Tải bản đầy đủ

Thuyết trình mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở việt nam mô hình vòng xoắn tiến

MỐI QUAN HỆ GIỮA XUẤT KHẨU VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở
VIỆT NAM:
MÔ HÌNH “VÒNG XOẮN TIẾN
Tác giả: Nguyễn Quang Hiệp

Thuyết trình : Nguyễn Thị Huyền Trang


Nội dung bài trình bày

 1. Giới thiệu nghiên cứu
 2. Mô hình lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
 3. Kết quả nghiên cứu


1. Giới thiệu nghiên cứu


Mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng luôn là là đề tài quan trọng được thảo luận nhiều trong khoảng nửa thế kỷ qua:
Nghiên cứu ngoài nước:
Feder (1983); Balassa (1978), Ibrahim (2002),..: tăng trưởng xuất khẩu có thể ảnh hưởng đến năng suất nhân tố tổng hợp ;

Tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế thông qua tăng năng suất: Helpman & Krugman (1985); Luật Verdoorn (Verdoorn’s
Law) do P.J. Verdoorn (1949);… Blecker (2009) phỏng đoán rằng, thương mại gia tăng có thể tạo thêm nhiều thu nhập hơn và thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế
Bhagwati (1988) phỏng đoán rằng, thương mại gia tăng có thể tạo thêm nhiều thu nhập hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.


1. Giới thiệu nghiên cứuNghiên cứu trong nước:

-Phan M. Ngoc và cộng sự (2003), Phan Thế Công (2011); Pham Mai Anh (2008): cho rằng chưa có bằng chứng kinh tế lượng rõ ràng
cho thấy ảnh hưởng của xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam
-Nguyễn Thị Thu Thủy (2014) ) đã đi sâu phân tích ảnh hưởng của quy mô và các thuộc tính của xuất khẩuMới chỉ đề cập đến mối quan hệ một mà chưa thực sự làm rõ được mối quan hệ hai chiều.

=> Mục đích: giải thích mối quan hệ hai chiều giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam


2. Cơ sở và phương pháp nghiên cứu

 Mô hình “vòng xoắn tiến”

Mô hình vòng xoắn tiến về mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng
kinh tế

-

Xây dựng dựa trên Luật Verdoorn.
Tăng trưởng sản lượng nhanh hơn -> tăng năng suất-> tiền lương không tăng tương xứng ->làm
tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa XK -> khuyến khích XK-> kích thích tổng cầu và tạo ra
tăng trưởng mới.Quá trình liên tục tiếp diễn tạo ra một “vòng xoắn tiến”

 Phương pháp nghiên cứu
- Sử dụng mô hình VECM với ba biến số: logarit cơ số tự nhiên của xuất khẩu (LNX), tỷ giá hối đoái
thực đa phương (LNREER) và tổng sản phẩm trong nước (LNGDP)
- Nguồn số liệu: ADB, IMF, GSO 1999-2013.


3. Kết quả nghiên cứu

 Tỷ giá hối đoái thực đa phương
- Một trong các thước đo khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất
khẩu :REER có xu hướng giảm: 2000-2001, 2005-2009 và 2012-2013.
Phù hợp với với sự suy giảm của xuất khẩu.Tốc độ tăng trưởng trong các năm 2002- 2004 và 2010- 2011 gia
tăng; thì REER cũng có xu hướng tăng lên


3. Kết quả nghiên cứu

Kết quả kiểm định tính dừng

Đồ thị LNGDP, LNX và LNREER

Kết quả kiểm định độ trễ tối ưu cho các biến


Kết quả kiểm định đồng liên kết
Ước lượng mô hình VECM với 5 trễ trong mỗi biến, có dạng:D(LNGDP)

= σ1+ ∑5i=1 (αi D(LNGDP(-i)) + βi D(LNREER(-i))+γi

D(LNX(-i)))+ λ1(EC(-1) +∑3j=1Sj+ D2008+ e1D(LNREER)

= σ2+ ∑5i=1 (αi D(LNGDP(-i)) + βi D(LNREER(-i))+γi

D(LNX(-i)))+ λ2 (EC(-1) +∑3j=1Sj+ D2008+ e2D(LNX)

=σ3+ ∑5i=1 (αi D(LNGDP(-i)) + βi D(LNREER(-i))+γi

D(LNX(-i)))+ λ3 (EC(-1) +∑3j=1Sj+ D2008+ e3

⇒ chỉ ra rằng có ít nhất một mối quan hệ đồng liên kết ở mức ý nghĩa 5%.
⇒ Điều này cũng có nghĩa là có mối quan hệ dài hạn giữa GDP, REER và X

Trong đó:
λ­i­EC(-1):­phần­mất­cân­bằng­giữa­giá­trị­ngắn­và­dài­hạn.
EC(-1)­là­biến­điều­chỉnh­sai­số,­­­­­­­­
λ­i­là­hệ­số­của­biến­điều­chỉnh­sai­số,­


Kết quả ước lượng mô hình VECM

Phản ứng của các biến số với các cú sốc


KẾT LUẬN
Theo mô hình “vòng xoắn tiến:


TTXK là động lực cho TTKT, đến lượt nó, tăng trưởng kinh tế sẽ thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu ở giai đoạn tiếp theo.
REER là biến trung gian cho mối quan hệ từ tăng trưởng kinh tế đến xuất khẩu ở Việt Nam.
Tăng trưởng kinh tế góp phần làm tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, biểu hiện là tỷ giá hối đoái thực sẽ tăng lên, và dẫn đến tăng trưởng xuất khẩu
Xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam có tác động hỗ trợ lẫn nhau theo cả hai chiều trong ngắn hạn và dài hạn.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×