Tải bản đầy đủ

Trò chơi đuổi hình bắt chữ

14
10
12
11
00
03
06
09
05
08
13
15
04
01
02
07

6

Câu hỏi
1

2
3
4
5

H
?
?V

? O
?
H
L
? ?Í
K
?

6
7
8
KQ

A
?
A
?

?Ồ
I?
?
À
T?
H
?
?T
T?
C
?

C

?
Ệ?

H
?
?
T

Í?
?
B

M
?
?


I?
?
C

?
N
H?

?
?I

?
G
Á
?
N
?
Ê
?

?
H
I?
G
?
N
?

?
Ò
T?
T?
T
?

?
A
Ổ?

?
I?

L? A? T?
S? ?
I M
? E? T?

Đây
làlà
tácmột
giả
Đây
Đây là tên
của lời dạy
N
trong
3
? 1H?của
một
nhà
“Khó khăn
những
tính
Đây
tác
bác
họclànản

không
Bàiông
thơ
“Cảnh
chất
của
chí.
Thắng
lợi
giả
bài
hát
đã
từng
Đây

tên
2 Khuya”

không
kiêu
Đoàn
chính
thức
nói:
“Cho
tôi
Ông

tác
giả
của
một
vị
Đây

tên
của
căng.
Phải
“Rằm
Tháng
4 5 của
Thanh
câu
nói:
của
Đoàn
một
điểm
tựa
thần

người
học
tập
tốt,
Giêng”
đã đã
vị
vua
nào
“Tiên
học
lễ
Niên
Cộng
TNCS
tôi
sẽ
nâng
động
tốt.
ta lao
thường
ghi
tả
cảnh
Ế?8 miêu
N
dời
đô
về
hậu
học
văn”.
Sản
HCM.
HCM
Cố
gắng
mãi,
cả
quả
đất
trên
bản
đồ
vật

đây.
7
Thăng
Long.
tiếnlên”
bộ mãi”

thế giới
xưa.

H
T H H
Á N
T G
T G
T H
Á A
N N H
N N ÊI Ê
A N
I

cổTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×