Tải bản đầy đủ

giáo án thể dục tiểu học VNEN TỪ lớp 1 lớp 5 tuan 10

Giáo án thể dục tuần 10
Lớp 1
Bài 10: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I. MỤC TIÊU :
- Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Yêu cầu thực hiện được động tác
chính xác hơn giờ trước
- Học đứng kiễng gót, hai tay chống hông. Yêu cầu thực hiện ở mức cơ bản
đúng.
II. CHUẨN BỊ:
- Sân tập sạch sẽ, còi, giáo án…,
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/Phần mở đầu. 5-7p

- Giáo viên nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc

- Chay nhẹ nhàng theo hàng dọc thành vòng
tròn và hít thở sâu.

* Trò chơi “ Diệt các con vật có hại”

2/Phần cơ bản: 20-25p
* Ôn phối hợp : Đứng đưa hai tay ra trước,
- Học sinh xếp hàng ngay ngắn.
đứng đưa hai tay dang ngang: 1-2 lần
- Thực hiện động tác.
Nhịp 1: Từ TTĐCB đưa hai tay ra trước
- Thực hiện động tác.
Nhịp 2: Về TTCB
Nhịp 3: Đứng hai tay dang ngang (bàn tay sấp) - Thực hiện động tác.
- Thực hiện động tác.
Nhịp 4: Về TTCB
* Ôn phối hợp : Đứng đưa hai tay ra trước,
đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V: 1-2
- Thực hiện động tác.
lần
- Thực hiện động tác.
Nhịp 1: Từ TTĐCB đưa hai tay ra trước
- Thực hiện động tác.
Nhịp 2: Về TTCB
Nhịp 3: Đứng hai tay đưa hai tay lên cao chếch
- Thực hiện động tác.
hình chữ V
Nhịp 4: Về TTCB
* Ôn phối hợp : Đứng đưa hai tay dang
ngang, đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V: - Thực hiện động tác.
- Thực hiện động tác.
Nhịp 1: Từ TTĐCB đưa hai tay dang ngang
- Thực hiện động tác.
Nhịp 2: Về TTCB
Nhịp 3: Đứng hai tay đưa hai tay lên cao chếch
- Thực hiện động tác.
hình chữ V
Nhịp 4: Về TTCB
- Học đứng kiễng gót, hai tay chống hông.
- HS chú ý
- GV nêu tên, làm mẫu Và giải thích động tác
- HS Thực hiện
co HS bắt chước

- HS Thực hiện
- GV hô” Động tác đứng kiễng gót, hai tay
chống hông…bắt đầu”


- GV uốn nắn động tác cho học sinh
- HS chú ý
* Trò chơi “ Qua đường lộ” 3-5p
- HS chơi
3. Phần kết thúc
- Đứng vỗ tay và hát
- Học sinh chú ý, thực hiện
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Học sinh chú ý lắng nghe
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 2: tiết 1
Bài 19: KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I. MỤC TIÊU
- Kiểm tra bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thuộc bìa, động tác tương đối
chính xác
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

* Hoạt động 1: Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

* Hoạt động 2: Phổ biến nội dung kiểm tra bài thể dục phát triển chung
* Nội dung kiểm tra:
- HS thực hiện tất cả các động tác của bài thể dục phát triển chung
* Tổ chức và phương pháp kiểm tra:
- Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt khảng 2,3 học sinh
* Cách đánh giá: Theo mức độ thực hiện các động tác của từng HS
- Hoàn thành: Thuộc bài, thực hiện các động tác tương đối chính xác
- Chưa hoàn thành: không thuộc bài, thực hiện sai 3 động tác trở lên.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

* Hoạt động 1: Kiểm tra bài thể dục phát triển chung
- GV gọi lần lượt từng em lên kiểm tra.
- HS chưa đạt cho kiểm tra lại lần 2

* Hoạt động 2: Đi đều theo 2-4 hàng dọc
- GV hoặc lớp trưởng điều khiển cho HS đi đều
- GV cho HS luyện cách đi đều và dừng lại.
- GV cho từng tổ lên trình diễn
2


C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
**************************************************
Lớp 2: tiết 2
Bài 20: ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN
TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN”
I. MỤC TIÊU
- Điểm số 1-2, 1-2,... theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu biết điểm số, rõ ràng, có
thực hiện động tác quay đầu sang trái
- Học trò chơi “ bỏ khăn”. Yêu cầu biết cahcs chơi và htam gia chơi ở mức độ
ban đầu, chưa chủ động.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

* Hoạt động 1: Điểm số 1-2,1-2 theo đội hình hàng ngang
- GV giải thích, làm mẫu động tác quay đầu sang trái và điểm số, sau đó sử dụng khẩu
lệnh cho HS tập.
- GV cho lớp trưởng điều khiển cho HS thi xem ai thực hiện động tác và điểm số đúng
và rõ ràng
- GV theo dõi, sửa sai, nhận xét
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

* Hoạt động 1: Điểm số 1-2, 1-2,... theo đội hình vòng tròn
- GV giải thích, làm mẫu động tác và điểm số.
- GV điều khiển, cho HS điểm số ở 2 vị trí khác nhau cho mỗi đợt.
- GV cho lớp trưởng điều khiển cho HS thi xem ai thực hiện động tác và điểm số đúng
và rõ ràng
- GV nhận xét

3


* Hoạt động 2: Trò chơi “ Bỏ khăn”
- GV nêu tên, giả thích và đóng vai người bỏ khăn
- GV cho HS chơi thử
- GV cho HS chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
*************************************************
Lớp 3: Tiết 1
BÀI 19: ĐỘNG TÁC CHÂN, LƯỜN
CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I. MỤC ĐÍCH
- Học hai động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu HS
thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng.
- Troø chôi : “Chim về tổ” .Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động.
- Học điểm số 1-2, 1-2,... theo đội hình hàng dọc. Yêu cầu biết điểm số, rõ ràng.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

* Hoạt động 1: Học động tác chân
- GV nêu tên động tác, sau đó làm mẫu và giải thích động tác
- Lần 1: GV chỉ huy cho HS tập chậm từng nhịp
- Lần 2: Lớp trưởng điều khiển, Gv uốn nắn, sửa sai.
- Lần 3: Cho 1-2 em HS tập đúng lên tập mẫu cho HS

* Hoạt động 2: Học động tác lườn
- GV nêu tên động tác, sau đó làm mẫu và giải thích động tác
- Lần 1: GV chỉ huy cho HS tập chậm từng nhịp
- Lần 2: Lớp trưởng điều khiển, Gv uốn nắn, sửa sai.
4


- Lần 3: Cho 1-2 em HS tập đúng lên tập mẫu cho HS
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

* Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở, tay, chân, lườn của bài thể dục phát triển
chung
- GV cho ôn từng động tác, sau đó tập liên hoàn
- GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp liên tục hết động tác này đến động tác kia

Hoạt động 2: Học trò chơi “nhanh lên bạn ơi”
- Giáo viên nhắc lại tên trò chơi, cách chơi.
- Cho HS chơi trò chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà
***************************************************
Lớp 3: tiết 2
BÀI 20: ÔN BỐN ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN
CHUNG- TRÒ CHƠI “ CHẠY TIẾP SỨC”
I. MỤC ĐÍCH
- Ôn bốn động tác của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu HS thực hiện
động tác ở mức tương đối đúng.
- Troø chôi : “Chạy tiếp sức” .Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương
đối chủ động.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

* Hoạt động 1: Ôn bốn động tác của bài thể dục phát triển chung
- GV co HS chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển
+ GV cho HS tập liên hoàn 2 động tác vươn thở và tay
+ GV cho ôn động tác chân
5


+ GV cho ôn động tác lườn
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

* Hoạt động 1: Ôn 4 động tác đã học
- GV cho HS ôn lại từng động tác, sau đó cho tập liên hoàn cả bốn động tác
* Hoạt động 2: Học trò chơi “Chạy tiếp sức”
- Giáo viên nhắc lại tên trò chơi, cách chơi.
- Cho HS chơi trò chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà
***************************************************
Lớp 4: Tiết 1
BÀI 19: ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH
TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”
I. MỤC ĐÍCH
- Trò chơi: “con cóc là cậu ông trời”. Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ
động, nhiệt tình.
- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lưng- bụng của bài thể dục phát triển
chung. Yêu cầu nhắc được tên, thứ tự động tác và thực hiện động tác tương đối chính
xác.
- Học động tác phối hợp. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Hoạt động 1: Khởi động
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu và phương pháp kiểm tra
- GV cho HS đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát
- Cho HS quay thành hàng ngang, giãn hàng và khởi động
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

* Hoạt động 1: Học động tác phối hợp(GV điều khiển)
- GV nêu tên động tác, làm mẫu, giả thích động tác để HS tập theo
- GV hô chậm từng nhịp
- GV vừa hô nhịp vừa làm mẫu
6


B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

* Hoạt động 1: Ôn bài thể dục phát triển chung (Lớp trưởng điều khiển)
- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lưng-bụng, phối hợp
- GV cho HS ôn lại từng động tác, sau
* Hoạt động 2: Trò chơi vận động
- Trò chơi “ Con cóc là cậu ông trời”
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại luật chơi
- Gv cho HS chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà
***************************************************
Lớp 4: Tiết 2
BÀI 20: TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC” ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ
DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I. MỤC ĐÍCH
- Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác
tương đối chính xác, biết cách phối hợp gữa các động tác.
- Trò chơi “nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu tham gia chơi nhiệt tình, chủ động
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Hoạt động 1: Khởi động
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu và phương pháp kiểm tra
- GV cho HS đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát
- Cho HS quay thành hàng ngang, giãn hàng và khởi động
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

* Hoạt động 1: Ôn bài thể dục phát triển chung
- Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân và lưng-bụng
- GV cho HS ôn lại từng động tác, sau đó cho tập liên hoàn cả bốn động tác
- GV theo dõi sửa sai
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

7


* Hoạt động 1: Trò chơi vận động
* Trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức”
- GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi
- GV cho HS chơi thử
- GV cho HS chơi
* Trò chơi “ Chạy nhanh theo số”
- GV nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi
- GV cho HS chơi
- GV cho HS chơi thử
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×