Tải bản đầy đủ

Bs khoang CDHA phu phoi cap va hoi chung nguy cap ho hap o nguoi lon

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
PHÙ PHỔI CẤP

HỘI CHỨNG NGUY CẤP HÔ
HẤP Ở NGƯỜI LỚN
BS.NGUYỄN QUÝ KHOÁNG
BS.NGUYỄN QUANG TRỌNG

1


DÀN BÀI
Nhập đề.

Bệnh lý phế nang lan tỏa.
X quang Phù phổi cấp.
X quang Hội chứng nguy cấp hô hấp ở
người lớn.
Sinh lý bệnh của Phù phổi cấp và ARDS.
Tóm tắt.

2


NHẬP ĐỀ
Phù phổi cấp (Acute pulmonary edema) và
Hội chứng nguy cấp ở người lớn (Adult
respiratory distress syndrome-ARDS) là hai
bệnh lý thường gặp tại các phòng Săn
sóc đặc biệt và Hồi sức ngoại.
Có những dấu hiệu lâm sàng và X quang
dễ lẫn lộn.

3


NHẬP ĐỀ


Biển hiện bằng sự tụ dòch trong các phế
nang một cách lan tỏa.
Phù phổi cấp thường gặp hơn,tiên lượng
khả quan nếu điều trò sớm.
ARDS hiếm gặp hơn nhưng tiên lượng rất
xấu mặc dù có điều trò.BỆNH LÝ PHẾ NANG LAN
TỎA

ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔN THƯƠNG PHẾ NANGNhiều đám mờ mật độ nước,bờ không rõ,
dễ hội tụ với nhau.
Có khí ảnh nội phế quản (air bronchogram)
hoặc hình cánh bướm (Butterfly’s wings).
Xóa mờ các mạch máu và bờ tim.
Thường thay đổi nhanh theo thời gian.

5


KHÍ AÛNH NOÄI PHEÁ QUAÛN
(AIR BRONCHOGRAM)

6VIEÂM PHOÅI (Coù air
bronchogram)
8


Giá trị lớn nhất mà dấu hiệu này
đem là, đó là khi có Air
bronchogram sign (+) thì ta có thể
khẳng định tổn thương ở nhu mô
phổi, loại trừ tổn thương có nguồn
gốc từ màng phổi, từ thành ngực,
cũng như từ trung thất.
Dấu hiệu khí ảnh nội phế quản
thường gặp nhất trong Viêm phổi,
nhưng cũng có thể gặp trong các
bệnh lý khác như Phù phổi, Nhồi
máu phổi, thậm chí cả trong bướu
phổi (bronchioloalveolar
carcinoma, lymphoma).


Focal bronchiolo alveolar carcinoma


BUTTERFLY WINGS
(Pulmonary edema in a
patient with acute left
ventricular failureruptured papillary
muscle).

11


Phù phổi cấp biểu hiện bằng hình cánh bướm hoặc cánh dơi
12


PULMONARY EDEMA /
MITRAL STENOSIS
AFTER TREATMENT
13


BỆNH LÝ PHẾ NANG LAN
TỎA

ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔN THƯƠNG PHẾ NANGTrên thực tế,các tổn thương phế nang
lan tỏa thường không đặc hiệu cho một
bệnh lý nào cả. Lý do là có nhiều
chất có thể trám đầy các phế nang
như:dòch,máu,mủ,protein,tế bào…

14


BỆNH LÝ PHẾ NANG LAN
TỎA
CÁC NGUYÊN NHÂN CHÍNH


1/ Phù phổi cấp do bệnh lý tim.
2/ Phù phổi không do bệnh tim.
3/ Hội chứng nguy cấp hô hấp ở người lớn.
4/ Xuất huyết
ngực lan tỏa).

trong phổi (Chấn thương

15


PHÙ PHỔI CẤP DO SUY TIM TRÁIPHUØ PHOÅI TOÅN THÖÔNG
(INJURY PULMONARY EDEMA)

MENDELSON’S SYNDROME
-Florid bilateral pulmonary
edema secondary to
aspiration of gastric
contents.
-Appearing within 24 hours of
the incident.
-The mortality is high.
18


Xuất huyết trong phổi


BỆNH LÝ PHẾ NANG LAN
TỎA
CÁC NGUYÊN NHÂN CHÍNH5/ Viêm phế quản phổi do nhiễm trùng.6/ Bệnhmàng trong (Membrane
hyaline)
và Bệnh đọng protein trong phế nang
(proteinose alvéolaire).
7/ Ung thư tiểu phế quản-phế nang
(cancer bronchiolo-alvéolaire).

20


VIEÂM PHOÅI
(Leùgionellose)
D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.

21


BEÄNH MAØNG TRONG
D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.

22


ÑOÏNG PROTEIN PHEÁ NANG
D.Anthoine et al.L’Imagerie Thoracique.1996-1998.

23


Alveolar proteinosis


K TIEÅU PHEÁ QUAÛN-PHEÁ NANG LAN
TOÛA

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×