Tải bản đầy đủ

Bài giảng báo cáo tài chính chuong 6

CHƯƠNG 6
ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH


Mục đích


Đánh giá sơ bộ về tình hình tài chính trên mọi mặt

2


Nội dungĐánh giá qui mô tài sản
Đánh giá cơ cấu tài sản & nguồn vốn cơ bản


Đánh giá khả năng thanh toán


Hệ số nợ (Hệ số tài trợ)
Hệ số đầu tư TSCĐ
Hệ số khả năng thanh toán tổng quát
Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
Hệ số khả năng thanh toán nhanh

Đánh giá hiệu quả kinh doanhTỷ suất lợi nhuận thuần
ROE, ROA, ROI

3


Kết thúc chương 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x