Tải bản đầy đủ

Hai đường thẳng vuông góc

Logo
Trường

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐẾN VỚI
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐẾN VỚI
BÀI GIẢNG
BÀI GIẢNG
TIẾT 35:HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC (T2)
TIẾT 35:HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC (T2)

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

1. Góc giữa hai đường thẳng
∆1
∆'1

O


∆ '2
∆2

Nêu định nghĩa góc giữa hai
đường thẳng?

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

Nhận xét

∆2
O

∆ '1
∆1

• Lấy điểm O thuộc
∆2

∆1

Qua O kẻ đường thẳng song song với
Góc giữa

∆2∆ 2chính là góc
∆ 'giữa
1
∆1

slide.tailieu.vn


Logo

uu
r
u1 u1

Nhận Xét:

Trường

u2

α

α

uur
uu22

∆1' ∆

1

O•
'
∆ 22


rr
r
r
(u,v )
khi 00 ≤ (u,v ) ≤ 900
(a,b) = 
rr
r giữa hai đường
Cách tínhrgóc
0
0
0
) ≤ 180
180 − (u,v ); khi 90 < (u,vthẳng?
rr
r r
uv
.
*cos(u, v) = r r
u. v

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

2. Hai đường
Nội thẳng
Dungvuông góc

Định nghĩa: Hai đường thẳng được gọi là vuông góc nếu góc giữa
0
chúng bằng 90

r r
, va,Nếu
Nhận u
xét:

là hai véctơ chỉ phương lần lượt của đường

thẳng a và b thì

b, Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song
song thì vuông góc với đường thẳng còn lại

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

Phương pháp chứng minh hai đường thẳng vuông góc:

1. d ⊥ d’ ⇔ Góc giữa d và d’ bằng 900
2. d ⊥ d’ ⇔

3.

u.v = 0
a // a '
⇒ b ⊥ a'

b ⊥ a

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

BàiB
tập

Bài 1: Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?
a, Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
b, Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau.
c, Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng kia.
d, Một đường thẳng vuông góc với một trong hai
đường thẳng vuông góc với nhau thì song
song với đường thẳng còn lại.

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

B

C

Bài 2
D

A

C'

B'

A'

D'

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

Bài 3

A

P

B

C

Q

D

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

Bài 4

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

CỦNG CỐHiểu cách xác định góc giữa hai đường thẳng, cách tính góc giữa hai đường
thẳng.Hiểu cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc.
BÀI TẬP VỀ NHÀLàm bài tập10,11 trong SGK và các bài tập trong sách bài tập

slide.tailieu.vn


Logo
Trường

CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ
CÁC EM
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE

slide.tailieu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×