Tải bản đầy đủ

Thuyết trình kinh tế học các vấn đề xã hội nghèo và các yếu tố đo lường nghèo

Kinh tế học các vấn đề xã hội
1. Chuẩn nghèo theo (theo Bộ LĐ-TB&XH và Tổng cục Thống
kê)?
2. Thực trạng 2012, từ 2012-2015
3. Thách thức của công cuộc giảm nghèo.
4. Giải pháp chính sách


1. Đo lường nghèo ở Việt Nam

1.

Các khái niệm.

2.

Các yếu tố đo lường nghèo khổ

3.

Các phương pháp phổ biến đo lường nghèo.


4.

Các bước đo lường nghèo

5.

Chuyển đổi phương pháp đo lường từ đơn chiều sang đa chiều .


Nghèo và các yếu tố đo lường nghèo

1.Các khái niệm

2. Các yếu tố đo
lường nghèo


Tài sản và lợi tức
Đất đai
Tiết kiệm, tín dụng
Kĩ năng tay nghề
Việc làm
Môi trường
Mối quan hệ
Mức độ và địa lý

Khái niệm nghèo
Chuẩn nghèo
Ngưỡng nghèo
Tỉ lệ nghèo xã hội


Các phương pháp phổ biến đo lường nghèo
MOLISA


 Phương pháp thứ nhất do Bộ Lao động,

Thương binh và Các Vấn đề Xã hội (gọi tắt
là phương pháp MOLISA)

 áp dụng nhằm đưa ra cách phân loại để xác

định những đối tượng được thụ hưởng trong
các chương trình giảm nghèo của cả nước
cũng như để theo dõi tình trạng nghèo trong
ngắn hạn.

GSO-WB

 Phương phsp thứ hai do Tổng cục Thống
kê và Ngân hàng Thế giới (gọi tắt là
phương pháp GSO-WB)áp dụng chủ yếu để tìm hiểu về những thay
đổi tình trạng nghèo trong dài hạn. Việc áp
dụng các phương pháp khác nhau để theo dõi
thay đổi tình trạng nghèo và để định hướng
các chương trình của chính phủ cũng là hình
thức phổ biến trên thế giới.


Các bước đo lường nghèo
Click icon to add picture

1. Chọn ra một thước đo phúc lợi ( bằng thu nhập hay tiêu dùng)
2. Áp dụng mức độ tối thiểu chấp nhận được của thước đo đó (chuẩn nghèo).
3. Ước tính các chỉ tiêu về nghèo (tỉ lệ nghèo đếm đầu người, khoảng cách nghèo)
sử dụng thước đo chuẩn nghèo và số liệu khảo sát.


Chuyển đổi phương pháp đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều.
Nghèo đơn chiều và nghèo đa chiều là gì?
Tại sao nên chuyển đổi phương pháp đo lường từ nghèo đơn chiều sang đa
chiều?

 => Nếu chỉ dùng thước đo duy nhất dựa vào chi tiêu/thu nhập dẫn đến tình

trạng bỏ sót đối tượng, mặt khác có những người tuy không nghèo về thu nhập
nhưng lại không tiếp cận được một số nhu cầu cơ bản như y tế, giáo dục, thông
tin...

Tiếp cận nghèo theo phương pháp đo lường đa chiều sẽ khắc phục được những
bất cập và tồn tại của chính sách giảm nghèo, để người dân được tiếp cận các
dịch vụ cơ bản.

 Các chỉ tiêu nghèo đa chiều bao gồm: 11 chỉ tiêu.
 Thông tin văn bản:Số 1614/QĐ-TTg (15/09/2015) của Thủ tướng chính phủ.
Phê duyệt Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ
đơn chiều sang đa chiều"


2. Thực trạng nghèo
Phần này Nam Bắp làm thêm bản sơ bộ vào đây ngay


3. Thách thức
Bất bình đẳng gia tăng

Bất ổn vĩ mô và các cú sốc từ bên ngoài

Tác dụng bóp méo của chính sách

Nghèo ở trẻ em và người già là những mối quan ngại lớn

Phương pháp thống kê và tính toán các chỉ số


3. Thách thức*
Bất bình đẳng gia tăng
bất bình đẳng về cơ hội
sự cải thiện về tiếp cận giáo dục là chưa đủ để có thể vươn lên

Bất ổn vĩ mô và các cú sốc từ bên ngoài
thoát nghèo nhưng rất nhiều hộ trong số đó có thu nhập rất sát chuẩn nghèo và
vẫn rất dễ tái nghèo do các cú sốc đặc thù


3. Thách thức*
Tác dụng bóp méo của chính sách
 Chính sách giảm nghèo không hợp lý có thể làm giảm động cơ làm việc ở những
hộ nghèo.

Vấn đề tham nhũng có thể dẫn đến những hỗ trợ của việc giảm nghèo không đến
tận nơi những đối tượng cần thiết.


3. Thách thức*
Nghèo ở trẻ em và người già là những mối quan ngại lớn
Phương pháp thống kê và tính toán các chỉ số


4. ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH


4. ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×