Tải bản đầy đủ

Bs phuong nguyen ly co ban sieu am doppler mach mau

Nguyên lý cơ bản trong
siêu âm Doppler mạch máu
TS. BS ĐỖ Thị Nam Phương
Viện Tim TP. Hồ Chí Minh


Sử dụng máy Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

Hình ảnh siêu âm đẹp
Cửa sổ SA

Độ sâu

Vận tốc dòng chảy

Đầu dò

(profondeur)
TM nông
Dị dạng mạch nông


Tuyến tính 10 -14 MHz
Rộng

Yếu

Dò động tĩnh mạch

Chậm
Nhanh

Trục ĐM cột sống

Trung bình

ĐM và TM chi (người lớn)

Rộng

Trung bình

Nhanh

Tim (người lớn)

Hẹp

Lớn

Nhanh

Tần số thấp  phát hiện vận tốc cao
Tần số cao  phát hiện vận tốc thấp

Tuyến tính 7.5 -10 MHz

Khu vực 2 -3 MHz


Sử dụng máy Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu


Qui định chiều hướng

Probe marker

Trước

Đầu

Chân
90⁰

Trước

Trước
Sau

Chân

Đầu

Sau

Trái

Phải

Sau


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

Mục tiêu Siêu âm DopplerPhát hiện dòng máuXác định chiều dòng chảyXác định dạng dòng chảy:

động mạch – tĩnh mạch
bình thường – bất thườngĐo vận tốc dòng chảy


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

Các loại Doppler trong Siêu âm mạch máu

1.

Doppler xung

2.

Doppler màu

3.

Doppler năng lượng


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

1.

Doppler xungTín hiệu Doppler xung:

-

Âm thanh
Phổ
Hình ảnhDòng chảy tĩnh mạchDòng chảy động mạchDòng chảy ĐM bị hẹpPhổ dương – phổ âm


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

1.

Doppler xung

Tia xung
Đỉnh vận tốc tâm thu

Cửa sổ doppler xung
Vận tốc cuối t/trương
Con trỏ chỉnh góc
(góc nên < 60⁰)

Đường baseline

Thrush A, HartshomeT, Peripheral vascular ultrasound: How, why and when. Elsevier Churchill Livingstone, London, 2

nd

edition, 2005


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

1.

Doppler xung

Điều chỉnh thang vận tốc

Kruskal J et al. RadioGraphics 2004; 24: 657-675


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

1.

Doppler xung

Điều chỉnh gain

Kruskal J et al. RadioGraphics 2004; 24: 657-675


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

1.

Doppler xung

Điều chỉnh filter

Thrush A, HartshomeT, Peripheral vascular ultrasound: How, why and when. Elsevier Churchill Livingstone, London, 2

nd

edition, 2005


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

2.

Doppler màu

Quy ước màu

Thrush A, HartshomeT, Peripheral vascular ultrasound: How, why and when. Elsevier Churchill Livingstone, London, 2

nd

edition, 2005


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

2.

Doppler màu

Quy ước màu

Thrush A, HartshomeT, Peripheral vascular ultrasound: How, why and when. Elsevier Churchill Livingstone, London, 2

nd

edition, 2005


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

2.

Doppler màu

Quy ước màu

Kruskal J et al. RadioGraphics 2004; 24: 657-675


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

2.

Doppler màu
Cửa sổ màu

Kruskal J et al. RadioGraphics 2004; 24: 657-675


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

2.

Doppler màu
Cửa sổ màu

Thrush A, HartshomeT, Peripheral vascular ultrasound: How, why and when. Elsevier Churchill Livingstone, London, 2

nd

edition, 2005


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

2.

Doppler màu

Thang vận tốc màu


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

2.

Doppler màu

Thang vận tốc màu


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

2.

Doppler màu

Chỉnh gain màu

Kruskal J et al. RadioGraphics 2004; 24: 657-675


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

2.

Doppler màu

Chỉnh gain màu

Thrush A, HartshomeT, Peripheral vascular ultrasound: How, why and when. Elsevier Churchill Livingstone, London, 2

nd

edition, 2005


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

2.

Doppler màu

Chỉnh filter màu

Thrush A, HartshomeT, Peripheral vascular ultrasound: How, why and when. Elsevier Churchill Livingstone, London, 2

nd

edition, 2005


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

2.

Doppler màu


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

2.

Doppler màu


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

3.

Doppler năng lượng

Ưu điểm


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

3.

Doppler năng lượng


Siêu âm Doppler trong siêu âm mạch máu

3.

Doppler năng lượng

Khuyết điểm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×