Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 85
Mẫu câu giao tiếp cơ bản bai 11 - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Mẫu câu giao tiếp cơ bản bai 11

Giao tiếp cơ bản

Unit 11

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Do you live in Los Angeles? "
"No, I live in Chicago but I used to live in Los
Angeles "
"What did you do there? "
"I used to be an actor "
"I used to be rich and famous "
"Weather"
"How’s the weather today? "
"It’s rainy "
"How was the weather yesterday? "
"It was sunny "
"How will the weather be? "
"It’ll be hot "
"How’s the weather going to be? "
"It’s going to be snowy "

"Is it cold today? "
"Yes, it is "
"Was it warm yesterday? "
"No, it wasn’t. It was chilly "
"Will it be cloudy tomorrow? "
"Yes, it will "
"Is it going to be windy tomorrow? "
"No, it won’t"

"Anh đang sống ở Los Angeles phải không?";
"Không,Tôi đang sống ở Chicago nhưng tôi
từng sống ở Los Angeles";
"Anh làm gì ở đó?";
"Tôi từng là diễn viên";
"Tôi từng giàu có và nổi tiếng";
"Thời tiết";
"Thời tiết hôm nay thế nào?";
"Trời mưa";
"Thời tiết ngày hôm qua thế nào?";
"Trời nắng";
"Thời tiết sẽ thế nào?";
"Trời sẽ nóng";
"Thời tiết sắp tới thế nào?";
"Trời sắp có tuyết";
"Hôm nay trời lạnh không?";
"Có";
"Hôm qua trời ấm không?";
"Không. Hơi se lạnh";
"Trời sẽ có nhiều mây vào ngày mai phải
không?";
"Đúng vậy";
"Ngày mai trời sẽ trở gió phải không?";
" Không";

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×