Tải bản đầy đủ

Thuyết trình giáo dục, chất lượng nguồn lao động và tăng trưởng ở các quốc gia

GIÁO DỤC, CHẤT LƯỢNG
NGUỒN LAO ĐỘNG
VÀ TĂNG TRƯỞNG Ở CÁC QUỐC GIA
Eric A. Hanushek & Dennis D. Kimko (2000)

Ngô Thị Lan Anh


Cấu trúc bài thuyết trình

1.
2.
3.
4.
5.

Giới thiệu
Cơ sở lý thuyết
Mô hình & kết quả chính
Kết luận
QnA1.

Giới thiệu

- Vận dụng mô hình tăng trưởng nội sinh được phát triển bởi
Rebelo (1991)
Nelson & Phelps (1966), P. Romer (1990a), S.

Thay đổi một số thước đo về vốn con người phản ánh bởi giáo dục và chất lượng nguồn lao động
Liệu các biến đại diện mới có làm cải thiện khả năng giải thích sự khác nhau về tốc độ tăng trưởng giữa các
quốc gia?


2. Cơ sở lý thuyết

 Quan hệ giữa tăng trưởng, giáo dục và chất lượng lao động


3. Mô hình ước lượng

 Ước lượng R (Schooling Quality)


Biến phụ thuộc: R - Điểm số được chuẩn hóa từ 6 bài kiểm tra quốc tế về toán và khoa họcBiến giải thích:Điểm toán và khoa học trong các kì thi được tổ chức bởi IEA
Tỉ lệ học sinh/giáo viên ở cấp tiểu họcSố năm đi học của cha mẹ (trùng bình theo quốc gia)Chi tiêu chính phủ cho giáo dụcTốc độ tăng trưởng dân số hàng năm


Ước lượng R


3. Mô hình ước lượng

 Ước lượng QL (Labor Quality)
 Biến phụ thuộc: QL1, QL2: Điểm trung bình có trọng số được tính từ 26
chỉ tiêu về tuổi, điểm nhánh,.. của học sinh các quốc gia trong 4 kì thi
quốc tế về toán và khoa học.Biến giải thích:

 Tỉ lệ nhập học tiểu học
 Số năm đi học
 Tỉ lệ học sinh/giáo viên
 Chi tiêu chính phủ cho giáo dục
 Tốc độ tăng dân số hangf năm
 Biến giả khu vực địa lý


Ước lượng QL


4. Ước lượng tăng trưởng g


5. Kết luận

 Bài nghiên cứu cung cấp các thước đo khác nhau để phán ánh đặc trưng của nguồn nhân lực, qua đó
xem xét mối quan hệ của nó với tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia

 Kết quả thực nghiệm cho thấy, chất lượng của nguồn lao động ở các quốc gia đo lường bởi kết quả
trong các bài kiểm tra về kỹ năng toán học và khoa học của học sinh thì có mối quan hệ đồng nhất,
ổn định, và tích cực đến tăng trưởng.


Một số tài liệu tham khảo chính

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Barro, Robert J. “Economics growth in a cross-section of countries”.
1991
Barro, Robert J and Lee, Jong-Wha. “International comparisons of
Educational Attainment”. 1993
Barro, Robert J. and Sala-I Martin, Xavier. “Economic growth”. 1995
Levine, Ross and Renelt, David. “A Sensitivity Analysis of Crosscountry Growth Regressions”. 1992
Rebelo, Sergio. “Long-run Policy Analysis and Long-run Growth”. 1991
Romer, Paul. “Endogenous technological change”. 1990
Welch, Finis. “Education in Production”. 1970


THANK YOUTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×