Tải bản đầy đủ

TS huan phoi thai hoc nguoi

PHÔI THAI HỌC NGƯỜI

TS.BS.ĐỖ QUANG HUÂN, FACC, FSCAI


8/2/2013

Viện Tim tpHCM

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


32 tế bào  phội dâu

8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


3-4 ngày
48 g

8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


Cuối tuần 1

8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


tuần 3

Cặp ống tim nội mô

8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


Hành tim thất P
Tâm thất nguyên thủy thất T

8/2/2013


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


8/2/2013

TS. BS.DO QUANG HUAN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×