Tải bản đầy đủ

VIOLYMPIC TOANVIET 9 VONG 2 nam 2017 2018

Vòng 2
Bài 1. Đỉnh
1
2
15
<
3
10
0

-1

1
4
20

11
1
Bài 2: Điền (...)
Câu 1:Nghiệm nguyên của phương trình
Câu 2:Tính:1


Câu 3:Giá trị của

Câu 4:Kết quả so sánh

là:
.
Câu 5:Tập nghiệm nguyên của bất phương trình
là S = {
các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 6:Thực hiện phép tính:

} (Viết

Câu 7:Giá trị của

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 8:Tính:
Câu 9:Giá trị thu gọn của biểu thức

Câu 10:Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao ứng với cạnh đáy dài 15,6cm và
đường cao ứng với cạnh bên dài 12cm. Độ dài cạnh đáy BC là cm.
Câu 2:Điều kiện tồn tại của

Câu 3:
=
Câu 5:Thực hiện phép tính:
Câu 6:Thực hiện phép tính:
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 7:Thực hiện phép nhân:
Câu 8:Rút gọn:
Câu 9:Tập giá trị của để biểu thức
xác định là {
} (Nhập các
phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";")
Câu 2:Kết quả so sánh


là:
.
Câu 3:Tính:
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 5:Nghiệm nguyên của phương trình

Câu 6:Tính:
Câu 10:Giá trị của
(có vô hạn dấu căn) là
Câu 2:Số nghiệm của phương trình

Câu 10:Nếu
, với
, thì
Câu 7:Tìm
, biết:
. Kết quả là
Câu 8:Giá trị của
Câu 10:Cho biểu thức A =
dưới dạng số thập phân)
Bài 3. Vượt

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
. Để A = 1 thì
(Nhập kết quảx>2

-1;5

15/29

-3<=x<=1
2


4

30
12

căn2
12
rỗng

Câu 1:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 2cm; AC =
cm. Khi đó BH bằng:
cm
Khi đó CH bằng:
cm
Câu 3:Nghiệm của bất phương trình

cm
cm

cm
cm
là:

Một đáp số khác
Một đáp số khác

Câu 5:
bằng:
Một đáp án khác
Câu 6:Cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ AH vuông góc BD tại H. Biết AD = 2cm; AH
= cm. Khi đó chu vi của hình chữ nhật ABCD bằng:
3


cm
Câu 7:Với

cm

cm

, biểu thức

cm

có kết quả rút gọn là:

Kết quả khác
Câu 8:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 5cm; AC =
Khi đó AH bằng:
cm
Câu 9:Điều kiện tồn tại của

cm
là:

cm

cm.

cm

Một đáp án khác
Câu 10:Cho tam giác DEF vuông tại D, đường cao DK. Biết DE = 6cm; EF = 10cm.
Khi đó DF bằng:
cm
8cm
64cm
cm

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×