ... +
2
2 3 4
20
1.2 2.3 3.4
29.30

0,25

Ta có:
13

1 1 1 1 1
1
1
= 1 − + − + − + ×××+

2 2 3 3 4
29 30
= 1−

1
<1
30

(Lưu ý: Các cách làm đúng vẫn cho điểm tối đa ứng với mỗi thành phần.)

0,5

0,25


PHÒNG GD&ĐT BẢO THẮNG

HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HỌC KÌ II

TRƯỜNG THCS SỐ 1 PHÚ NHUẬN

Năm học: 2015 – 2016
Môn: Toán 6

Đề số 2

(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

I. Trắc nghiệm khách quan ( 2 điểm):
Mỗi ý đúng 0,25đ
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

B

A,C

D

D

B

B

A

II. Tự luận: (8 điểm)
Câu

9

10

Nội dung
a.

7 6 13
+ =
15 15 15

b.

7 28 7 9 3
:
= . =
3 18 3 14 7

c. 0,4.

a.

b.

Điểm
0,5

0,5

15  4 2  1 4 15  4 2  5
+  − ÷: 2 = . +  − ÷.
11  5 3  5 10 11  5 3  11
=

6 4 10
+ −
11 11 33

=

10 10 30 10 20
− =
− =
11 33 33 33 33

0,5

2x + 64 = 20
2x

= 20 – 64

2x

= - 44

x

= - 44 : 2

x

= - 22

4
2
.x =
7
3
x

=

2 4
:
3 7

0,5


x

=

x

=

2 7
.
3 4

0,5

7
6

c. 4 x : (9,3 − 6

3
7 5
)= +
10 21 3

 93 63 

7

35

+
4x :  − ÷ =
21 21
 10 10 

4x : 3

=2

4x

=6

x

=

0,5

3
2

Số học sinh lớp 6B có học lực giỏi là:
40 .

3
= 6 ( học sinh)
20

0,5

Số học sinh lớp 6B có học lực khá là:
40 .
11

3
= 12 ( học sinh)
10

0,5

Số học sinh lớp 6B có học lực Trung bình là:
0,5

1
40 . = 20 ( học sinh)
2
Số học sinh lớp 6B có học lực yếu là:

12

40 – ( 6 + 12 + 20 ) = 2 ( học sinh)

0,5

* Vẽ hình đúng (đủ các kí hiệu)

0,5

z
y
0 0

0
0 0

O

0

x

a. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
0.5


·
·
vì xOy
( 450 < 1200 )
< xOz
b. Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz ( theo ý a)
·
·
nên: xOy
+ ·yOz = xOz
0,5

do đó ·yOz = 1200 - 450 = 750
·
c.Tia Oy là không phải là tia phân giác của xOz

0,5

·
vì xOy
≠ ·yOz

Ta có:
13

1 1 1
1
1
1
1
1
+ 2 + 2 + ... + 2 <
+
+
+ ... +
2
2 3 4
20
1.2 2.3 3.4
19.20
1 1 1 1 1
1 1
= 1 − + − + − + ×××+ −
2 2 3 3 4
19 20
= 1−

1
<1
20

(Lưu ý: Các cách làm đúng vẫn cho điểm tối đa ứng với mỗi thành phần.)

0,25

0,5

0,25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×