Tải bản đầy đủ

Thuyết trình kinh tế lượng ứng dụng tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế việt nam

Kinh tế lượng ứng dụng

Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế việt nam

pGS.TS Trần nguyễn ngọc anh thư
Ths. Lê hoàng phong


Giới thiệu

Khuyến nghị

BỐ CỤC

Phân tích thực nghiệm

Tổng quan nghiên cứu


Giới thiệuMô hình tăng trưởng dựa vào vốn đầu tư

Tỷ lệ vốn/GDP tăng mạnh (46.52% - 2007)

Tỷ lệ đầu tư công/GDP luôn cao và tăng mạnh so với các thành phần
vốn khác (37.86% - 2011, 2012)

Hiệu quả đầu tư công thấp hơn hiệu quả đầu tư toàn nền kinh tế và các khu vực đầu tư còn
lại
ICOR: 7.5


Mục tiêu


Kiểm tra hiệu ứng của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn
1990-2012.So sánh tác động của đầu tư công với đầu tư từ các khu vực khác.Khuyến nghị hoàn thiện chính sách đầu tư công của Việt Nam trong thời gian tới


Tổng quan nghiên cứu


Kết quả nghiên cứu có nhiều khác biệtTác động dương: Aschauer (1969), Bose và cộng sự (2003), Eruygur (2007)Tác động âm: Devarajan và cộng sự (1996), Ghali và Khalifa (1989)
Không tác động: Clarida (1993), Roache (2007)


Ngắn hạn (-) và Dài hạn (+): Bawadi và Ahmed (2003), Ellahi và Kiani (2011)

Ngắn hạn (+) và Dài hạn (0): Sturm và cộng sự (1999)

Ngắn hạn (0) và Dài hạn (+): Cristian và cộng sự (2011)


Việt Nam
Nghiên cứu còn hạn chế
+ Tô Trung Thành (2010): đầu tư công có mối quan hệ dương với tăng trưởng
+ Nguyễn Đức Minh (2012): đầu tư công không có quan hệ với tăng trưởng


Phân tích thực nghiệm


1.

Mô hình thực nghiệm


 

Tên biến

Định nghĩa

gt (+)

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (%)

Igt (+)

Tỷ lệ vốn đầu tư công trên GDP (%)

Ipt (+)

Tỷ lệ vốn đầu tư khu vực ngoài quốc doanh trên GDP (%)

Ift (+)

Tỷ lệ vốn đầu tư khu vực có vốn đẩu tư trực tiếp nước ngoài trên GDP (%)

Lt (+)

Tỷ lệ tăng lực lượng lao động hàng năm (%)


Số liệu
Nguồn: Tổng cục thống kê
Thời gian: Số liệu theo năm từ 1988-2012
Dạng số liệu: Dạng Logarit cơ số tự nhiên

Mô hình: ARDL


2.

Kết quả kiểm định


Kiểm định nghiệm đơn vị


Bound test : Tồn tại mối quan hệ dài hạn giữa các biến
 

H0: λi = 0 (i=1,5)
H1: λi ≠ 0


Lựa chọn độ trễ: (2,1,0,0,0)


Tác động dài hạn: Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng yếu nhất


Tác động ngắn hạn: ECM – Đầu tư công không tác động đến tăng trưởng ngắn hạn


Mô hình đáng tin và ổn
định


Kết luận
Đầu tư công không tác động đến tăng trưởng ngắn hạn, tác động

1

dương đến tăng trưởng dài hạn

2

Hiệu quả thấp nhất


Khuyến nghị


.

Giảm tỷ trọng đầu tư công
. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng

.

4
4

Xã hội hóa đầu tư công

Kiểm soát đầu tư và hoàn thiện pháp luật


Tài liệu tham khảo
“Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam : Góc nhìn thực
nghiệm từ mô hình ARDL”
PGS.TS Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư
ThS. Lê Hoàng Phong

Tạp chí Phát triển & Hội nhập số 19 (29) – Tháng 11-12/2014


CẢm ơn thầy và các bạn
đã chú ý lắng nghe!


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×