Tải bản đầy đủ

TỪ VỰNG CHỦ đề GIA ĐÌNH

Phan Thị Thu Thủy

30 Phút Tiếng Anh Mỗi Ngày

LANGMASTER

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH
1. family /’fæməli/: gia đình, gia quyến, họ
2. ancestor /ˈænsəstər/: tổ tiên
3. great-grandparent /´greit´grænperrənt/: ông bà cố
4. great-grandfather /´greit´grænfa:ðə/: ông cố, cụ ông
5. great-grandmother /´greit´grænmʌðə/: bà cố, cụ bà
6. grandfather /´græn¸fa:ðə/: ông (nội, ngoại)
7. grandmother /’græn,mʌðə/: bà (nội, ngoại)
8. great-uncle /greit ˈʌŋkl/: ông chú, ông bác (anh hoặc em của ông nội)
9. great-aunt /greit ænt/: bà thím, bà bác (chị hoặc em của ông nội)
10. parent /’peərənt/: bố mẹ
11. grandparent /ˈgrænpeərənt/: ông bà
12. father /ˈfɑːðər/: bố, cha
13. mother /ˈmʌðər/: mẹ
14.uncle /ˈʌŋkl/: chú, bác trai, cậu, dượng

15. aunt /ænt/-/ɑːnt/: bác gái, cô, dì, thím, mợ
16. cousin /ˈkʌzən/: anh, em họ (con của của bác, chú, cô)
17.sister /ˈsɪstər/: chị/em gái ruột
18. brother /ˈbrʌðər/: anh/em trai ruột
19. sister-in-law /ˈsɪstər ɪn lɔː/: chị/em dâu, chị/em vợ
20. brother-in-law /ˈbrʌðər ɪn lɔː/: anh/em rể, anh/em vợ
21. mother-in-law /ˈmʌðər ɪn lɔː/: mẹ chồng, mẹ vợ
22. father-in-law /ˈfɑːðər ɪn lɔː/: bố chồng, bố vợ
23. son /sʌn/: con trai
24. daughter /ˈdɔːtər/: con gái
25. nephew /ˈnefjuː/: cháu trai (con của anh chị em)
26. niece /niːs/: cháu gái (con của anh chị em)
27. first cousins once removed: cháu trai/gái (gọi bằng bác, chú, cô, dì – tức là con của anh/chị họ)
28. grandson /ˈgrænsʌn/: cháu trai
29. granddaughter /ˈgrændɔːtər/: cháu gái


Phan Thị Thu Thủy

30 Phút Tiếng Anh Mỗi Ngày

30. godfather /´gɔd¸fa:ðə/: cha đỡ đầu
31. adopted child /ə’dɔptid tʃaild/: con nuôi
32. half-sister /hɑːfˈsɪstər/: chị/em gái (cùng cha/mẹ khác mẹ/cha)
33. half-brother /hɑːfˈbrʌðər/: anh/em trai (cùng cha/mẹ khác mẹ/cha)
34. step father /step ˈfɑːðər/: bố dượng
35. step mother /stepˈmʌðər/: mẹ kế
36. great-: dùng để lùi về 1 thế hệ. Great-grandfather: ông cố
37. step-: kế, ghẻ. Stepfather, stepmother, stepchild, v.v.
38. half-: trong mối liên quan cùng cha khác mẹ (hoặc ngược lại).
39. foster-: nuôi. Foster-mother mẹ nuôi, foster-son con nuôi
40. fosterling /´fɔstəliη/: con nuôi
41. orphan /´ɔ:fən/: trẻ mồ côi
42. folks /fouks/: họ hàng thân thuộc
43. kinsman /´kinzmən/: người bà con (nam)
44. kinswoman /´kinz¸wumən/: người bà con (nữ)
45. brotherhood /´brʌðəhud/: tình anh em
46. breadwinner /ˈbredˌwɪnə(r)/: trụ cột (người có thu nhập chính) trong gia đình
47. family structure /’fæmili ‘strʌktʃə/: kết cấu gia đình
48. extended family /ɪkˈsten·dɪd ˈfæm·ə·li/: gia đình gồm có nhiều thế hệ

49. nuclear family /ˈnu·kli·ər ˈfæm·ə·li/: gia đình hạt nhân (gồm có bố mẹ và con cái)

LANGMASTERTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×