Tải bản đầy đủ

giáo án thể dục tiểu học VNEN TỪ lớp 1 lớp 5 tuan 9

Giáo án thể dục tuần 9
Lớp 1
Bài 9: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I. MỤC TIÊU :
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu học sinh thực hiện được động tác
ở mức tương đối chính xác.
- Làm quen với tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về trước. Yêu cầu thực
hiện ở mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi” Đi qua đường lội”. Yêu cầu biết tham gia ở mức độ tương đối
chủ động.
II. CHUẨN BỊ:
- Sân tập sạch sẽ, còi, giáo án…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/Phần mở đầu.

- Giáo viên nhận lớp.
- Ổn định tổ chức.
- Phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học.


- Chuyển sang đội hình vòng tròn.

2.Phần cơ bản
* Hoạt động 1: Ôn tư thế cơ bản
- Lần 1: GV hô theo khẩu lệnh “đứng theo tư thế
cơ bản ..bắt đầu”
- Lần 2: Lớp trưởng điều khiển: Yêu cầu học
sinh thực hiện 2 - 3 lần.
* Hoạt động 2:Ôn đứng đưa hai tay ra trước
- Lần 1: GV hô theo khẩu lệnh “đứng đưa hai
tay ra trước ..bắt đầu”
- Lần 2: Lớp trưởng điều khiển: Yêu cầu học
sinh thực hiện 2 - 3 lần.
* Hoạt động 3:Ôn đứng đưa hai tay ra trước
- Lần 1: GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm
mẫu vừa giải thích động tác, tiếp theo dùng khẩu
lệnh “đứng đưa hai tay ra trước ..bắt đầu”
- Lần 2: do lớp trưởng điều khiển: Yêu cầu học
sinh thực hiện 2 - 3 lần.
* Hoạt động 2:Ôn đứng đưa hai tay ra trước
- Lần 1: GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm
mẫu vừa giải thích động tác, tiếp theo dùng khẩu
lệnh “đứng đưa hai tay ra trước ..bắt đầu”
- Lần 2: do lớp trưởng điều khiển: Yêu cầu học
sinh thực hiện 2 - 3 lần.
* Hoạt động 3:Học đứng đưa hai tay dang

- Học sinh thực hiện

- Thực hiện động tác.

- Thực hiện động tác.

- Thực hiện động tác.


ngang.
- Tập phối hợp:
- Thực hiện động tác.

Nhịp 1: Từ TTĐCB đưa hai tay ra trước
Nhịp 2: Về TTCB
Nhịp 3: Đứng hai tay dang ngang (bàn tay sấp)
Nhịp 4: Về TTCB
* Hoạt động 4: Đứng đưa hai tay chếch chữ V
- GV hướng đẫn học sinh tập
- Thực hiện động tác.
Nhịp 1: Từ TTĐCB đưa hai tay ra trước
Nhịp 2: Về TTCB
Nhịp 3: Đứng hai tay đưa hai tay lên cao chếch
hình chữ V
Nhịp 4: Về TTCB
* Hoạt động 5: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng
hang, nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái
- HS chú ý
- Từ đội hình vòng tròn tập thể dục rèn luyện tư
thế cơ bản
- Thực hiện động tác.
- GV cho học sinh giải tán
- HS chú ý
- GV dùng khẩu lệnh để tập hợp
- HS Thi
- GV cho HS thi tập hợp
3. Phần kết thúc
- Đứng vỗ tay và hát
- Học sinh chú ý, thực hiện
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Học sinh chú ý lắng nghe
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
*******************************************
Lớp 2: tiết 1
Bài 17: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN- ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH
HÀNG DỌC
I. MỤC TIÊU
- Ôn bài thể dục phát triển chung đã học. Yêu cầu bước đầu hoàn thiện bài tập,
động tác tương đối chính xác và đẹp.
- Học điểm số 1-2, 1-2,... theo đội hình hàng dọc. Yêu cầu biết điểm số, rõ ràng.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

*Hoạt động 1: Điểm số 1-2, 1-2,... theo đội hình hàng dọc
- GV cho một nhóm 5-6 học sinh lên làm mẫu
2


- Gv hô khẩu lệnh “theo 1-2,1-2 đến hết...điểm số!”
- Gv hướng dẫn từng học sinh điểm số của mình
- GV cho HS điểm số lần 2
- GV cho HS tập lần 1
- GV nhận xét
- GV cho HS tập lần 2, 3
- GV cho HS thi tập xem tổ nào điểm số rõ ràng, nhanh và chính xác
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

*Hoạt động 1: Bài thể dục phát triển chung.
- Gv chia tổ cho HS tập luyện, lớp trưởng điều khiển
- GV theo dõi, sửa sai, nhận xét

*Hoạt động 2: Chơi trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”
- GV nêu tên trờ chơi, nhắc lại cách chơi,
- GV cho một nhóm ra làm mẫu
- GV cho HS chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 2: tiết 2
Bài 18: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN- ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH
HÀNG NGANG
I. MỤC TIÊU
- Ôn bài thể dục phát triển chung đã học. Yêu cầu bước đầu hoàn thiện bài tập
để chuẩn bị kiểm tra
- Học điểm số 1-2, 1-2,... theo đội hình hàng ngang. Yêu cầu biết điểm số, rõ
ràng, có thực hiện động tác quay đầu sang trái
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
3


* Hoạt động 1: Điểm số 1-2, 1-2,... theo đội hình hàng dọc
- GV nhắc cách điểm số, hô khẩu lệnh cho HS điểm số

* Hoạt động 2: Điểm số 1-2, 1-2,... theo đội hình hàng ngang
- GV giải thích, làm mẫu động tác quay đàu sang trái và điểm số, sau đó sử dụng khẩu
lệnh cho HS tập.
- GV nhận xét
- GV cho HS tập lần 2, 3
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

*Hoạt động 1: Bài thể dục phát triển chung.
- Gv chia tổ cho HS tập luyện, lớp trưởng điều khiển
- GV theo dõi, sửa sai, nhận xét

*Hoạt động 2: Chơi trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”
- GV nêu tên trờ chơi, nhắc lại cách chơi,
- GV cho một nhóm ra làm mẫu
- GV cho HS chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 3: Tiết 1
BÀI 17: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ,TAY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT
TRIỂN CHUNG
I. MỤC ĐÍCH
- Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu
HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
- Troø chôi : “Chim về tổ” .Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
4


* Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

* Hoạt động 1: Học động tác vươn thở
- GV nêu tên động tác, sau đó làm mẫu và giải thích động tác
- GV cho HS tập theo
- Lần 1: GV chỉ huy cho HS tập chậm từng nhịp
- Lần 2: Lớp trưởng điều khiển, Gv uốn nắn, sửa sai.
- Lần 3: Cho 1-2 em HS tập đúng lên tập mẫu cho HS

* Hoạt động 2: Động tác tay
- GV nêu tên động tác, sau đó làm mẫu và giải thích động tác
- GV cho HS tập theo
- Lần 1: GV chỉ huy cho HS tập chậm từng nhịp
- Lần 2: Lớp trưởng điều khiển, Gv uốn nắn, sửa sai.
- Lần 3: Cho 1-2 em HS tập đúng lên tập mẫu cho HS
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

*Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung
- GV chia tổ cho HS tập luyện, lớp trưởng điều khiển
- GV theo dõi, sửa sai, nhận xét

*Hoạt động 2: Chơi trò chơi: “Chim về tổ”
- Giáo viên nhắc lại tên trò chơi, cách chơi.
- Cho HS chơi trò chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
5


***************************************************
Lớp 3: tiết 2
BÀI 18: ÔN HAI ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ,TAY CỦA BÀI THỂ DỤC
PHÁT TRIỂN CHUNG
I. MỤC ĐÍCH
- Ôn hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu HS
thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
- Troø chôi : “Chim về tổ” .Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương
đối chủ động.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

* Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung
- GV chia tổ cho HS tập luyện từng động tác
- Nhóm trưởng điều khiển
- GV theo dõi, sửa sai, nhận xét
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

*Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung
- GV chia tổ cho HS tập luyện liên hoàn 2 động tác, lớp trưởng điều khiển
- GV theo dõi, sửa sai, nhận xét

*Hoạt động 2: Chơi trò chơi: “Chim về tổ”
- Giáo viên nhắc lại tên trò chơi, cách chơi.
- Cho HS chơi trò chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 4: Tiết 1
6


BÀI 17: ĐỘNG TÁC CHÂN- TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”
I. MỤC ĐÍCH
- Ôn động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực
hiện động tác tương đối chính xác.
- Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”. Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động,
nhiệt tình.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

* Hoạt động 1: Ôn hai động tác vươn thở và tay
+ GV làm mẫu và hô nhịp cho HS tập
+ GV cử lớp trưởng lên hô nhịp và tập cùng bạn

* Hoạt động 2: Học động tác chân
- GV nêu tên động tác, sau đó làm mẫu , nhấn mạnh ở những nhịp cần chú ý
- GV tập chậm từng nhịp và phân tích cho HS và cho HS bắt chước theo
- Lần 1: GV hô nhịp cho cả lớp tập
- Lần 2: Lớp trưởng vừa tập vừa hô nhịp cho cả lớp tập
- Lần 3: : Lớp trưởng hô nhịp cho cả lớp tập, GV quan sát sửa sai,
- GV nhận xét
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

*Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung
- GV chia tổ cho HS tập luyện từng động tác
- Nhóm trưởng điều khiển
- GV theo dõi, sửa sai, nhận xét

*Hoạt động 2: Trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi”
- GV nhắc lại cách chơi
- Gv cho HS chơi thử
- GV cho cả lớp chơi thích thức có phân thắng thua
7


C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 4: Tiết 2
BÀI 18: ĐỘNG TÁC LƯNG- BỤNG - TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU
ÔNG TRỜI”
I. MỤC ĐÍCH
- Ôn động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực
hiện động tác tương đối chính xác.
- Học động tác lưng-bụng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Trò chơi: “con cóc là cậu ông trời”. Yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ
động, nhiệt tình.
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

* Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển
chung
+ GV hô nhịp cho HS tập 3 động tác đã học
+ GV cử lớp trưởng lên hô nhịp và tập cùng bạn
+ GV quan sát sửa sai, tuyên dương những bạn tập tốt và vận động những bạn tập
chưa tốt.

* Hoạt động 2: Học động tác lưng – bụng
- GV nêu tên động tác, sau đó làm mẫu cho HS hình dung động tác
- GV đứng cùng chiều với HS và tập cho HS bắt chước theo
- Lần 1: GV hô nhịp cho cả lớp tập
- Lần 2: Lớp trưởng vừa tập vừa hô nhịp cho cả lớp tập
- Lần 3: : Lớp trưởng hô nhịp cho cả lớp tập, GV quan sát sửa sai,
- GV nhận xét
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
8


*Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở, tay, chân và lườn của bài thể dục phát triển
chung
- GV chia tổ cho HS tập luyện từng động tác
- Nhóm trưởng điều khiển
- GV theo dõi, sửa sai, nhận xét

*Hoạt động 2: * Trò chơi “ Con cóc là cầu ông trời”
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi
- Gv cho HS chơi thử
- GV cho cả lớp chơi thích thức có phân thắng thua
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×