Tải bản đầy đủ

giáo án thể dục tiểu học VNEN TỪ lớp 1 lớp 5 tuan 8

Giáo án thể dục tuần 8
Lớp 1
Bài 8: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
I. MỤC TIÊU :
- Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu học sinh thực hiện được động tác ở
mức tương đối chính xác.
- Làm quen với tư thế đứng cơ bản và đứng đưa hai tay về trước. Yêu cầu thực hiện ở
mức cơ bản đúng.
- Ôn trò chơi” Đi qua đường lội”. Yêu cầu biết tham gia ở mức độ tương đối chủ
động.
II. CHUẨN BỊ:
- Sân tập sạch sẽ, còi, giáo án…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/Phần mở đầu.

- Giáo viên nhận lớp.
- Ổn định tổ chức.
- Phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học.


- Chuyển sang đội hình vòng tròn.

2.Phần cơ bản
*Hoạt động 1: Thi tập hợp hàng dọc, dóng hàng,
đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái
- GV cho HS thi tổ nào tập hợp nhanh, quay đúng
hướng, giãn khoảng cách và thẳng hàng, không mất
trật tự là đội đó thắng cuộc
*Hoạt động 2: Thi dàn hàng, dồn hàng
- GV cho HS thi tổ nào tập hợp nhanh, quay đúng
hướng, giãn khoảng cách và thẳng hàng, không mất
trật tự là đội đó thắng cuộc
* Hoạt động 3: Tư thế cơ bản
- Lần 1: GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu
vừa giải thích động tác, tiếp theo dùng khẩu lệnh
“đứng theo tư thế cơ bản ..bắt đầu”
- Lần 2: do lớp trưởng điều khiển: Yêu cầu học sinh
thực hiện 2 - 3 lần.
* Hoạt động 4: Đứng đưa hai tay ra trước
- Lần 1: GV nêu tên động tác, sau đó vừa làm mẫu
vừa giải thích động tác, tiếp theo dùng khẩu lệnh
“đứng đưa hai tay ra trước ..bắt đầu”
- Lần 2: do lớp trưởng điều khiển: Yêu cầu học sinh
thực hiện 2 - 3 lần.
* Hoạt động 5: Trò chơi
- GV nêu tên trò chơi, cho HS chơi
3. Phần kết thúc
- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.

- Học sinh thực hiện

- HS tổ chức thi

- HS tổ chức thi

- HS thực hiện động tác

- HS chơi

- Học sinh chú ý, thực hiện
- Học sinh chú ý lắng nghe


- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
****************************************************
Lớp 2: Tiết 1
Bài 15: ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA - TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”
I. MỤC TIÊU
- Ôn 7 động tác thể dục phát triển chung đã học. Yêu cầu thực hiện chính xác, đẹp.
- Học động tác điều hòa. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác, với nhịp độ chậm và
thả lỏng.
- Học trò chơi “Bịt mắt bắt dê”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

*Hoạt động 1: Ôn 7 động tác thể dục đã học
- Lần 1: do lớp trưởng điều khiển: Yêu cầu học sinh thực hiện 2 - 3 lần.

Hoạt động 2: Động tác điều hòa
- GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và cho học sinh tập theo.
- Lần 2: GV hô nhịp, làm mẫu và nhận xét, sửa sai.
- Lần 3 - 4: GV hô nhịp, không làm mẫu và nhận xét, sửa sai.
- Lần 5: Thi xem tổ nào thực hiện đúng, đẹp nhất.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hoạt động 1: Ôn bài thể dục
- Tổ trưởng điều khiển các thành viên trong tổ tập.

Hoạt động 2: Chơi trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”
- GV nêu tên trờ chơi, nhắc lại cách chơi, chọn 2 học sinh đóng vai “dê” bị lạc đàn và người
đi tìm
- GV cho HS chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát

2


- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.

***************************************************
Lớp 2: tiết 2
Bài 16: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN
I. MỤC TIÊU
- Ôn bài thể dục phát triển chung đã học. Yêu cầu thực hiện chính xác từng động tác
- Yêu cầu đi đúng nhịp, động tác tương đối chính xác

- GD học sinh yêu thích môn thể dục
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

*Hoạt động 1: Bài thể dục phát triển chung.
- Tập theo đội hình hàng ngang
- Lần 1: GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp để HS làm theo
- Lần 2: Do lớp trưởng làm mẫu và hô nhịp
- Lần 3: Do lớp trưởng hô nhịp
- GV nhận xét sửa sai.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hoạt động 1: HS từng tổ thi với nhau
- Thi xem tổ nào thực hiện đúng, đẹp nhất.
- GV nhận xét tuyên dương

Hoạt động 2: Chơi trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”
- GV nêu tên trờ chơi, nhắc lại cách chơi, chọn 2 học sinh đóng vai “dê” bị lạc đàn và người
đi tìm
- GV cho HS chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát

3


- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
*********************************************
Lớp 3: Tiết 1
BÀI 15: ƠN DI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI
TRỊ CHƠI “CHIM VỀ TỔ”
I. MỤC ĐÍCH
- Ơn động tác đi chuyển hướng phải, trái. u cầu biết và thực hiện động tác ở mức
tương đối chính xác
- Trò chơi : “Chim về tổ” .Yêu cầu biết cách chơi và chơi đúng luật.

- GD học sinh u thích động vật
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Hoạt động 1: Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, u cầu giờ học

Hoạt động 1: Học trò chơi “Chim về tổ”
- Giáo viên nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và nội quy chơi
- GV cho HS chơi thử
- Cho HS chơi trò chơi
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hoạt động 1: Ơn đi chuyển hướng phải, trái:
- Lần 1: GV chỉ huy
- Lần 2: Lớp trưởng điều khiển, Gv uốn nắn, sửa sai.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 3: tiết 2
BÀI 16: KIỂM TRA ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
VÀ DI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI
I. MỤC ĐÍCH
- Kiểm tra tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi chuyển hướng phải, trái.
u cầu biết và thực hiện động tác ở mức tương đối chính xác

4


- Chơi trò chơi : “Chim về tổ” .Yêu cầu biết tham gia chơi tương đối đúng
luật.

- GD học sinh u thích động vật
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Hoạt động 1: Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, u cầu giờ học

Hoạt động 2: GV chia từng tổ kiểm tra động tác ĐHĐN và RLTTCB
- Nội dung tập hợp hàng ngang, kiểm tra theo tổ.
- Đi chuyển hướng phải, trái, kiểm tra theo nhón
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hoạt động 1: Chơi trò chơi “Chim về tổ”
- Giáo viên nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và nội quy chơi
- GV cho HS chơi thử
- Cho HS chơi trò chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 4: Tiết 1
Bài 15: KIỂM TRA QUAY SAU, ĐI ĐỀU VỊNG PHẢI, VỊNG TRÁI, ĐỔI
CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
I. MỤC ĐÍCH
- Kiểm tra quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi sai
nhịp. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác theo khẩu lệnh.

- GD học sinh u thích động vật
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.
- GV nhận lớp phổ biến nội dung , u cầu giờ học

5


A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Hoạt động 1: Kiểm tra đội hình đội ngũ:
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra đọng tác quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi
đều sai nhịp.
- Tổ chức và phương pháp kiểm tra
- Giáo viên điều khiển lớp
+ Chia tổ kiểm tra theo tổ, lần lượt từng tổ lên thực hiện các động tác đi đều vòng phải, vòng
trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Cách đánh giá
+ Hồn thành tốt: Thực hiện đúng động tác theo khẩu lệnh
+ Hồn thành: Thực hiện đúng động tác theo khẩu lệnh, có thể bị mất thăng bằng đơi chút
+ Chưa hồn thành: Làm động tác khơng đúng với khẩu lệnh, lung túng khơng biết làm
động tác
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hoạt động 1: Chơi trò chơi: “Ném trúng đích”
- GV tập hợp theo đội hình, nêu tên trò chơi
- GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi.
- GV cho cán sự điều khiển cho cả lớp cùng chơi.
- GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS tích cực trong khi chơi.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.
***************************************************
Lớp 4: Tiết 2
BÀI 16: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY
- TRỊ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”
I. MỤC ĐÍCH
- Học 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. u cầu thực hiện
cơ bản đúng động tác.
- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”. u cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động, nhiệt
tình.

- GD học sinh u thích mơn thể dục
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

* Khởi động.
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp khởi động.

6


- GV nhận lớp phổ biến nội dung , u cầu giờ học
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Hoạt động 1: Động tác vươn thở
+ Lần 1: GV nêu tên động tác
- GV hướng dẫn cho HS cách hít vào và thở ra.
+ Lần 2: GV vừa hơ nhịp chậm vừa quan sát nhắc nhở hoặc cùng tập với các em.
+ Lần 3: GV hơ nhịp cho HS tập tồn bộ động tác.
+ Lần 4: Gv mời cán sự lên hơ nhịp cho cả lớp tập

Hoạt động 2: Động tác tay
+ Lần 1: GV nêu tên động tác
+ Lần 2: GV vừa hơ nhịp chậm vừa quan sát nhắc nhở hoặc cùng tập với các em.
+ Lần 3: GV hơ nhịp cho HS tập tồn bộ động tác.
+ Lần 4: GV mời cán sự lên hơ nhịp cho cả lớp tập
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Hoạt động 1: Ơn 2 động tác vươn thở và tay
- GV cho từng tổ ra khu vực tập luyện
- Tổ trường từng tổ điều khiển tổ mình tập luyện
- GV quan sát, giúp đỡ, sửa sai

Hoạt động 2: Chơi trò chơi: “ Nhanh lên bạn ơi”
- GV tập hợp theo đội hình, nêu tên trò chơi
- GV cho HS nhắc lại cách chơi
- GV cho cả lớp chơi
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

- Đứng vỗ tay và hát
- Giáo viên hệ thống lại bài.
- Nhận xét bài học và giao việc về nhà.

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×