Tải bản đầy đủ

A chronicle of timekeeping

-distribution grids.

Hơn nữa, những tín hiệu thời gian không chỉ
được truyền từ các vệ tinh Hệ thống Định vị
Toàn cầu hiệu chỉnh các chức năng của thiết
bị định vị chính xác, nó làm như vậy cho điện
thoại di động, hệ thống giao dịch chứng khoán
tức thời và lưới điện phân phối toàn quốc.
Vì vậy, toàn bộ những công nghệ dựa trên thời


So
integral
have
these
time-based gian này trở thành sự sống ngày qua ngày mà
technologies become to day-to-day existence sự phụ thuộc của chúng ta vào chúng chỉ được
that our dependency on them is recognised nhận ra khi chúng không làm việc.
only when they fail to work.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×