Tải bản đầy đủ

Architecture reaching for the sky

Architecture - Reaching for the Sky
Kiến trúc - Vươn đến bầu trời
cArchitecture is the art and science of

Kiến trúc là nghệ thuật và khoa học về

designing buildings and structures.

thiết kế các tòa nhà và công trình.

A building reflects the scientific and

Một tòa nhà phản ánh những thành

technological achievements of the age

tựu khoa học và công nghệ của thời

as well as the ideas and aspirations

đại cũng như những ý tưởng và


of the designer and client.

nguyện vọng của nhà thiết kế và

The appearance of individual

khách hàng.

buildings, however, is often

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tòa

controversial.

nhà riêng lẻ thường gây tranh cãi.

The use of an architectural style

Việc sử dụng kiểu kiến trúc không thể

cannot be said to start or finish on a

bàn đến ngày bắt đầu hoặc kết thúc

specific date.

cụ thể.

Neither is it possible to say exactly

Không thể nói chính xác những đặc

what characterises a particular

trưng cho một phong trào riêng biệt

movement.

nào.


But the origins of what is now

Nhưng nguồn gốc của cái mà bây giờ

generally known as modern

được biết đến như kiến trúc hiện đại

architecture can be traced back to the có thể được bắt nguồn từ những


social and technological changes of

thay đổi về xã hội và công nghệ từ thế

the 18th and 19th centuries.

kỷ 18 và 19.

Instead of using timber, stone and

Thay vì sử dụng gỗ, đá và kỹ thuật

traditional building techniques,

xây dựng truyền thống, các kiến trúc

architects began to explore ways of

sư đã bắt đầu khám phá cách tạo nên

creating buildings by using the latest

các tòa nhà bằng cách sử dụng công

technology and materials such as

nghệ và vật liệu mới nhất như thép,

steel, glass and concrete strengthened thủy tinh và bê tông được tăng cường
steel bars, known as reinforced

bởi thép, được gọi là bê tông cốt

concrete.

thép.

Technological advances also helped

Những tiến bộ về công nghệ cũng góp

bring about the decline of rural

phần làm suy giảm các ngành công

industries and an increase in urban

nghiệp nông thôn và gia tăng dân số

populations as people moved to the

đô thị khi người ta chuyển đến các thị

towns to work in the new factories.

trấn để làm việc trong các nhà máy

Such rapid and uncontrolled growth

mới.

helped to turn parts of cities into

Sự tăng trưởng nhanh và không kiểm

slums.

soát như vậy đã biến một phần của

By the 1920s architects throughout

các thành phố thành khu ổ chuột.

Europe were reacting against the

Vào những năm 1920, các kiến trúc

conditions created by industrialisation.

sư trên khắp châu Âu đã phản ứng lại

A new style of architecture emerged to

những điều kiện được tạo ra bởi quá


reflect more idealistic notions for the
future.

trình công nghiệp hoá.
Một phong cách kiến trúc mới xuất
hiện để phản ánh những quan niệm

It was made possible by new materials

lý tưởng hơn về tương lai.

and construction techniques and was

Đó là khả năng xây dựng bằng các vật

known as Modernism .

liệu và các kỹ thuật xây dựng mới, và

By the 1930s many buildings emerging

được biết đến như chủ nghĩa hiện đại.

from this movement were designed in

Vào những năm 1930 nhiều tòa nhà

the International Style .

nổi lên từ phong trào này được thiết

This was largely characterised by the

kế theo phong cách quốc tế.

bold use of new materials and simple,

Điều này phần lớn được đặc trưng

geometric forms, often with white

hóa bởi cách sử dụng rõ nét các vật

walls supported by stilt-like pillars.

liệu mới và các hình khối hình học
đơn giản, thường có tường màu trắng
được đỡ bằng các cột trụ.

These were stripped of unnecessary
decoration that would detract from
their primary purpose — to be used or
lived in.
Walter Gropius, Charles Jeanneret
(better known as Le Corbusier) and
Ludwig Mies van der Rohe were

Chúng được lược bỏ trang trí không
cần thiết làm giảm mục đích cơ bản –
để sử dụng hoặc để ở.
Walter Gropius, Charles Jeanneret
(còn gọi là Le Corbusier) và Ludwig
Mies van der Rohe là những người có


among the most influential of the many ảnh hưởng nhất trong số những kiến
architects who contributed to the

trúc sư đóng góp vào sự phát triển

development of Modernism in the first

của chủ nghĩa Hiện đại trong nửa đầu

half of the century.

thế kỷ.

But the economic depression of the

Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế vào

1930s and the second world war

thập niên 1930 và Thế chiến thứ hai

(1939-45) prevented their ideas from

(1939-1945) đã ngăn cản những ý

being widely realised until the

tưởng của họ được thực hiện rộng rãi

economic conditions improved and

cho đến khi các điều kiện kinh tế được

war-torn cities had to be rebuilt.

cải thiện và những thành phố bị

By the 1950s, the International Style
had developed into a universal

chiến tranh tàn phá được xây dựng
lại.

approach to building, which

Vào những năm 1950, phong cách

standardised the appearance of new

quốc tế đã phát triển hầu khắp các

buildings in cities across the world.

công trình, việc này đã tiêu chuẩn hoá

Unfortunately, this Modernist interest
in geometric simplicity and function
became exploited for profit.

diện mạo của các tòa nhà mới tại các
thành phố trên khắp toàn thế giới.
Thật không may, mối quan tâm về sự
đơn giản và chức năng hình học theo
trường phái hiện đại này đã bị khai

The rediscovery of quick-and-easy-

thác vì lợi nhuận.

to-handle reinforced concrete and an
improved ability to prefabricate

Sự tái phát hiện bê tông gia cố nhanh


building sections meant that builders

(hay bê tông cốt thép nhanh), dễ sử

could meet the budgets of

dụng và có khả năng đúc sẵn được

commissioning authorities and

các phần của công trình có nghĩa là

handle a renewed demand for

những nhà xây dựng có thể đạt được

development quickly and cheaply.

mục tiêu ngân sách của cơ quan vận

But this led to many badly designed
buildings, which discredited the
original aims of Modernism.

hành và giải quyết nhu cầu đổi mới
cho phát triển nhanh và rẻ.
Nhưng điều này dẫn đến nhiều tòa
nhà được thiết kế tệ hại, làm mất đi
uy tín của các mục tiêu ban đầu của

Influenced by Le Corbusier’s ideas on

chủ nghĩa Hiện đại.

town planning, every large British city
built multi-storey housing estates in
the 1960s.

Bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng của
Le Corbusier về quy hoạch đô thị, mọi
thành phố lớn của Anh đã xây dựng

Mass-produced, low-cost high-rises
seemed to offer a solution to the

các khu chung cư vào những năm
1960.

problem of housing a growing innercity population.

Sản xuất hàng loạt, chi phí thấp tăng
cao dường như cung cấp một giải

But far from meeting human needs,
the new estates often proved to be

pháp cho vấn đề nhà ở dành cho dân
cư nội thành đang tăng nhanh.

windswept deserts lacking essential
social facilities and services.

Nhưng khác với nhu cầu của con
người, những khu đất mới thường


chứng tỏ mình là những vùng sa mạc
Many of these buildings were poorly
designed and constructed and have
since been demolished
By the 1970s, a new respect for the
place of buildings within the existing
townscape arose.
Preserving historic buildings or
keeping only their facades (or fronts)
grew common.
Architects also began to make more
use of building styles and materials
that were traditional to the area.
The architectural style usually referred
to as High Tech was also emerging.

lộng gió thiếu các cơ sở và dịch vụ
xã hội thiết yếu.
Nhiều trong số những tòa nhà này đã
được thiết kế và xây dựng kém và từ
đó đã bị phá hủy.
Vào những năm 1970, sự lưu tâm đến
các tòa nhà trong khu vực đô thị
đang tổn tại đã phát sinh.
Việc bảo tồn các tòa nhà lịch sử hay
chỉ giữ lại mặt tiền (hoặc mặt trước)
của chúng đã trở nên phổ biến
Kiến trúc sư cũng bắt đầu tạo ra nhiều
kiểu sử dụng mẫu kiến trúc và vật liệu
theo kiểu truyền thống trước đây.
Phong cách kiến trúc thường được gọi
là High Tech cũng đang nổi lên.

It celebrated scientific and engineering
achievements by openly parading the
sophisticated techniques used in
construction.

Nó tôn vinh các thành tựu khoa học và
kỹ thuật bằng cách phô trương rộng
rãi các kỹ thuật tinh vi được sử dụng
trong xây dựng.

Such buildings are commonly made of


metal and glass; examples are

Những tòa nhà như vậy thường được

Stansted airport and the Lloyd’s

làm bằng kim loại và thuỷ tinh; Ví dụ là

building in London.

sân bay Stansted và toà nhà của

Disillusionment at the failure of many

Lloyd ở London.

of the poor imitations of Modernist

Vỡ mộng vì sự thất bại trong việc mô

architecture led to interest in various

phỏng một cách nghèo nàn các kiến

styles and ideas from the past and

trúc hiện đại dẫn tới dự quan tâm hơn

present.

đến các phong cách và ý tưởng đa

By the 1980s the coexistence of

dạng từ xưa đến nay.

different styles of architecture in the

Vào những năm 1980, sự đồng tồn

same building became known as Post

tại của các kiểu kiến trúc khác nhau

Modern.

trong cùng một tòa nhà được biết đến

Other architects looked back to the
classical tradition.
The trend in architecture now favours

như là thời kỳ Hậu hiện đại.
Các kiến trúc sư khác nhìn lại truyền
thống cổ điển.

smaller scale building design that

Xu hướng trong kiến trúc bây giờ ủng

reflects a growing public awareness of

hộ thiết kế xây dựng quy mô nhỏ phản

environmental issues such as energy

ánh sự nhận thức ngày càng tăng của

efficiency.

công chúng về các vấn đề môi trường

Like the Modernists, people today

như hiệu suất năng lượng.

recognise that a well designed

Cũng giống như người theo chủ nghĩa

environment improves the quality of

Hiện đại, người dân ngày nay thừa


life but is not necessarily achieved by

nhận rằng một môi trường được thiết

adopting one well defined style of

kế tốt sẽ cải thiện chất lượng cuộc

architecture.

sống nhưng không nhất thiết phải đạt

Twentieth century architecture will
mainly be remembered for its tall
buildings.
They have been made possible by the

được bằng cách áp dụng một kiểu
kiến trúc nhất định nào.
Kiến trúc thế kỷ 20 chủ yếu được nhớ
đến với các tòa nhà cao tầng.

development of light steel frames and

Chúng được xây dựng nhờ vào sự

safe passenger lifts.

phát triển của khung thép nhẹ và

They originated in the US over a

thang máy hành khách an toàn.

century ago to help meet the demand

Chúng khởi nguồn từ Mỹ cách đây

for more economical use of land.

hơn một thế kỷ để giúp đáp ứng nhu

As construction techniques improved,
the skyscraper became a reality.

cầu sử dụng đất tiết kiệm hơn.
Khi kỹ thuật xây dựng được cải thiện,
các tòa nhà chọc trời đã trở thành hiện
thực.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×