Tải bản đầy đủ

game ppt ai là triệu phú


Question 2?

Is this your
Final Answer?
Yes

Correct Answer
Wrong Answer

No

$1,000,000
$500,000
$100,000
$50,000
$10,000
$5000
$1000
$500
$200

$100

Wrong Answer
Wrong Answer


Question 2?

Is this your
Final Answer?
Yes

No

$1,000,000
$500,000
$100,000
$50,000
$10,000
$5000
$1000
$500
$200
$100
$100

Wrong Answer

Wrong Answer

Wrong Answer

Correct Answer


Question 3?

Is this your
Final Answer?
Yes


No

$1,000,000
$500,000
$100,000
$50,000
$10,000
$5000
$1000
$500
$200
$200
$100

Wrong Answer

Correct Answer

Wrong Answer

Wrong Answer


Question 4?

Is this your
Final Answer?
Yes

No

$1,000,000
$500,000
$100,000
$50,000
$10,000
$5000
$1000
$500
$500
$200
$100

Wrong Answer

Wrong Answer

Correct Answer

Wrong Answer


Question 5?

Is this your
Final Answer?
Yes

No

$1,000,000
$500,000
$100,000
$50,000
$10,000
$5000
$1000
$1000
$500
$200
$100

Wrong Answer

Wrong Answer

Correct Answer

Wrong Answer


Question 6?

Is this your
Final Answer?
Yes

No

$1,000,000
$500,000
$100,000
$50,000
$10,000
$5000
$5000
$1000
$500
$200
$100

Wrong

Wrong Answer

Wrong Answer

Correct Answer


Question 7?

Is this your
Final Answer?
Yes

Correct Answer
Wrong Answer

No

$1,000,000
$500,000
$100,000
$50,000
$10,000
$10,000
$5000
$1000
$500
$200
$100

Wrong Answer
Wrong Answer


Question 8?

Is this your
Final Answer?
Yes

Wrong Answer
Correct Answer

No

$1,000,000
$500,000
$100,000
$50,000
$50,000
$10,000
$5000
$1000
$500
$200
$100

Wrong Answer
Wrong Answer


Question 9?

Is this your
Final Answer?
Yes

No

$1,000,000
$500,000
$100,000
$100,000
$50,000
$10,000
$5000
$1000
$500
$200
$100

Wrong Answer

Correct Answer

Wrong Answer

Wrong Answer


Question 10?

Is this your
Final Answer?
Yes

No

$1,000,000
$50,000
$500,000
$100,000
$50,000
$10,000
$5000
$1000
$500
$200
$100

Wrong Answer

Wrong Answer

Wrong Answer

Correct Answer


Question 11?

Is this your
Final Answer?
Yes

No

$1,000,000
$1,000,000
$500,000
$100,000
$50,000
$10,000
$5000
$1000
$500
$200
$100

Wrong Answer

Correct Answer

Wrong Answer

Wrong Answer


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×