Tải bản đầy đủ

Mẫu câu giao tiếp cơ bản bai 8

Giao tiếp cơ bản

Unit 8

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Hello"
"Hello"
"How are you today?"
"I’m fine, thanks .And you? "
"I’m very well "
"Where are you from? "
"I’m from Portland .And you? "
"I’m from Medford."
"Oh, Medford is very beautiful. "
"Yes, it is "
"Can"
"I can cook Thai food."
"You can swim"
"He can play tenni"
"She can write very beautifully "

"We can play the guitar "
"They can speak Chinese"
"I can’t jump high"
"You cannot cook Italian food "
"He cannot play snooker"
"She can’t drive"
"We cannot sing "
"They can’t speak Japanese "
"Can you swim? "
"Yes, I can "
"Can they speak German? "
"No, they can’t "
"Can he play tennis? "
"Yes, he can "
"Can she cook Italian food?"
"No, she can’t"
"Can John use a computer?"
"Yes, he can"
"Can Susan drive?"

"Xin chào";
"Xin chào";
"Hôm nay bạn khỏe không?";
"Tôi khỏe, cám ơn. Còn bạn?";
"Tôi khỏe";
"Bạn từ đâu tới?";
"Tôi đến từ Portland. Còn bạn?";
"Tôi đến từ Medford";
"Ồ, Medford rất đẹp";
"Đúng vậy";
"Có thể";
"Tôi có thể nấu món Thái";
"Bạn có thể bơi";
"Anh ấy có thể chơi tennis";
"Cô ấy có thể viết chữ rất đẹp";
"Chúng tôi có thể chơi ghi-ta";
"Họ có thể nói tiếng Trung";
"Tôi không thể nhảy cao";
"Bạn không biết nấu món ăn Ý";
"Anh ấy không biết chơi bi-a";

"Cô ấy không biết lái xe";
"Chúng tôi không biết hát";
"Họ không biết nói tiếng Nhật";
"Bạn có biết bơi không?";
"Tôi có";
"Họ có thể nói tiếng Đức không?";
"Họ không thể";
"Anh ấy có biết chơi tennis không?";
"Anh ấy có thể";
"Cô ấy có thể nấu món ăn Ý không?";
"Cô ấy không ";
"John có thể sử dụng máy tính không?";
"Anh ấy có";
"Susan có lái xe được không?";

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1


Giao tiếp cơ bản

Unit 8

--------------------------------------------------------------------------------------------"No, she can’t "

"Cô ấy không";

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×