Tải bản đầy đủ

Thuyết trình tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế

TÁC ĐỘNG CỦA FDI ĐẾN TĂNG
TRƯỞNG KINH TẾ

Tài liệu nghiên cứu ứng dụng mô hình VAR
của FDI và tăng trưởng
– PGS,TS.Ngô Văn Thứ

Nguyễn Lâm Tùng
MSV:11124436
KINH TẾ HỌC 54


MỤC LỤC

I.Câu hỏi đặt ra
II.Cơ sở lí thuyết
III.Mô hình ước lượng thực nghiệm
IV.Kết Luận

2I.Câu hỏi đặt ra
 Vai trò của FDI đối với nền kinh tế VN trong nhiều
năm qua ?
 Ảnh hưởng của các “cú sốc” FDI đến các chỉ tiêu
kinh tế chủ yếu đặc trưng cho tăng trưởng ?
 Ứng dụng mô hình VAR vào nghiên cứu tác động
FDI tới tăng trưởng ?

3


II.Cơ sở lí thuyết
-

Mô hình VAR :

-

Quan hệ của FDI với các chỉ tiêu đặc trưng của tăng trưởng
kinh tế :GDP,vốn trong nước,số lượng lao động tham gia HĐ
KT,độ mở của nền kinh tế,tự do hóa thương mại…
4


Mô hình Var
 cách tiếp cận này khắc phục điểm yếu của cách tiếp
cận đơn lẻ,một chiều khi xem xét quan hệ của các
chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các yếu tố tác động đến
biến động của các chỉ tiêu này.Trong khi phân tích
VAR có thể chỉ ra khi cần dự báo một biến (chỉ
tiêu),có thể quan tâm đến những dữ liệu nào và dự
báo rủi ro từ nguồn nào là chính

5


III.Mô hình ước lượng thực nghiệm
1.Lựa chọn biến và xử lý số liệu
Dữ liệu thứ cấp từ năm 1990-2012, gồm 23 quan sát,thu thập từ các nguồn : Tổng Cục

Thống Kê,Ngân Hàng Thế giới,Tổ chức lao động quốc tế.

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội

FDI

Vốn đầu tư nước ngoài

KAP

Vốn trong nước

HK

Số lượng học sinh tốt nghiệp phổ thông

EM

Số lượng lao động tham gia hoạt động kinh tế

OPEN

Độ mở của nền kinh tế
6


Kết quả kiểm định đơn vị ( unit root test )

7


Xác định độ trễ

8


2.Ước lượng và kiểm định mô hình

9


Phân tích tác động của hàm
phản ứng đẩy của Cholesky

10


Kết quả phân rã phương sai

11


Kết quả phân rã phương sai

12


Kết quả phân rã phương sai

13


Phân tích kết quả từ phân rã
phương sai
 Việc dự báo GDP sẽ có độ chính xác phụ
thuộc nhiều vào dự báo FDI.
 Tăng trưởng FDI hầu như biến động do chính
quá trình này sinh ra.Các yếu tố tăng trưởng
kinh tế gây ra ít biến động cho QT này.
 Lao động đang ảnh hưởng đáng kể đến tích
lũy vốn trong nước,trong khi việc làm lại chịu
ảnh hưởng nhiều bởi FDI và GDP.

14


IV.Kết luận
 Vai trò hết sức quan trọng của FDI đối với nền
kinh tế VN 25 năm qua.Ảnh hưởng của FDI
đến các chỉ tiêu kinh tế,và vai trò của tăng
trưởng KT,các chỉ tiêu trong việc thu hút FDI.
 Các phân tích kết quả phân giã phương sai có
thể xem là một đóng góp về kỹ năng phân
tích VAR trong nghiên cứu này.Sử dụng mô
hình VAR có thể khắc phục rất nhiều điểm yếu
của các cách tiếp cận đơn lẻ,một chiều.
15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×