Tải bản đầy đủ

Thuyết trình tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế việt nam

Tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu đến tăng trưởng
kinh tế Việt Nam
Người thực hiện : TS Phạm Tiến Ngọc


Phần mở đầu


1)Tính cấp thiết của đề tài .2)Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến dự án.3)Mục đích nghiên cứu .4)Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .
5)Phương pháp nghiên cứu.6)Ý nghĩa khoa học .7)Kết cấu.


Phần mở đầu


Chương 1:Cơ sở lý luận nghiên cứu tác động của đa dạng hóa mặt
hàng xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế1.1)Tăng trưởng kinh tế và các nhân tố tác động:1.1.1) Khái niệm tăng trưởng kinh tế

Là sự gia tăng của GDP1.1.2) Một số thước đo về thu nhập và tăng trưởng kinh tế chủ yếu

GDP,GDP/người,….1.1.3) Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế


 Mô hình nội sinh


Chương 1:Cơ sở lý luận nghiên cứu tác động của đa dạng hóa mặt
hàng xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế1.2)Cơ sở lý luận về đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu1.2.1)Quan niệm về đa dạng hóa và tập trung hóa mặt hàng xuất khẩu :-Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu là quá trình mở rộng về số lượng ,chủng loại, mặt hàng xuất
khẩu trong rổ hàng hóa xuất khẩu của một quốc gia >< tập trung hóa .-Việc đa dạng hóa này sẽ giúp tránh được những cú sốc bên ngoài về giá cả , sự suy giảm nhu cầu
, kích thích nhu cầu tiêu dùng ,thúc đẩy pt ngành CN mới ,chuyển giao công nghệ và hiệu ứng lan
tỏa


Chương 1:Cơ sở lý luận nghiên cứu tác động của đa dạng hóa mặt
hàng xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế

Nghiên cứu của Imbs và Wacziarg(2003)


Chương 1:Cơ sở lý luận nghiên cứu tác động của đa dạng hóa mặt
hàng xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế

••

1.2.2) Phân loại đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu :
 
-Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu theo chiều rộng
-Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu theo chiều sâu
1.2.3) Đo lường đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu :
-Chỉ số phản ánh mức độ tập trung hóa Herfindahl:
HI=

Trong đó:HI là mức độ tập trung của giỏ
xi là giá trị xuất khẩu của mặt hàng I
X là tổng giá trị xuất khẩu quốc gia
n là số sản phẩm xuất khẩu của quốc gia

hàng hóa xuất khẩu


Chương 1:Cơ sở lý luận nghiên cứu tác động của đa dạng hóa mặt
hàng xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế

-Chỉ số đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu
ED=1-HI
-Đo lường đa dạng hóa theo chỉ số Theil Etropy


Chương 1:Cơ sở lý luận nghiên cứu tác động của đa dạng hóa mặt
hàng xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế


Ta hoàn toàn có thể phân rã phương trình trên ra thành 2 thành phần quan trọng (với Sk là tỉ trọng
xk ngành k trong tổng giá trị xk):

Vớiđo lường đa dạng hóa trong nội bộ nhóm hàng (VED)

đo lường đa dạng hóa giữa các nhóm ngành (HED)


Chương 1:Cơ sở lý luận nghiên cứu tác động của đa dạng hóa mặt
hàng xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế1.2.4) Các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu :
-Trình độ phát triển kinh tế-Yếu tố thuộc về nguồn lực phát triền (vốn , nguồn NL ,tài nguyên ,khoa học công nghệ


Chương 1:Cơ sở lý luận nghiên cứu tác động của đa dạng hóa mặt
hàng xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế-Các yếu tố thuộc về mô hình tăng trưởng và vĩ mô ( thể chế , cơ sở hạ tầng, ổn định KTVM ,…)-Các yếu tố liên quan đến hội nhập kinh tế (nhu cầu thị trường xuất khẩu ,các FTA , sự cạnh tranh ,
…)


Chương 1:Cơ sở lý luận nghiên cứu tác động của đa dạng hóa mặt
hàng xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế


1.3) Cơ sở khoa học nghiên cứu tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu đến tăng trưởng
kinh tếÁp dụng lý thuyết tăng trưởng nội sinh dưới sự ủng hộ của trường phái cấu trúc và lý thuyết chu kỳ
sống của SPSử dụng mô hình hồi quy đa chuỗi : mô hình vector tự hồi quy – VAR


Chương 2:Thực trạng đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu của Việt
Nam giai đoạn 1991-2011

• Đánh giá chung về đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu VN:


1) Những mặt tích cực :-Ngày càng đa dạng , phong phú .-Không chỉ theo chiều rộng mà còn theo chiều sâu .-Mở rộng sx sang những lĩnh vực mới .-Số lượng hàng hóa có lợi thế so sánh được nâng cao


Chương 2:Thực trạng đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu của Việt
Nam giai đoạn 1991-2011

• Đánh giá chung về đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu VN:


2)Những hạn chế :-Mức độ đa dạng hóa còn thấp hơn các nước trong khu vực .-Đa dạng hóa theo chiều rộng mạnh như chủ yếu ở hàng hóa thô.-Đa dạng theo chiều sâu còn thấp .-Xu hướng đa dạng theo lĩnh vực mới chứ phát triển sâu trong một nhóm hàng còn hạn chế .


Chương 2:Thực trạng đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu của Việt
Nam giai đoạn 1991-2011

• Đánh giá chung về đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu VN:


3)Nguyên nhân :-Trình độ ptkt thấp , sự dịch chuyển cơ cấu còn kém .-Vai trò của nguồn vốn đên sự đa dạng hóa còn hạn chế-Nguồn nhân lực còn nhiều bất cập, cơ sở hạ tầng yếu .-Còn dựa nhiều vào việc khai thác TNTN,trình độ KH thấp-Vấn đề về thể chế chính sách và bất ổn vĩ mô .


Chương 3:Đánh giá tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu
đến tăng trưởng kinh tế VN

• Mô hình phần tích định lượng :
Tác giả sử dụng số liệu theo quý trong giai đoạn từ quý 1 năm 1995 đến quý 4 năm 2011
Nguồn số liệu từ GSO , IMF , Bộ công thương , tổng cục hải quan
Áp dụng mô hình hồi quy đa chuỗi : Mô hình vector tự hồi quy –VAR


Chương 3:Đánh giá tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu
đến tăng trưởng kinh tế VN

• Giải thích các biến :
LnGRGDP:Logarit tăng trưởng GDP của VN
lnINVEST: Vốn đầu tư phát triển xã hội(đại diện cho lnK)
lnLABOR :Logarit tăng trưởng lao động
lnEXPORT: Logarit tổng kim ngạch xuất khẩu
lnM2 :Logarit cung tiền M2 lấy theo quý
ED=1-HI ,HED VED là phần phân rã của chỉ số Thiel Etropy
Biến giả D06 , D00 chỉ các giai đoạn từ 2000 , 2006 về trước sẽ nhận giá trị 0 , sau giai đoạn này sẽ
nhận giá trị 1


sử dụng kiểm đinh ADF(Augmented Dickey-Fuller)Kiểm định Granger ( kiểm định xem liệu 1 biến nào đó có thể cải thiện dự báo cho một biến khác hay
không)


Hàm phản ứng (IRFs)


Chương 3:Đánh giá tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu
đến tăng trưởng kinh tế VN


Hàm phản ứng IRFs của VED và HED


Chương 3:Đánh giá tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu
đến tăng trưởng kinh tế VN

• Đánh giá chung về tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu đến tăng trưởng
kinh tế VN:
-Có vai trò tích cực với tăng trưởng KT thời gian qua.
-Có mối tương quan thuận chiều với xuất khẩu .
-Có mối quan hệ nhân quả với đầu tư và lao động.
-Giai đoạn trc 2000 thì đa dạng hóa XK có ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP lớn hơn từ 2000-2011.
-Có ảnh hưởng dài đến tăng trưởng GDP.
-Đa dạng hóa các nhóm ngành hàng ->kích thích phát triển các nhóm ngành mới.


Chương 3:Đánh giá tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu
đến tăng trưởng kinh tế VN

• Đánh giá chung về tác động của đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu đến tăng trưởng
kinh tế VN:

-Cả đa dạng theo chiều rộng hay chiều sâu đều có tác động tích cực đến tăng trưởng GDP.-Cơ hội lớn để tiếp tục nâng thế mạnh những mặt hàng có lợi thế so sánh .

-Đa dạng hóa theo chiều sâu là cốt lõi trong quá trình đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu .
-Đa dạng hóa theo chiều rộng ảnh hưởng ngay lập tức đến GDP còn theo chiều sâu thì sau 2 kỳ trễ
.


Chương 4:Định hướng đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu và các
giải pháp thực hiện nhằm thúc đẩy tăng trưởng KTVN

• Định hướng đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu của VN trong tương lai :
-Xu thế phát triển toàn cầu
-Đinh hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế .
-Định hướng đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu nhằm thúc đẩy tăng trưởng KTVN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×