Tải bản đầy đủ

Thuyết trình môn kinh tế học về các vấn đề xã hội tình trạng việc làm và thất nghiệp của thanh niên trong những năm gần đây

TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THẤT NGHIỆP CỦA THANH NIÊN Ở VIỆT NAM
NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Môn: Kinh tế học về các vấn đề xã hội
GV : Giang Thanh Long

Nhóm 1: Nguyễn Hồng Ngọc
Đoàn Thị Huế
Nguyễn Thị Hương Giang
Nguyễn Thị Huyền Trang
Nguyễn Thị Yến
Đỗ Xuân Nhân


NỘI DUNG

BỐI CẢNH KINH TẾ GẦN ĐÂY

1

THỰC TRẠNG VIỆC LÀM


2

NGUYÊN NHÂN GÂY THẤT NGHIỆP THANH NIÊN - TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ
XÃ HỘI

GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN

3

4


BỐI CẢNH KINH TẾ

G
ON
R
T

ỐC
QU
TẾ

CKinh tế VN phục hồi chậm nhưng phát triển chưa bền v ững
Năm 2015, VN chính thức gia nhập Hiệp đ ịnh xuyên Thái Bình D ương (TPP)
VN đang có cơ cấu dân số vàng.


Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm cùng với s ức ép c ủa các v ấn đ ề vĩ mô v ề
kinh tế xã hộiLĐ phải đối mặt với nhiều rủi ro, lao đ ộng trẻ chủ y ếu làm nh ững công
việc phi chính thức và thiếu ổn định.

Những thách thức và nguy cơ đối với vấn đề lao động việc làm của Việt Nam


THỰC TRẠNG

HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM

 Hoàn thiện thể chế phát triển thị trường lao động, luật pháp liên quan
 Kết nối cung cầu
 Hỗ trợ lao động di chuyển
 Tín dụng ưu đãi cho sản xuất, kinh doanh
 Xuất khẩu lao động


THỰC TRẠNG


THỰC TRẠNG
Biểu 1. Cơ cấu tuổi của lực lượng lao động theo thành thị/nông thôn năm 2014

Nguồn: Báo cáo điều tra LĐVL 2014Lao động ở khu vực thành thị tham gia vào l ực lượng lao đ ộng mu ộn h ơn và ra s ớm h ơn so v ới lao đ ộng ở nông thôn.


THỰC TRẠNG CÓ VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN
Biểu 2. Cơ cấu lao động có việc làm chia theo nhóm tu ổi
từ 2019-2014 (%)

Nguồn: Báo cáo lao động việc làm 2011,2014-TCTKTỷ lệ có việc làm của thanh niên có xu hướng giảm dần qua các năm.


THỰC TRẠNG CÓ VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN
Bảng 2. Số lượng và phân bố phần trăm của thanh niên đang làm vi ệc năm 2014Năm 2014, có khoảng 7,1 triệu
người có việc làm là thanh niên,
(13,5%),Hơn ¾ số thanh niên đang làm việc
ở khu vực nông thônCó 22,5% (1,6 triệu người) đang
làm việc ở vùng Bắc Trung Bộ,
Duyên hải miền Trung và 17,9%
thanh niên đang làm việc ở Đồng
bằng sông Cửu Long.

Nguồn: Báo cáo điều tra LĐVL 2014 –TCTK


THỰC TRẠNG CÓ VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊNThanh niên làm lao động gia đình chiếm t ỷ trọng cao nh ất (25,5%)Rất ít thanh niên làm chủ cơ s ở hay t ự làm (năm 2013 là 34,1%)


TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP VÀ THIẾU VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊNTỷ lệ thất nghiệp thanh niên biến đ ộng thất thườngNữ có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn namThành thị có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn ở nông thôn


TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP VÀ THIẾU VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN

Bảng 6. Số lượng và tỷ trọng thanh niên thất nghiệp trên t ổng s ố ng ười th ất nghi ệp năm 2013-2014

Tỷ trọng (%)

Số người thất
Năm

2013

Nhóm tuổi

nghiệp (nghìn

%Nữ

ngườ i)

Tổng số

Nam

Nữ

Tổng

1037,8

100,0

100,0

100,0

47,9

15-24

488,2

47,0

43,7

50,7

51,7

Thành thị

533,5

100,0

100,0

100,0

43,3

15-24

209,5

39,3

35,7

44,0

48,5

Nông thôn

504,3

100,0

100,0

100,0

52,8

15-24

278,8

55,3

53,9

56,5

54,0

Tổng

1003,5

100,0

100,0

100,0

46,7

15-24

474,9

47,3

42,5

52,9

52,2

 
2014

Thành thị

516,5

100,0

100,0

100,0

42,1

15-24

212,8

41,2

35,4

49,2

50,2

Nông thôn

487,0

100,0

100,0

100,0

51,6

15-24

262,1

53,8

51,4

56,0

53,8

Nguồn: Báo cáo điều tra LĐVL 2013-2014-TCTK


TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP VÀ THIẾU VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN

Bảng 7. So sánh tỷ lệ thất nghiệp thanh niên v ới t ỷ lệ thất nghiệp c ủa nh ững lao đ ộng t ừ 25 tu ổi tr ở lên phân theo vùng kinh t ế-xã h ội năm
2014
Vùng Kinh tế - Xã hội

Số thanh niên

Tỷ lệ thanh niên thất nghiêp (%)

thất nghiệp
(nghìn người)

Tỷ lệ thất nghiệp từ 25 tuổi trở lên
(%)

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

Toàn quốc

474.9

6.3

5.5

7.1

1.1

1.3

0.9

Trung du và miền núi phía Băc

24.8

1.9

1.8

1.9

0.4

0.5

0.2

Đồng bằng sông Hồng (*)

81.3

8.9

9.1

8.7

0.8

1.1

0.6

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

125.1

7.2

5.7

9.1

0.9

1.0

0.8

Tây Nguyên

21.5

3.5

2.2

5.1

0.5

0.6

0.5

Đông Nam Bộ (*)

39.3

5.0

4.7

5.3

0.8

0.8

0.7

Đồng bằng sông Cửu Long

81.3

6.8

5.0

9.3

1.0

0.8

1.3

Hà Nội

42.8

10.1

10.4

9.9

3.1

4.6

1.5

Thành phố Hồ Chính Minh

47.3

10.9

12.2

9.5

2.0

2.5

1.5

(*) ĐB sông Hồng không bao gồm Hà Nội, Đông Nam Bộ không bao gồm thành phố Hồ Chí Minh
  ồn: Báo cáo điều tra lao động vi ệc làm 2014 – TCTK
Ngu


TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP VÀ THIẾU VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN

Bảng 8.. Tỷ trọng lao động thiếu việc làm chia theo nhóm tu ổi Quý 4/2014 (%)

Tỷ trọng thiếu việc làm

Nhóm tuổi
Chung

Nam

Nữ

%Nữ

Tổng số

100

100

100

47.2

15-24

18.7

21.4

15.7

39.7

25+

81.3

78.6

84.3

 

Nguồn: Báo cáo Điều tra lao đ ộng việc làm Quý 4/2014- TCTKTính riêng trong quý 4/2014, s ố người thiếu việc làm t ừ 15 - 24 tu ổi ch ỉ chi ếm 18,7% trong t ổng s ố ng ười thi ếu vi ệc làm (222
nghìn/1,2 triệu người).Xét theo giới tính, tỷ trọng thiếu việc làm c ủa n ữ ở nhóm tu ổi này ít h ơn nam. Và đi ều này là ng ược l ại đ ối v ới các nhóm tu ổi khác.


NGUYÊN NHÂN GÂY RA THẤT NGHIỆP Ở THANH NIÊN

Khách quan


Tăng trưởng kinh tế thế giới cũng như VN phục hồi chậm và diễn biến còn nhiều phức tạp
Chuyển dịch kinh tế chậm chạp, lao động trẻ có trình độ CMKT thấp
Các chính sách điều chỉnh lao động kém hiệu quả.
Áp lực từ thị trường lao động kép

Chủ quanSuy nghĩ bản thân người lao động trẻ (cách suy nghĩ cảm tính)


TÁC ĐỘNG CỦA THẤT NGHIỆP TRẺ ĐẾN KINH TẾ- XÃ HỘI

THU NHẬP VÀ ĐỜI SỐNG NGƯỜI

TĂNG TRƯỞNG VÀ LẠM PHÁT
Lãng phí lao động XH
Tổng thu nhập quốc dân nhỏ hơn
mức tiềm năng

Tiêu dùng, tiết kiệm giảm

TRẬT TỰ XÃ HỘI

Dư thừa LĐ có trình độ, bào mòn kĩnăng, tăng chi phí cơ hội
Áp lực tinh thần từ gia đình và xã hội

Tăng cường các tệ nạn xã hội: ma
túy, buôn lậu, trộm cắp,……Tha hóa đạo đức, lối sống,….=> Mất trật tự xã hội

Giảm nguồn tài chính và phúc lợi

Áp lực lên lạm phát

=> Có sự đánh đổi giữa TTKT, lạm
phát và thất nghiệp.=> ĐK sống khó khăn


GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Các quốc gia EU

- Tăng trưởng kinh tế -> giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp nhanh chóng + gia tăng t ỷ l ệ lao đ ộng tr ẻ

- Tăng cường tính chất linh ho ạt và sức s ống c ủa th ị tr ường lao đ ộng

- Cung cấp công ăn việc làm trong ngắn hạn, đào t ạo nâng cao kỹ năng (phù h ợp v ới nhu c ầu c ủa th ị tr ường lao đ ộng) và tăng c ơ h ội vi ệc làm trong
dài hạn
06/2009 EC đưa ra quỹ hỗ trợ trị giá 19 tỷ euros (xấp xỉ 27 tỷ USD) tập trung vào mục tiêu tạo công ăn việc làm và nâng cao kỹ năng của ng ười lao đ ộng
02/2013 EU quyết định dành ra 6 tỷ euro (tương đương 7.6 tỷ USD) để tài trợ cho các ch ương trình tạo thêm việc làm cho thanh niên giai đo ạn 2014 – 2020: b ảo
đảm để bất cứ ai dưới 25 tuổi đều có một trong hai: việc làm hoặc chương trình đào tạo trong vòng 4 tháng sau khi tốt nghiệp, tập trung các vào khu v ực có thanh
niên thất nghiệp trên 25%12/2012, Pháp triển khai hợp đồng liên thế hệ, tuyển dụng lao động trẻ dưới sự dìu dắt của nh ững lao động cao tuổi, có kinh nghiệm và cải cách đào t ạo ngh ề
nghiệp cho những người không có việc làm


GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Các quốc gia EU

- EU dành ra khoảng 500 triệu euros d ưới dạng các kho ản vay tín d ụng -> t ạo c ơ h ội cho nh ững ng ười th ất nghi ệp và nh ững nhóm khó khăn nh ất ở
châu Âu có thể bắt đầu các hoạt đ ộng kinh doanh c ủa chính mình.

- Tăng khả năng tiếp cận công ăn việc làm: EC đã kêu g ọi các công ty ti ếp t ục t ạo thêm các v ị trí th ực t ập đ ể sinh viên có c ơ h ội làm vi ệc, c ơ h ội
được tham gia thực tập nghề chất lượng cao

- 2015: ECB sẽ in thêm 1.140 tỉ euro -> các ngân hàng sẽ có thêm ti ền đ ể cho vay, lãi su ất sẽ gi ảm, các DN vay đ ược ti ền nhi ều h ơn sẽ đ ẩy m ạnh ho ạt
động thương mại, đầu tư, tạo thêm nhiều công ăn vi ệc làm.

- 07/2015 Tỷ lệ thất nghiệp ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã gi ảm xu ống m ức th ấp nh ất trong vòng 3,5 năm qua


GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Các nước châu Á

TRUNG QUỐC:
Chương trình kích thích trị giá 600 tỷ USD: đầu tư l ớn vào h ạ tầng c ơ s ở -> t ạo hàng tri ệu vi ệc làm m ới.
Các bp ngăn chặn thất nghiệp và hỗ trợ những người mất việc, đặc biệt là s ố lao đ ộng nông thôn ra thành
phố: cung cấp thông tin về việc làm, đào tạo bổ sung…Chính phủ đề nghị hoàn trả học phí cho SV mới ra trường n ếu h ọ chấp nh ận làm vi ệc t ại vùng nông thôn


GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

Các nước châu Á
HÀN QUỐC:
*Giải pháp dài hạn:

• Củng cô tiềm năng phát triển nền kinh tế -> tạo thêm nhiều công ăn việc làm mới
• Đào tạo lao động thông qua hợp tác ngành công nghiệp trong các học viện; xây dựng một hệ thống đảm bảo quá trình chuyển từ học tập sang lao động một cách hiệu quả
*Giải pháp tạm thời

• Triển khai chương trình cung cấp kinh nghiệm làm việc và nâng cao hiểu biết về nghề nghiệp cũng như lao động cho giới trẻ gồm 2 phần, một là hệ thống hỗ trợ kinh nghiệm
làm việc (thực tập), hai là hệ thống hỗ trợ việc làm.

• Đào tạo hướng nghiệp theo yêu cầu: dạy nghề chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất như đóng tàu, xe ô tô…cho thanh niên tốt nghiệp cấp 3
• Thực hiện các bài kiểm tra năng khiếu và mối quan tâm tới nghề nghiệp với học sinh cấp cơ sở
• Các chương trình tư vấn các loại nghề nghiệp khác nhau cho giới trẻ như du lịch việc làm, game việc làm, tìm kiếm việc trên mạng… đang được xúc tiến và các thông tin đa dạng
về việc làm được gửi đến giới trẻ qua thư điện tử.

• Cung cấp các dịch vụ chuyển nghề, tư vấn và hướng dẫn nghề nghiệp thông qua phòng hỗ trợ nghề nghiệp cho giới trẻ tại trung tâm bảo đảm việc làm trên toàn quốc.


GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN

Ổn định kinh tế vĩ mô -> duy trì TTKT cao; giảm thiếu tác đ ộng tiêu c ực và r ủi ro c ủa c ải cách, kh ủng ho ảng kinh t ế…
-> ổn định và tạo nhiều việc làm cho thanh niên

Thực hiện chính sách giải quy ết việc làm cho 3 nhóm đ ối t ượng:
- Thanh niên đã qua đào tạo -> khu v ực đòi h ỏi ch ất l ượng lao đ ộng cao -> chính sách ưu đãi, tr ọng d ụng nhân
tài…
- Thanh niên học hết PTTH không học tiếp -> chính sách h ỗ tr ợ đào t ạo ngh ề, khuy ến khích phát tri ển kinh t ế
trang trại, ưu tiên đi xuất khẩu lao đ ộng…
- Thanh niên thất nghiệp, mất việc làm

Cần phát triển mạnh thành phần kinh tế t ư nhân, DN v ừa và nh ỏ, DN h ộ gia đình, h ộ KD cá th ể, ti ểu th ương


GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN

Có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề phù hợp nhu cầu thị trường đang cần

Tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay

Tăng cường hoạt động thông tin giới thiệu việc làm, hội chợ việc làm…..

Thực hiện các chương trình thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia hoặc các dự án lớn của nhà nước, chương trình
thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Xã hội hóa trong giải quyết việc làm cho thanh niên -> huy động mọi nguồn lực XH với các hình thức, phương thức đa dạng, linh hoạt

Nâng cao vai trò của chính phủ: tạo khung khổ pháp luật; tổ chức, tạo điều kiện cho thanh niên tự lo việc làm và tham gia thị trường lao động

Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn thanh niên trong giải quyết việc làm cho thanh niên.


TIÊU ĐỀ

Văn bản của bạn.

Văn bản của bạn.

Văn bản của bạn.

Văn bản của bạn.

Văn bản của bạn.

Văn bản của bạn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×