Tải bản đầy đủ

Bs phuong nguyen ly co ban sieu am doppler mach mau

Nguyên lý cơ bản trong
siêu âm Doppler mạch máu
TS. BS ĐỖ Thị Nam Phương
Viện Tim TP. Hồ Chí Minh


Sử dụng máy Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
Hình ảnh siêu âm đẹp
Cửa sổ
SA
TM nông
Dị dạng mạch nông
Dò động tĩnh mạch

Độ sâu
(profondeur)

Vận tốc
dòng chảy

Đầu dò

Tuyến tính 10 -14 MHz

Rộng

Trục ĐM cột sống
ĐM và TM chi (người
lớn)

Rộng

Tim (người lớn)

Hẹp

Yếu

Chậm
Nhanh
Tuyến tính 7.5 -10 MHz

Trung bình

Trung bình
Nhanh

Lớn

Nhanh

Khu vực 2 -3 MHz

Tần số thấp  phát hiện vận tốc cao
Tần số cao  phát hiện vận tốc thấp


Sử dụng máy Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
Qui định chiều hướng
Probe marker

Trước


Đầu

Chân
90⁰

Trước

Trước
Sau
Chân

Đầu

Sau

Trái

Phải

Sau


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
Mục tiêu Siêu âm Doppler

• Phát hiện dòng máu
• Xác định chiều dòng chảy
• Xác định dạng dòng chảy: động mạch – tĩnh mạch
bình thường – bất thường
• Đo vận tốc dòng chảy


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
Các loại Doppler trong Siêu âm mạch máu

1. Doppler xung
2. Doppler màu
3. Doppler năng lượng


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
1. Doppler xung
• Tín hiệu Doppler xung:
- Âm thanh
- Phổ
- Hình ảnh

 Dòng chảy tĩnh mạch
 Dòng chảy động mạch
 Dòng chảy ĐM bị hẹp
• Phổ dương – phổ âm


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
1. Doppler xung
Tia xung
Đỉnh vận tốc tâm thu
Cửa sổ doppler xung
Vận tốc cuối t/trương
Con trỏ chỉnh góc
(góc nên < 60⁰)

Đường baseline

Thrush A, HartshomeT, Peripheral vascular ultrasound: How, why and when. Elsevier Churchill Livingstone, London, 2nd edition, 2005


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
1. Doppler xung
Điều chỉnh thang vận tốc

Kruskal J et al. RadioGraphics 2004; 24: 657-675


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
1. Doppler xung
Điều chỉnh gain

Kruskal J et al. RadioGraphics 2004; 24: 657-675


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
1. Doppler xung
Điều chỉnh filter

Thrush A, HartshomeT, Peripheral vascular ultrasound: How, why and when. Elsevier Churchill Livingstone, London, 2nd edition, 2005


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
2. Doppler màu
Quy ước màu

Thrush A, HartshomeT, Peripheral vascular ultrasound: How, why and when. Elsevier Churchill Livingstone, London, 2nd edition, 2005


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
2. Doppler màu
Quy ước màu

Thrush A, HartshomeT, Peripheral vascular ultrasound: How, why and when. Elsevier Churchill Livingstone, London, 2nd edition, 2005


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
2. Doppler màu
Quy ước màu

Kruskal J et al. RadioGraphics 2004; 24: 657-675


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
2. Doppler màu
Cửa sổ màu

Kruskal J et al. RadioGraphics 2004; 24: 657-675


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
2. Doppler màu
Cửa sổ màu

Thrush A, HartshomeT, Peripheral vascular ultrasound: How, why and when. Elsevier Churchill Livingstone, London, 2nd edition, 2005


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
2. Doppler màu
Thang vận tốc màu


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
2. Doppler màu
Thang vận tốc màu


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
2. Doppler màu
Chỉnh gain màu

Kruskal J et al. RadioGraphics 2004; 24: 657-675


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
2. Doppler màu
Chỉnh gain màu

Thrush A, HartshomeT, Peripheral vascular ultrasound: How, why and when. Elsevier Churchill Livingstone, London, 2nd edition, 2005


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
2. Doppler màu
Chỉnh filter màu

Thrush A, HartshomeT, Peripheral vascular ultrasound: How, why and when. Elsevier Churchill Livingstone, London, 2nd edition, 2005


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
2. Doppler màu


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
2. Doppler màu


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
3. Doppler năng lượng
Ưu điểm


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
3. Doppler năng lượng


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu
3. Doppler năng lượng
Khuyết điểm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×