Tải bản đầy đủ

Phiếu Liên lạc giữa nhà trường và gia đình

NHẬN XÉT CỦA GVCN VÀ Ý KIẾN PHỤ HUYNH
NHẬN XÉT CỦA GVCN

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỊ XÃ AYUNPA

TRƯỜNG TH-THCS LÊ VĂN TÁM
-----------------------

Ý KIẾN PHỤ HUYNH

GIỮA
HỌC
KÌ I

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA
ĐÌNH
NĂM HỌC :
2011 - 2012

HỌC
KÌ I


Họ và tên học sinh : Nguyễn Thị Minh
Ánh

Học sinh lớp : 1C
Địa chỉ gia đình
: ...........................................................

GIỮA
HỌC
KÌ II

Số điện thoại
:

. ..........................................................
Họ và tên GVCN : Nguyễn Thị Kim Liên

Địa chỉ GVCN :

CẢ
NĂM

Ngày

tháng

năm 2011


CHA MẸ HỌC SINH

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Ký, ghi rõ họ tên )

Nguyễn Thị Kim Liên


KẾT QUẢ GIÁO DỤC : CÁC MÔN HỌC TẬP VÀ HẠNH KIỂM
KẾT QUẢ GIÁO DỤC
Giữa HK
I

TOÁN

TIẾNG
VIỆT

TNXH

ĐẠO
ĐỨC

ÂM
NHẠC

MỸ
THUẬT

THỦ
CÔNG

THỂ
DỤC

TIẾNG
ANH

SỐ NGÀY
NGHỈ HỌC
P
K

NHẬN XÉT VỀ HẠNH
KIỂM

CHỮ KÝ CỦA
PHHS

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì I

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC HOC KÌ I:………………………………….
Giữa HK
II

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì II

Xếp loại HLM

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC CẢ NĂM :………………………………….

Các khoản thu:
1/ Quỹ hội:
2/ Nhà để xe:

* Khen thưởng :

Danh hiệu thi đua kì I :…………………..
Danh hiệu thi đua cả năm :……………...


3/ Điện nước:
4/ Quỹ sao:
5/ Quỹ lớp:
6/ Anh văn:

Khen thưởng từng mặt :…………………
Kết quả cuối năm:

Lên lớp, thi lại hay lưu ban
Ngày …..tháng ….. năm 2012

Giáo viên chủ nhiệm


NHẬN XÉT CỦA GVCN VÀ Ý KIẾN PHỤ HUYNH
NHẬN XÉT CỦA GVCN

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỊ XÃ AYUNPA

TRƯỜNG TH-THCS LÊ VĂN TÁM
-----------------------

Ý KIẾN PHỤ HUYNH

GIỮA
HỌC
KÌ I

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA
ĐÌNH
NĂM HỌC :
2011 - 2012

HỌC
KÌ I

Họ và tên học sinh : Ksor Bảo
Học sinh lớp : 1C
Địa chỉ gia đình
: ...........................................................

GIỮA
HỌC
KÌ II

CẢ
NĂM

Số điện thoại
:

. ..........................................................
Họ và tên GVCN : Nguyễn Thị Kim Liên

Địa chỉ GVCN :


Ngày
CHA MẸ HỌC SINH

tháng

năm 2011

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Ký, ghi rõ họ tên )

Nguyễn Thị Kim Liên

KẾT QUẢ GIÁO DỤC : CÁC MÔN HỌC TẬP VÀ HẠNH KIỂM
KẾT QUẢ GIÁO DỤC
Giữa HK
I

TOÁN

TIẾNG
VIỆT

TNXH

ĐẠO
ĐỨC

ÂM
NHẠC

MỸ
THUẬT

THỦ
CÔNG

THỂ
DỤC

TIẾNG
ANH

SỐ NGÀY
NGHỈ HỌC
P
K

NHẬN XÉT VỀ HẠNH
KIỂM

CHỮ KÝ CỦA
PHHS

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì I

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC HOC KÌ I:………………………………….
Giữa HK
II

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì II

Xếp loại HLM

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC CẢ NĂM :………………………………….

Các khoản thu:
1/ Quỹ hội:

* Khen thưởng :

Danh hiệu thi đua kì I :…………………..


2/ Nhà để xe:
3/ Điện nước:
4/ Quỹ sao:
5/ Quỹ lớp:
6/ Anh văn:

Danh hiệu thi đua cả năm :……………...
Khen thưởng từng mặt :…………………
Kết quả cuối năm:

Lên lớp, thi lại hay lưu ban
Ngày …..tháng ….. năm 2012

Giáo viên chủ nhiệm


NHẬN XÉT CỦA GVCN VÀ Ý KIẾN PHỤ HUYNH
NHẬN XÉT CỦA GVCN

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỊ XÃ AYUNPA

TRƯỜNG TH-THCS LÊ VĂN TÁM
-----------------------

Ý KIẾN PHỤ HUYNH

GIỮA
HỌC
KÌ I

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA
ĐÌNH
NĂM HỌC :
2011 - 2012

HỌC
KÌ I

Họ và tên học sinh : Kpă H’Ya Bét
Học sinh lớp : 1C
Địa chỉ gia đình
: ...........................................................

GIỮA
HỌC
KÌ II

CẢ
NĂM

Số điện thoại
:

. ..........................................................
Họ và tên GVCN : Nguyễn Thị Kim Liên

Địa chỉ GVCN :


Ngày
CHA MẸ HỌC SINH

tháng

năm 2011

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Ký, ghi rõ họ tên )

Nguyễn Thị Kim Liên

KẾT QUẢ GIÁO DỤC : CÁC MÔN HỌC TẬP VÀ HẠNH KIỂM
KẾT QUẢ GIÁO DỤC
Giữa HK
I

TOÁN

TIẾNG
VIỆT

TNXH

ĐẠO
ĐỨC

ÂM
NHẠC

MỸ
THUẬT

THỦ
CÔNG

THỂ
DỤC

TIẾNG
ANH

SỐ NGÀY
NGHỈ HỌC
P
K

NHẬN XÉT VỀ HẠNH
KIỂM

CHỮ KÝ CỦA
PHHS

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì I

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC HOC KÌ I:………………………………….
Giữa HK
II

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì II

Xếp loại HLM

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC CẢ NĂM :………………………………….

Các khoản thu:
1/ Quỹ hội:

* Khen thưởng :

Danh hiệu thi đua kì I :…………………..


2/ Nhà để xe:
3/ Điện nước:
4/ Quỹ sao:
5/ Quỹ lớp:
6/ Anh văn:

Danh hiệu thi đua cả năm :……………...
Khen thưởng từng mặt :…………………
Kết quả cuối năm:

Lên lớp, thi lại hay lưu ban
Ngày …..tháng ….. năm 2012

Giáo viên chủ nhiệm


NHẬN XÉT CỦA GVCN VÀ Ý KIẾN PHỤ HUYNH
NHẬN XÉT CỦA GVCN

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỊ XÃ AYUNPA

TRƯỜNG TH-THCS LÊ VĂN TÁM
-----------------------

Ý KIẾN PHỤ HUYNH

GIỮA
HỌC
KÌ I

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA
ĐÌNH
NĂM HỌC :
2011 - 2012

HỌC
KÌ I

Họ và tên học sinh : Ksor H’ Diệu
Học sinh lớp : 1C
Địa chỉ gia đình
: ...........................................................

GIỮA
HỌC
KÌ II

CẢ
NĂM

Số điện thoại
:

. ..........................................................
Họ và tên GVCN : Nguyễn Thị Kim Liên

Địa chỉ GVCN :


Ngày
CHA MẸ HỌC SINH

tháng

năm 2011

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Ký, ghi rõ họ tên )

Nguyễn Thị Kim Liên

KẾT QUẢ GIÁO DỤC : CÁC MÔN HỌC TẬP VÀ HẠNH KIỂM
KẾT QUẢ GIÁO DỤC
Giữa HK
I

TOÁN

TIẾNG
VIỆT

TNXH

ĐẠO
ĐỨC

ÂM
NHẠC

MỸ
THUẬT

THỦ
CÔNG

THỂ
DỤC

TIẾNG
ANH

SỐ NGÀY
NGHỈ HỌC
P
K

NHẬN XÉT VỀ HẠNH
KIỂM

CHỮ KÝ CỦA
PHHS

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì I

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC HOC KÌ I:………………………………….
Giữa HK
II

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì II

Xếp loại HLM

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC CẢ NĂM :………………………………….

Các khoản thu:
1/ Quỹ hội:

* Khen thưởng :

Danh hiệu thi đua kì I :…………………..


2/ Nhà để xe:
3/ Điện nước:
4/ Quỹ sao:
5/ Quỹ lớp:
6/ Anh văn:

Danh hiệu thi đua cả năm :……………...
Khen thưởng từng mặt :…………………
Kết quả cuối năm:

Lên lớp, thi lại hay lưu ban
Ngày …..tháng ….. năm 2012

Giáo viên chủ nhiệm


NHẬN XÉT CỦA GVCN VÀ Ý KIẾN PHỤ HUYNH
NHẬN XÉT CỦA GVCN

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỊ XÃ AYUNPA

TRƯỜNG TH-THCS LÊ VĂN TÁM
-----------------------

Ý KIẾN PHỤ HUYNH

GIỮA
HỌC
KÌ I

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA
ĐÌNH
NĂM HỌC :
2011 - 2012

HỌC
KÌ I

Họ và tên học sinh : Nguyễn Trọng Đức
Học sinh lớp : 1C
Địa chỉ gia đình
: ...........................................................

GIỮA
HỌC
KÌ II

CẢ
NĂM

Số điện thoại
:

. ..........................................................
Họ và tên GVCN : Nguyễn Thị Kim Liên

Địa chỉ GVCN :


Ngày
CHA MẸ HỌC SINH

tháng

năm 2011

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Ký, ghi rõ họ tên )

Nguyễn Thị Kim Liên

KẾT QUẢ GIÁO DỤC : CÁC MÔN HỌC TẬP VÀ HẠNH KIỂM
KẾT QUẢ GIÁO DỤC
Giữa HK
I

TOÁN

TIẾNG
VIỆT

TNXH

ĐẠO
ĐỨC

ÂM
NHẠC

MỸ
THUẬT

THỦ
CÔNG

THỂ
DỤC

TIẾNG
ANH

SỐ NGÀY
NGHỈ HỌC
P
K

NHẬN XÉT VỀ HẠNH
KIỂM

CHỮ KÝ CỦA
PHHS

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì I

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC HOC KÌ I:………………………………….
Giữa HK
II

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì II

Xếp loại HLM

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC CẢ NĂM :………………………………….

Các khoản thu:
1/ Quỹ hội:

* Khen thưởng :

Danh hiệu thi đua kì I :…………………..


2/ Nhà để xe:
3/ Điện nước:
4/ Quỹ sao:
5/ Quỹ lớp:
6/ Anh văn:

Danh hiệu thi đua cả năm :……………...
Khen thưởng từng mặt :…………………
Kết quả cuối năm:

Lên lớp, thi lại hay lưu ban
Ngày …..tháng ….. năm 2012

Giáo viên chủ nhiệm


NHẬN XÉT CỦA GVCN VÀ Ý KIẾN PHỤ HUYNH
NHẬN XÉT CỦA GVCN

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỊ XÃ AYUNPA

TRƯỜNG TH-THCS LÊ VĂN TÁM
-----------------------

Ý KIẾN PHỤ HUYNH

GIỮA
HỌC
KÌ I

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA
ĐÌNH
NĂM HỌC :
2011 - 2012

HỌC
KÌ I

Họ và tên học sinh : Ksor H’ Hoa
Học sinh lớp : 1C
Địa chỉ gia đình
: ...........................................................

GIỮA
HỌC
KÌ II

CẢ
NĂM

Số điện thoại
:

. ..........................................................
Họ và tên GVCN : Nguyễn Thị Kim Liên

Địa chỉ GVCN :


Ngày
CHA MẸ HỌC SINH

tháng

năm 2011

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Ký, ghi rõ họ tên )

Nguyễn Thị Kim Liên

KẾT QUẢ GIÁO DỤC : CÁC MÔN HỌC TẬP VÀ HẠNH KIỂM
KẾT QUẢ GIÁO DỤC
Giữa HK
I

TOÁN

TIẾNG
VIỆT

TNXH

ĐẠO
ĐỨC

ÂM
NHẠC

MỸ
THUẬT

THỦ
CÔNG

THỂ
DỤC

TIẾNG
ANH

SỐ NGÀY
NGHỈ HỌC
P
K

NHẬN XÉT VỀ HẠNH
KIỂM

CHỮ KÝ CỦA
PHHS

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì I

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC HOC KÌ I:………………………………….
Giữa HK
II

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì II

Xếp loại HLM

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC CẢ NĂM :………………………………….

Các khoản thu:
1/ Quỹ hội:

* Khen thưởng :

Danh hiệu thi đua kì I :…………………..


2/ Nhà để xe:
3/ Điện nước:
4/ Quỹ sao:
5/ Quỹ lớp:
6/ Anh văn:

Danh hiệu thi đua cả năm :……………...
Khen thưởng từng mặt :…………………
Kết quả cuối năm:

Lên lớp, thi lại hay lưu ban
Ngày …..tháng ….. năm 2012

Giáo viên chủ nhiệm


NHẬN XÉT CỦA GVCN VÀ Ý KIẾN PHỤ HUYNH
NHẬN XÉT CỦA GVCN

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỊ XÃ AYUNPA

TRƯỜNG TH-THCS LÊ VĂN TÁM
-----------------------

Ý KIẾN PHỤ HUYNH

GIỮA
HỌC
KÌ I

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA
ĐÌNH
NĂM HỌC :
2011 - 2012

HỌC
KÌ I

Họ và tên học sinh : Nay Hoang
Học sinh lớp : 1C
Địa chỉ gia đình
: ...........................................................

GIỮA
HỌC
KÌ II

CẢ
NĂM

Số điện thoại
:

. ..........................................................
Họ và tên GVCN : Nguyễn Thị Kim Liên

Địa chỉ GVCN :


Ngày
CHA MẸ HỌC SINH

tháng

năm 2011

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Ký, ghi rõ họ tên )

Nguyễn Thị Kim Liên

KẾT QUẢ GIÁO DỤC : CÁC MÔN HỌC TẬP VÀ HẠNH KIỂM
KẾT QUẢ GIÁO DỤC
Giữa HK
I

TOÁN

TIẾNG
VIỆT

TNXH

ĐẠO
ĐỨC

ÂM
NHẠC

MỸ
THUẬT

THỦ
CÔNG

THỂ
DỤC

TIẾNG
ANH

SỐ NGÀY
NGHỈ HỌC
P
K

NHẬN XÉT VỀ HẠNH
KIỂM

CHỮ KÝ CỦA
PHHS

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì I

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC HOC KÌ I:………………………………….
Giữa HK
II

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì II

Xếp loại HLM

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC CẢ NĂM :………………………………….

Các khoản thu:
1/ Quỹ hội:

* Khen thưởng :

Danh hiệu thi đua kì I :…………………..


2/ Nhà để xe:
3/ Điện nước:
4/ Quỹ sao:
5/ Quỹ lớp:
6/ Anh văn:

Danh hiệu thi đua cả năm :……………...
Khen thưởng từng mặt :…………………
Kết quả cuối năm:

Lên lớp, thi lại hay lưu ban
Ngày …..tháng ….. năm 2012

Giáo viên chủ nhiệm


NHẬN XÉT CỦA GVCN VÀ Ý KIẾN PHỤ HUYNH
NHẬN XÉT CỦA GVCN

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỊ XÃ AYUNPA

TRƯỜNG TH-THCS LÊ VĂN TÁM
-----------------------

Ý KIẾN PHỤ HUYNH

GIỮA
HỌC
KÌ I

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA
ĐÌNH
NĂM HỌC :
2011 - 2012

HỌC
KÌ I

Họ và tên học sinh : Nguyễn Thị Kim
Hồng

Học sinh lớp : 1C
Địa chỉ gia đình
: ...........................................................

GIỮA
HỌC
KÌ II

Số điện thoại
:

. ..........................................................
Họ và tên GVCN : Nguyễn Thị Kim Liên

Địa chỉ GVCN :

CẢ
NĂM

Ngày

tháng

năm 2011


CHA MẸ HỌC SINH

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

( Ký, ghi rõ họ tên )

( Ký, ghi rõ họ tên )

Nguyễn Thị Kim Liên

KẾT QUẢ GIÁO DỤC : CÁC MÔN HỌC TẬP VÀ HẠNH KIỂM
KẾT QUẢ GIÁO DỤC
Giữa HK
I

TOÁN

TIẾNG
VIỆT

TNXH

ĐẠO
ĐỨC

ÂM
NHẠC

MỸ
THUẬT

THỦ
CÔNG

THỂ
DỤC

TIẾNG
ANH

SỐ NGÀY
NGHỈ HỌC
P
K

NHẬN XÉT VỀ HẠNH
KIỂM

CHỮ KÝ CỦA
PHHS

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì I

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC HOC KÌ I:………………………………….
Giữa HK
II

Điểm KTĐK
Điểm HLM

Học kì II

Xếp loại HLM

Xếp loại HLM

XẾP LOẠI GIÁO DỤC CẢ NĂM :………………………………….

Các khoản thu:
1/ Quỹ hội:
2/ Nhà để xe:

* Khen thưởng :

Danh hiệu thi đua kì I :…………………..
Danh hiệu thi đua cả năm :……………...


3/ Điện nước:
4/ Quỹ sao:
5/ Quỹ lớp:
6/ Anh văn:

Khen thưởng từng mặt :…………………
Kết quả cuối năm:

Lên lớp, thi lại hay lưu ban
Ngày …..tháng ….. năm 2012

Giáo viên chủ nhiệm


NHẬN XÉT CỦA GVCN VÀ Ý KIẾN PHỤ HUYNH
NHẬN XÉT CỦA GVCN

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THỊ XÃ AYUNPA

TRƯỜNG TH-THCS LÊ VĂN TÁM
-----------------------

Ý KIẾN PHỤ HUYNH

GIỮA
HỌC
KÌ I

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA
ĐÌNH
NĂM HỌC :
2011 - 2012

HỌC
KÌ I

Họ và tên học sinh : Phạm Trường Hùng
Học sinh lớp : 1C
Địa chỉ gia đình
: ...........................................................

GIỮA
HỌC
KÌ II

CẢ
NĂM

Số điện thoại
:

. ..........................................................
Họ và tên GVCN : Nguyễn Thị Kim Liên

Địa chỉ GVCN :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×