Tải bản đầy đủ

Mẫu câu giao tiếp cơ bản bai 20

Giao tiếp cơ bản

Unit 20

---------------------------------------------------------------------------------------------

"How old is your car? "
"Hey, Al. Where is your car?"
"Well, I took it to the repair shop"
"Oh, Did you have an accident?"
"No, I left it with the mechanic for a tune-up "
"When will it be ready?"
"The mechanic said it’d be ready on Monday"
"That’s such a long time"
"Yeah, it is a long time"
"Are you planning going on a trip?"
"No, I just take it to the mechanic every 3000
kilometers, though "
"Why do you do that?"
"It’s very old. It needs a lot of care "
"How old is your car?"

"It’s a 1975 model"
"Huh, That’s not so old"
"...my grandmother was born in 1912"
"Well, I guess, compared to your grandmother,
my car isn’t that old"
"Hey, wait a minute, How are we going to get
to the movie?"
"Well, we can walk or go by train"
"... It’s up to you"
"Are you crazy?"
"The shopping mall is much too far"
"In that case, we’ll go by train "

"Xe bạn từ đời nào";
"Này Al. Xe cậu đâu?";
"Tớ mang đi sửa rồi";
"Ồ, cậu gặp tai nạn à?";
"Không, Mình chỉ để thợ cơ khí bảo dưỡng
máy thôi";
"Bao giờ thì xong?";
"Thợ cơ khí nói với tớ là thứ Hai sẽ xong";
"Lâu thế";
"Ừ, lâu thật";
"Cậu đang định đi nghỉ à?";
"Không ,mình chỉ mang xe đi bảo dưỡng cứ
sau mỗi lần xe chạy được 3000 cây số";
"Sao lại phải làm thế?";
"Vì nó cũ lắm rồi. Nó cần được bảo dưỡng
nhiều";
"Xe của bạn từ đời nào?";
" Từ đời 75";
"Thế cũng chẳng cũ lắm";
"Bà tớ còn sinh năm 1912 cơ";
"Ừm, tớ đoán là nếu so với bà cậu thì xe tớ
cũng chẳng cũ lắm";
"Này, đợi chút, thế chúng ta đi xem phim
bằng gì?";
"Chúng ta có thể đi bộ hoặc tàu";
"Tùy cậu thôi";
" Cậu điên à?";

"Trung tâm thương mại xa lắm đấy";
"Trong trường hợp này, chúng ta sẽ đi tàu
thôi";

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×