Tải bản đầy đủ

Mẫu câu giao tiếp cơ bản bai 6

Giao tiếp cơ bản

Unit 6

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Dialogue 6"
"Do you like school?"
"Yes, I do"
"What do you study?"
"I study business"
"Do you like business?"
"Yes, of course"
"What do you like about it?"
"I like the money"
"And do you like homework?"
"No"
"Where do you live? "
"I live in Los Angeles"
"Where do you live? "
"We live on First Street"

"Where do they live? "
"They live on Pine Avenue "
"Where does he live? "
"He lives in Tokyo"
"Where does she live? "
"She lives in England"
"Do you live in Los Angeles? "
"Yes, I do"
"Do you live on Main Street? "
"No, we don’t"
"Do they live on Pine Avenue? "
"Yes, they do"
"Does she live in Australia? "
"No, she doesn’t "
"Does he live in Tokyo?"
"Yes, he does"

" Hội thoại 6";
"Bạn thích đi học không?";
"Tôi có";
"Bạn học ngành gi?";
"Tôi học thương mại";
"Bạn có thích kinh doanh không?";
"Dĩ nhiên là có";
"Bạn thích điều gì trong kinh doanh?";
"Tôi thích tiền";
"Và bạn cũng thích bài tập về nhà chứ?";
"Không";
"Bạn sống ở đâu?";
"Tôi sống ở Los Angeles";
"Các bạn sống ở đâu?";
"Chúng tôi sống ở First Street";
"Họ sống ở đâu?";
"Họ sống ở đại lộ Pine";
"Anh ta sống ở đâu?";
"Anh ta sống ở Tokyo";
"Cô ấy sống ở đâu?";
"Cô ấy sống ở nước Anh";
"Bạn sống ở Los Angeles phải không?";
"Đúng vậy";

"Bạn sống ở Main Street phải không?";
"Không phải";
"Họ sống ở đại lộ Pine phải không?";
"Đúng vậy";
"Cô ấy sống ở Úc phải không?";
"Không phải";
"Anh ấy sống ở Tokyo phải không?";
"Đúng vậy";

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×