Tải bản đầy đủ

Mẫu câu giao tiếp cơ bản bai 10

Giao tiếp cơ bản

Unit 10

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Whose bag is that? "
"...Is it yours? "
"No, it’s not mine. "
"Is it hers? "
"I don’t think so. "
"...Maybe it’s theirs "
"Yes, it’s ours "
"Thank you "
"I used to play basketball "
"You used to eat ice creams "
"He used to study English "
"She used to go to school "
"We used to work at the restaurant "
"They used to live in New York "
"Do you play basketball? "

"I used to play basketball "
"Do you work at the restaurant? "
"We used to work at restaurant"
"Do they live in New York? "
"They used to live in New York "
"Does he study English? "
"He used to study English "
"Does she go to school? "
"She used to go to school "

"Kia là túi của ai?";
"Có phải của bạn không?";
"Không phải của tôi";
"Có phải là của cô ấy không nhỉ?";
"Tôi không nghĩ vậy";
"Có thể là của họ ";
"Vâng, nó đúng là của chúng tôi";
"Cảm ơn";
"Tôi từng chơi bóng rổ";
"Bạn từng ăn kem";
"Anh ấy từng học tiếng Anh";
"Cô ấy từng đi học";
"Chúng tôi từng làm việc tại nhà hàng";
"Họ từng sống ở New York";
"Bạn có chơi bóng rổ không?";
"Tôi từng chơi bóng rổ";
"Các bạn làm việc tại nhà hàng phải không?";
"Chúng tôi từng làm việc tại nhà hàng";
"Họ sống ở New York phải không?";
"Họ từng sống ở New York";
"Anh ấy học tiếng Anh phải không?";
"Anh ấy từng học tiếng Anh";
"Cô ấy vẫn đi học phải không?";
"Cô ấy từng đi học";

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×