Tải bản đầy đủ

BAI GIẢNG ĐIỆN TỬ DẠY HỌC TÍCH HỢP BÀI CẢNH KHUYA CỦA HỒ CHÍ MINH

THCS VĂN HẢILàng Sen – Nghệ An, quê nội Bác


Bác Hồ làm phụ bếp trên con tàu đã đưa Người ra đi tìm đường
cứu nước năm 1911


Bác Hồ năm 1919

Bác Hồ tại Đại hội Đảng
Cộng sản Pháp (1920)


ViÖt
B¾c

Hang P¸c


* Một số tác phẩm:

- Văn chính luận: Bản án chế độ Thực dân
Pháp, Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi
toàn quốc kháng chiến ...
- Truyện ký: Những trò lố
hay là Va-ren và Phan Bội
Châu, Vi hành ...
- Thơ: Nhật ký trong
tù, Tập thơ Hồ Chí
Minh ...Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
(1947)


Tiết 44 – CẢNH

KHUYA
(Hồ Chí Minh)

Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
(1947)


Bố cục: 2 phần:
+ 2 c©u ®Çu:

Bức tranh cảnh khuya ở núi

rừng Việt Bắc
+ 2 câu cuối: Tâm trạng của Bác


TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t
xa,
Trăng lång cæ thô bãng lång
hoa.

Âm thanh

Tiếng suối - Tiếng hát xa

Hình ảnh
Trăng : lồng cổ thụ
bóng lồng hoa


THẢO LUẬN:

Câu thơ miêu tả suối và
trăng có gì độc đáo?


“TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t
xa,”
- Âm thanh của tự nhiên được so
sánh với âm thanh của con người.

NT: So s¸nh độc đáo,
-> Động tả tĩnh

- Ví tiếng suối với tiếng hát  Gợi tả núi rừng nơi chiến khu
mang hơi ấm, sức sống con người.
-> Âm thanh tiếng suối khiến cho không gian đêm khuya vắng
lặng như chợt tỉnh. Cảnh vật như ngừng lặng, chỉ nghe đâu đây
tiếng suối chảy và nghe văng vẳng như tiếng hát cất lên nhẹ
nhàng, trong trẻo, lan tỏa, ngân vang khắp núi rừng.


NT: ®èi,
điÖp tõ, nh©n
ho¸.
-> Bức tranh thiên nhiên có hình ảnh, không
gian, đường

“Tr¨ng lång cæ thô bãng lång
hoa.”

nét:
- Có dáng vươn cao, tỏa rộng của vòm cổ thụ.
- Có dáng cao thấp của những khóm hoa.
- Ánh trăng chiếu rọi xuống lấp loáng; bóng cây, bóng lá, bóng
hoa đan xen, hoà quyện, in bóng trên mặt đất như những bông
hoa thêu dệt.
-> Hình ảnh đẹp lung linh, huyền ảo


Âm thanh
Tiếng suối - Tiếng hát xa
- Âm thanh của tự nhiên được so
sánh với âm thanh của con người.
-> Gợi tả núi rừng Việt Bắc mang hơi
ấm và sức sống con người.
-> Âm thanh tiếng suối khiến cho
không gian đêm khuya vắng lặng như
chợt tỉnh. Cảnh vật như ngừng lặng, chỉ
nghe đâu đây tiếng suối chảy và nghe
văng vẳng như tiếng hát cất lên nhẹ
nhàng, trong trẻo, lan tỏa, ngân vang
khắp núi rừng.

Hình ảnh
Trăng : lồng cổ thụ
bóng lồng hoa
-> Bức tranh thiên nhiên có hình ảnh,
không gian, đường nét:
- Có dáng vươn cao, tỏa rộng của
vòm cổ thụ.
- Có dáng lúp cao thấp của những
khóm hoa.
- Ánh trăng chiếu rọi xuống lấp loáng:
bóng cây, bóng lá, bóng hoa đan xen,
hoà quyện, in bóng trên mặt đất thành
những bông hoa thêu dệt.
-> Hình ảnh đẹp lung linh, huyền ảo.


Cảnh khuya như vẽ người chưa
ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.


THẢO LUẬN

Câu 1
Hãy chỉ ra và nêu tác dụng
của các biện pháp tu từ
được sử dụng trong hai câu
thơ cuối?

Câu 2
Hai câu thơ cuối đã lí giải
về tâm trạng của Bác như
thế nào?


Cảnh khuya như vẽ người chưa
ngủ,

NT: So sánh, điệp ngữ

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
-> Khái quát, khẳng định cảnh thiên nhiên
tuyệt đẹp: đẹp như tranh vẽ.
-> Chuyển ý: Tả cảnh -> Tâm trạng


Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.


Cảnh khuya như vẽ người chưa
ngủ,

NT: So sánh, điệp ngữ

Chưa
ngủquát,
vì lo khẳng
nỗi nước
-> Khái
địnhnhà.
cảnh thiên nhiên
tuyệt đẹp.
-> Chuyển ý: Tả cảnh -> Biểu hiện tâm trạng
=> Tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước; tâm hồn thi sĩ,
tinh thần chiến sĩ; truyền thống và hiện đại luôn hòa
hợp, thống nhất trong con người Hồ Chí Minh


1. Nghệ thuật:

2. Nội dung:

-Thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt.
- Sử dụng hiệu quả biện pháp tu
từ: so sánh, đối, điệp từ, điệp
ngữ, lấy động tả tĩnh.
- Ngôn từ bình dị, gợi cảm.
- Hình ảnh thơ vừa cổ điển vừa
hiện đại.

- Bài thơ miêu tả bức tranh thiên
nhiên cảnh khuya đẹp, lung
linh huyền ảo, đầy sức sống.
-Thể hiện tâm hòn yêu thiên
nhiên, yêu nước sâu nặng của
Bác.

( Ghi nhớ / sgk – 143)


Trong phong trào học tập và
làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh hiện nay, qua bài
thơ Cảnh khuya , em học tập
được điều gì ở Bác?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×