Tải bản đầy đủ

BS tuyen roi loan nhip trong bao thai

R I L AN NH P TRONG
BÀO THAI

ThS. BS. Lê Kim Tuy n


1.

NH NGH A

2.DI N TI N NH P TIM THAI BÌNH TH
3.CÁC PH
BÀO THAI

NG PHÁP ÁNH GIÁ L AN NH P

4.CÁC R I L AN NH P THAI NHI
5.TI P C N - I U TR
6.K T LU N

NG1.

NH NGH A:
-Bình th

ng:

+20W: 120-160l/p
+38W: 110-150l/p

-Nh p nhanh > 180l/p
-Nh p ch m < 100l/p


Tim thai bình th

ng xu t hi n kh ang ngày th 21.

Nh p tim thai t ng đ n 90 l/p vào tu n th sáu, 180 l/p
vào tu n th 9 và gi m d n còn 150 l/p vào tu n th 15.
Ti p theo đó nh p tim thai trung bình gi m d n # 140 l/p
tu n th 20 và 130 l/p 3 tháng cu i c a thai k .


R i l an nh p có th d n đ n suy tim và phù nhau thai
kh ang 5-10% RLN có kèm b t th ng: TLN, Kênh nh
th t, WPW, b t th ng van 2 lá…
Các RLN th

ng g p: NTT nh , NNKPTT, Bloc N-TCác ph ng pháp đánh giá:
*Siêu âm:
Dùng TM
ho c ph Doppler
2D

*ECG: B ng m , da đ u
*MagnetocardiographyKh o sát nh p tim thai

V

A
AAA

A

VVV
AV

M Mode

PAC

S

Doppler

Tissue Doppler


• ECG

abdominal

scalp


Fetal Magnetocardiography


Fetal Magnetocardiography

F

F

M
6

F

F

F

F
M

M
7

M

F

M

8
t im e ( s)

Quartero HW, Stinstra JG, Golbach EG, Meijboom EJ, Peters MJ.Related Articles
Clinical implications of fetal magnetocardiography.
Ultrasound Obstet Gynecol. 2002 Aug;20(2):142-153.

9


Fetal Magnetocardiography

P
18

QRS

P

P

QRS

P

P

19

P
QRS

P
QRS

P

20

21

82.5

83.5

t im e ( s)

80.5

81.5
t im e ( s)

Progression from 2e to 3e degree Fetal AV-block
between 24 and 26 weeks gestation
Quartero HW, Stinstra JG, Golbach EG, Meijboom EJ, Peters
Clinical implications of fetal magnetocardiography.
Ultrasound Obstet Gynecol. 2002 Aug;20(2):142-153.


Phân tích nh p d a vào:
“QRS-QRS” có đ u không?
Tr

c m i “QRS” có sóng “P” t

ng ng.


CÁC R I L AN NH P


R i lo n nh p bào thai chi m 1-2 %
Ngo i tâm thu nh
Nh p nhanh
Nh p ch m

85%
10%
5%


Ng ai tâm thu nh :do nhát ng ai tâm thu nh đ n s m,
ti p theo là th t bóp, v i kh ang nh th t bình th ng, có
th có hay không kh ang ngh bù, có d n hay không d n.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×