Tải bản đầy đủ

1400 bài toán hay nhất ở tiểu học (13)

Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/
WEB: http://toantieuhoc.vn/
Một hợp tác xã cắt cỏ trên hai cánh đồng, cánh đồng thứ Trên cánh đồng thứ nhất, nửa đội làm hết 1,5 ngày. Vậy trên
nhất rộng gấp đôi cánh đồng thứ hai. Hợp tác xã làm
cánh đồng thứ 2 (nhỏ bằng nửa cánh đồng thứ nhất) thì
một nửa ngày trên cánh đồng lớn. Sau đó chia làm hai,
nửa đội làm hết 0,75 ngày.
nửa thứ nhất ở lại cắt cỏ tiếp ở cánh đồng lớn và cắt
Trên thực tế nửa đội làm cánh đồng nhỏ trong 0,5 ngày và
đến tối thì xong. Nửa thứ hai đi cắt cỏ ở cánh đồng nhỏ còn 1 phần nhỏ.
đến tối, còn lại một phần và hôm sau một người làm 1
Vậy phần nhỏ còn lại của cánh đồng nhỏ nửa đội sẽ làm
ngày nữa thì xong.
trong 0,25 ngày = 1/4 ngày. Vậy cả đội sẽ làm phần nhỏ của
Giả sử sức lao động của mỗi người trong nhóm cắt cỏ
cánh đồng thứ 2 trong 1/8 ngày. Đó cũng là phần việc 1
đều bằng nhau. Hỏi hợp tác xã có bao nhiêu người cắt
người làm trong 1 ngày. Vậy đội đó có 8 người.
1201 cỏ?
Thầy Ngọc Anh đang xây nhà. Thầy cần chuyển 41 viên 4 lần.

gạch từ tầng 1 lên tầng 2. Số gạch mỗi lần chuyển lên là
Hai lần đầu mang lên mỗi lần 11 viên,
số lẻ và nhỏ hơn 12 viên. Thầy Ngọc Anh cần chuyển
lên ít nhất bao nhiêu lần ?
lần 3 mang lên 11viên, xuống mang 1 viên,
1202

lần 4 mang lên 9 viên
Cùng một lúc, Toán đi từ A đến B còn Thơ đi từ B đến A.
Hai bạn gặp nhau tại C cách A là 2 km rồi hộ lại tiếp tục
đi. Toán đến B rồi quay lại A ngay, còn Thơ đến rồi cũng
trở về ngay. Hai bạn gặp nhau lần thứ hai tại D cách B là
1 km. Tính quãng đường AB và chi biết ai đi nhanh hơn
(C và D nằm giữa A,B).

1203

Hai người gặp nhau lần thứ nhất cách A là 2km. khi đó họ
đã đi 1 lần AB. Toán đi đến B rồi quay lại; Thơ đi đến A rồi
quay lại đến khi họ gặp nhau tại D thì họ đã đi 3 lần AB. Khi
đó Toán đi 3 lần AC. Mà AC x3= AB+BD
Hay AB= 2 x3- 1= 5 (km)
Khi Toán đi 2km thì Thơ đi 5-2=3 (km) Vì 3>2 Thơ đi nhanh
hơn.

1204 Bài toán dân gian. Ngày xưa có một phú ông lấy hai vợ.

Con trai được số gia tài gấp đôi bà hai, bà hai được gấp đôi


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/
WEB: http://toantieuhoc.vn/
Ông chết lúc người vợ đang mang thai nhưng ông đã kịp con gái.
để lại bức di chúc về chia gia tài như sau: “Tôi để lại 1/3
Chia làm 7 phần: Con trai 4 phần, bà hai 2 phần, con gái 1
gia tài cho bà cả, số gia tài còn lại cho mẹ con bà hai.
phần.
Nếu bà hai sinh con trai thì con trai được chia 2/3 và bà
hai được chia 1/3. Nếu bà hai sinh con gái thì bà hai

được 2/3 còn con gái được 1/3”. Oái oăm thay, bà hai lại
đẻ sinh đôi: một trai và một gái. Hỏi bà hai phải chia
như thế nào để thực hiện đúng di chúc của chồng ?
Hai bến tàu cách nhau 18 km. Lúc 6h hàng ngày 1 tàu đi
từ A đến B và 1 tàu đi từ B đến A và giải gặp nhau lúc
6h24 phút. Sáng nay tàu đi từ B chạy chậm 27 phút nên
2 tàu gặp nhau lúc 6h39 phút. Tìm vận tốc của mỗi tàu.

1205
1206 Bài 1: An đi xe đạp từ nhà đến trường với v = 10km/h
rồi đi tiếp từ trường đến nhà Chi với v = 12km/h. Biết
quãng đường từ trường đến nhà Chi ngắn hơn quãng
đường từ nhà đến trường là 2km và thời gian đi đến nhà
Chi ít hơn đi từ nhà đến trường 15 phút. Tính quãng

Họ gặp nhau sau: 6 giờ 24 phút- 6 giờ = 24 phút
Tổng vận tốc hai tàu A và B là: 18000: 24=750 (m/phút)=45
(km/giờ)
Hôm nay tàu B đi muộn thì tàu A đi một mình trong 27 phút.
Hai tàu đi chung số thời gian là: 6 giờ 39 phút - 6 giờ 27
phút= 12 phút
12 phút hai tàu đã đi được: 12 x750=9000 (m)= 9 km
Hoặc 45 x0,2=9(km)
Quãng đường tàu A đi trong 27 phút là: 18-9=9 (km)
Vận tốc tàu A là : 9000:27 x60=20 (km/giờ)
Tàu B đương nhiên 25 km/ giờ
Bài1:
giả sử khi An đi từ trường tới nhà Chi ko dừng lại mà đi tiếp
2km nữa, gọi điểm cuối đó là A, và khi đó quãng đường từ
nhà An tớj trường= trường đến điểm A.và thời gian đi hết


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/
WEB: http://toantieuhoc.vn/
đường từ nhà đến trường.
đoạn mới đó là 2km/12km.h=1/6h=10p'
Bài 2: nếu xóa chữ số hàng chục và hàng đơn vị của một
=>thời gian mà An đi từ nhà tới trường nhiều hơn đi từ
số tự nhiên có 4 chữ số thì số đó giảm đi 2322 đơn vị.
trường đến A là 15-10=5phút=1/12h.
Tìm số tự nhiên đó
Ta đưa về dạng toán hiệu ti.
Gọi v1,t1 là vận tốc và thời gian An đi từ nhà tới trường. v2,
t2 là vận tốc và thời gian An đi trường tới điểm A.
Ta có v1/v2=10/12=5/6.
Vì cùng quãng đường,vận tốc ti lệ nghịch với thời gjan nên
ta có t1/t2=6/5.
Vẽ sơ đồ, t1 là 6phần, t2 là 5phần.
Hiệu là 1phần =5phút.
=> t1=6*5=30ph= 1/2h.
=> quãng đường từ nhà An tới trường dài 10*1/2=5km.
Bài 2: Gọi số đó là abcd
Theo bài ra ta có: abcd= ab +2322
ab x100 +cd= ab+2322
ab x99 +cd= 2322
ab x99 chia hết cho 9; 2322 chia hết cho 9 nên cd chia hết
cho 9


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/

Cho các số 1,2,3,4,5,6 . Hãy điền các số vào các dấu * sau
cho thích hợp để được kết quả đúng . Các số chi được
sử dụng 1 lần.

WEB: http://toantieuhoc.vn/
Mặt khác ab nhỏ hơn hoặc bằng 23. Nếu ab>23 thì ab x99>
2322
Vậy 45cd=45; ..
Thử chọn ta tìm được cd=45; ab=23

1207

Để có số tận cùng là 1,3,4,5, ko có tích 2 chữ số trong những
số đã cho thoả mãn
Để tích có số tận cùng là 2 có 3x4 thoả mãn
Để tích có số tận cùng là 6 có 2x3 thoả mãn
* Xét a3x4=bc2 => a>2, a=5 hoặc 6 thử tính rồi loại
* Xét a4x3=bc2 => a>3 => a=5 hoặc 6, thử rồi chọn đc a=5
* Xét a2x3=bc6 => a>3 => a=4 hoặc 5 hoặc 6 tính rồi loại
* Xét a3x2=bc6 => a>4 => a=5 thử rồi loại
Vậy kết quả 54x3=162 là duy nhất
ĐPCM

Một vận động viên thi bắn súng, bắn tất cả 11 viên và
đều trúng vòng 8; 9 hoặc 10 điểm. Tổng số điểm là 103.
Hỏi vận động viên đó đã bắn được kết quả các vòng
1208 như thế nào? Biết mỗi vòng đều trúng từ 2 viên trở lên.

Ít nhất mỗi vòng trúng 2 viên với số điểm tương ứng là:
8x2+9x2+10x2 =54, 5 viên còn lại đạt: 103-54 =49 nên 4
viên bắn vào vòng 10 điểm , 1 viên vòng 9 điểm. Vậy 2 vòng
8, 3 vòng 9, 6 vòng 10

1209 3 hộp có 210 quả bóng, lấy 1/7 bóng ở hộp 1, 2/11
bóng ở hộp 2 1/3 bóng ở hộp 3 thì ba hộp có số bóng
bằng nhau. Hỏi hộp 3 có bao nhiêu bóng?

Phân số chi số bóng còn lại của hộp 1 là

* * x * = ***
Chứng minh rằng chi có 1 đáp án đúng

1-1/7=6/7
Phân số chi số bóng còn lại của hộp 2 là


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/

WEB: http://toantieuhoc.vn/
1-2/11 = 9/11
Phân số chi số bóng còn lại của hộp 3 là 1-1/3=2/3.
Quy đồng tử số các phân số 6/7, 9/11 và 2/3
ta có số bóng của hộp 1 là 21 phần, số bóng của hộp 2 là 22
phần và số bóng của hộp 3 là 27 phần.
Vậy hộp 1 có 210 : (21+22+27) x 21 = 63 quả.
Hộp 2 có 210 : (21+22+27) x 22 = 66 quả
Hộp 3 có 210 – 63 -66 = 81 quả

Tìm số tự nhiên có 4 chữ số, biết rằng khi viết ngược số Gợi ý:
đó lại ta được số mới gấp 4 lần số ban đầu.
Gọi số cần tìm là abcd. (a # 0), 0 < a, b, c, d < 10.
abcd x 4 = dcba nên a có thể nhận giá trị 1 hoặc 2, không
thể bằng 3 vì khi đó 4 lần abcd sẽ trở thành số có 5 chữ số.
Xét TH1: a = 1, dễ thấy vô lí vì 1bcd x 4 = dcb1.
Xét TH2: a = 2, ta có: 2bcd x 4 = dcb2.
=> d có thể bằng 3 hoặc 8.
1210
Xét tiếp từng TH, KL. (Bạn tự giải)
1211 Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 256m2, có
chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Hỏi cần bao nhiêu viên
gạch để xây tường quanh khu đất đó , biết rằng bức
tường cao 1m mỗi m2 tường cần 50 viên gạch và mỗi
phía người ta để lối ra vào rộng 3m .

Chia khu đất này thành 4 hình vuông bằng nhau, cạnh hình
vuông bằng chiều rộng khu đất.
Diện tích 01 hình vuông là 256 : 4 = 64 m2.
Vậy chiều rộng khu đất là 8m. (64=8x8)
Chiều dài khu đất là 8 x 4 = 32 m
Số gạch để xây tường là


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/
Lúc 8h45’ một đơn vị bộ đội hành quân quãng đường từ
A đến B dài 24 km với vận tốc là 4 km/h.Ngày hôm sau
đơn vị hành quân từ B về A lúc 10h15’ với vận tốc 5
km/h.Cả đi và về đều đi qua 1 trạm gác vào 1 thời điểm
trong ngày.Hãy tìm thời điểm đó?

1212

WEB: http://toantieuhoc.vn/
[(32+8) x 2 x 50] – (3x4x50)= 3400 viên.
Giả sử đơn vị đi từ A đến B là đơn vị 1, đơn vị đi từ B về A là
đơn vị 2. Khi đó ta quy bài toán về chuyển động ngược
chiều,tìm thời điểm 2 đơn vị này gặp nhau.
ta có : 10h15' - 8h45' = 1h30' = 1,5 giờ
lúc 10h15' đơn vị 1 đi đc quãng đường là: 4 x 1,5 = 6 km
Lúc 10h15' hai đơn vị cách nhau: 24-6= 18 km
thời gian 2 đơn vị gặp nhau là: 18: (4+5) = 2 giờ
Thời điểm 2 đơn vị gặp nhau là: 10h15' + 2h = 12h15'

Một cửa hàng mua về một số sản phẩm để bán. Sản
120 000 đồng
phẩm này có giá trị là 80 000 đồng. Nếu cửa hàng bán ra
với giá 100 000 đồng thì bán được 100 sản phẩm. Nói
chung, nếu giá bán tăng lên a% thì giá mua giảm a%. Để
có lợi nhuận lớn nhất thì cửa hàng cần bán với giá bao
1213 nhiêu?
1214 Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết lấy số tự nhiên
cần tìm trừ đi tổng các chữ số của nó thì bằng tổng các
chữ số của số trừ cộng với 24.

Nếu a+b là số có một chữ số thì ab- (a+b) = a+b+24 rút gọn
được ax8 = b+24 suy ra ab = 30; hoặc ab = 48(loại vì a+b có
hai chữ số).
Trường hợp a+b có hai chữ số giả sử a+b =cd thì c phải là 1.
vậy ta có: ab - (a+b)=1d+24 hay 9xa=1d+24.
Ta thấy VT chia hết cho 9 nên Vp phải chia hết cho 9 vậy


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/

WEB: http://toantieuhoc.vn/
1d=12.
Vậy ta có a=4; a+ b =12 nên ab = 48.
Vậy có các kết quả là 30 và 48

Hai máy cày cùng cày xong một mảnh ruộng trong 4 giờ.
Hãy tính thời gian mỗi máy cày xong mảnh ruộng đó
trong bao lâu, biết rằng nếu mỗi máy cày ruộng riêng
thì máy thứ nhất cày xong mảnh ruộng trước máy thứ
hai là 6 giờ.

Gọi thời gian người thứ nhất làm 1 mình là a, người thứ 2 là
b (giờ).
1 giờ ng thứ nhất làm đc 1/a, ng thứ 2 làm đc 1/b.
khi đó 1/a+1/b=1/4 (*)
vì máy thứ nhất cày xong trước máy thứ 2 là 6 giờ nên ta có
a-b=6 (**).

1215

từ (*) và (**) ta giải đc a=12, b=6

1216

Gọi chiều dài hình chữ nhật nhỏ là a, chiều rộng hình chữ
nhật nhỏ là b
Vậy chiều dài hình chữ nhật lớn sẽ là a× 2 = b ×5
Hay a ×4 = b× 10 (1)
Chiều rộng hình chữ nhật lớn là:
a +b hay a× 2 + b ×2 (2) thay a 2 ta có
b 5+ b× 2 = b ×7 (3)
Vậy chiều dài hình chữ nhật là: 2 ×10 = 20 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là: 2× 7 = 14 (cm)


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/

A là số tự nhiên có 5 chữ số. Thêm chữ số 2 vào bên trái
của A ta được B, thêm chữ số 2 vào bên phải của A ta
được C. B = 1/3C. A = ???

1217
1218 bài 1: Một cửa hàng quần áo cũ đề giá một cái áo. Do
không bán được, cửa hàng đó bèn hạ giá 20% theo giá
đã định, vẫn không bán được cửa hàng lại hạ giá 20%
theo giá đã hạ và đã bán được áo. Tuy vậy cửa hàng vẫn
còn được lãi 8,8% cái áo đó. Hỏi giá định bán lúc đầu
bằng bao nhiêu phần trăm giá vốn mua?
bài 2:cho hình thang vuông ABCD có đáy nhỏ AB đáy lớn
CD và có diện tích là 16cm2,AB=1/3CD kéo dài DA cắt CB
tai7 điểm M ,tính diện tích tam giác MAB.

WEB: http://toantieuhoc.vn/
Diện tích ABCD là: 20 14 = 280 (cm2)
đáp số: 280 cm2
A=abcde, B=2abcde, C=abcde2
B=1/3 C => 2abcde=1/3abcde2
=> 3x 2abcde=abcde2
3x(200000+abcde)=10xabcde+2
7xabcde=599998
abcde=85714
Bài 1: Coi giá ban đầu định ban là 100 đ; thì khi giảm giá
20% sẽ bán: 100-20= 80(đ)
Giảm 20% tiếp theo tức là đã giảm:
80:10 x20%=16 (đ)
Như vậy giá tiền sẽ bán là: 80-16= 64 (đ)
Coi giá mua là 100% thì giá bán là; 100%+8,8%=108,8%
Giá mua là: 64:108,8 x100=58,8 (đ)
Giá định bán so với giá vốn là:100:58,8=1.7
1,7=170% (lẻ quá)
Bài 2:
S(ABD) = 1/3 S(ACD)
Mà hai hình này chung đáy AD => chiều cao hạ từ B = 1/3
chiều cao hạ từ C.
=> S(MAB) = 1/3 S(MAC)


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/

WEB: http://toantieuhoc.vn/
=> S(MAB) = 1/2 S(ABC)
S(ABC) = 1/3 S(ACD) = 1/4 S(ABCD)
=> S(MAB) = 1/2 x 1/4 = 1/8 S(ABCD)
Vậy S(MAB) = 16 x 1/8 = 2 cm2
Lần 3 bán : 1 - ( 1/3 + 2/5) = 4/15 ( số đĩa)
Giả sử người ấy bán 15 đĩa.
Lần 1 bán : 5 cái, lần 2 bán 6 cái, lần 3 bán 4 cái
Tổng số tiền bán: 5 x 7000 + 6 x 7500 + 4 x 8000 = 112 000
đồng
Số tiền lãi khi bán 15 đĩa : 112 000 - 15 x 6000 = 22 000
đồng
Số tiền lãi thực : 80 000 + 6000 x 5 = 110 000 đồng
Lãi thực gấp lãi khi bán 15 đĩa : 110 000 : 22 000 = 5 lần
Số đĩa : 15 x 5 + 5 = 80

1219
1220 Hãy tìm sô A nho nhât.Biêt ràng nêu thêm 12 don vi vào
sô A rôi lây tông dó chia cho 5 thì dü 2.nêu thêm 19 don
vi vao so A roi dem chia tong do cho 6 thi du 1,dem chia
cho 7 thi du 5

Vì a+ 12 -2 chia hết cho 5 nên A chia hết cho 5; A + 19 -1
chia hết cho 6 nên A chia hết cho 6; A + 19 - 5 chia hết cho 7
nên A chia hết cho 7.


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/
Có bao nhiêu đoạn thẳng được tạo thành từ n điểm
phân biệt trên một đoạn thẳng?

WEB: http://toantieuhoc.vn/
Mà A nhỏ nhất nên A = 5 x6 x7 = 210
N điểm tạo thành n-1 đoạn nhỏ, số đoạn thẳng gồm 1 đoạn
nhỏ là n-1, gồm 2 đoạn nhỏ là n-2, gồm 3 đoạn nhỏ là n-4...
gồm n-2 đoạn nhỏ là 2, gồm n-1 đoạn nhỏ là 1 (vẽ hình)
vậy tổng số các đoạn thẳng

1221

= 1+2+3+...+(n-1)=nx(n-1):2
Tìm a, b, x, y biết x, y. x, y = aa, bb ( đề thi toán vào thcs
Cầu Giấy sáng nay đây ạ)

1222
1223 Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 24 024.

Nhân cả 2 vế với 100 để được: xy. xy = aabb = 11 x a0b
Từ đây suy ra xy chia hết cho 11 => x = y
Do đó xy.xy = xx.xx = 121.x.x = 11.a0b => 11.x.x = a0b
Vậy a0b chia hết cho 11 => a+b= 11
11.x.x = a0b = 100a +b = 100a+ 11 - a = 99a + 11
x.x = 9a+1
x.x chia 9 dư 1 nên x = 1 hoặc x = 8. Vì a khác 0 nên x = 8
Từ đó tìm được: 88 x 88 = 7744
- 4 số tự nhiên liên tiếp thì ko có thừa số nào có chữ số tận
cùng là 0; 5 (vì tích sẽ tận cùng là 0 - vô lí)
- Mà 4 số cần tìm liên tiếp nên 4 số phải tìm chi có thể có
chữ số tận cùng liên tiếp là 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 9
Mặt khác : - 10 x 10 x 10 x 10 = 10 000 vì 24 024 > 10 000
nên mỗi thừa số phải lớn hơn 10.
- 20 x 20 x 20 x 20 = 160 000 vì 24 024 < 160 000 mỗi thừa
số phải nhỏ hơn 20.


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/

Từ các chữ số 0,1,2,3 ngươi ta lập được các số tự nhiên
có 4 chữ số. Hãy tìm trong các số đã lập số tự nhiên
thoả mãn: chữ số hàng nghìn bằng số chữ số 0 có trong
nó; chữ số hàng trăm bằng số chữ số 1 có trong nó; chữ
số hàng chục bằng chữ số 2 có trong nó; chữ số hàng
đơn vị bằng số chữ số 3 có trong nó.

Đặt số cần tìm là A=abcd. Vì a khác 0 nên a=1,2 hoặc 3. Ta
xét từng TH:
i) a=3 --> A có 3 csố 0. Nhưng ngoài a ra, A chi còn b,c,d phải
bằng 0-->loại
ii) a=2 --> A có 2 csố 0 và c=1. Nhưng ngoài a ra, A chi còn
b,d phải bằng 0-->loại
iii) a=1 --> A có 1 csố 0 và b >1, ta xét tiếp các TH nhỏ:
nếu b=3 thì c và d phải =1 --> loại
nếu b=2 thì c=1 và d=0 --> nhận
KL: số A là 1210

Hai chữ số cuối cùng của tổng sau là bao nhiêu?
A= 1x 2 + 1×2×3 + 1×2×3×4 + 1×4×5×6×7 +......+
1×2×3×………×2008×2009

8 nhóm đầu lần lượt là:
2+6+24+120+720+5040+40320+389880 tổng có 2 chữ số
tận cùng là 02.
Các nhóm còn lại luôn có tận cùng là 2 chữ số 0 nên tổng
cuối cùng thu được có hai chữ số cuối là 02

1224

1225

WEB: http://toantieuhoc.vn/
=> tích của 4 số đó là :
11 x 12 x 13 x 14 hoặc 16 x 17 x 18 x 19
Ta lại có : 11 x 12 x 13 x 14 = 24 024
16 x 17 x 18 x 19 = 93 024.
Vậy 4 số phải tìm là : 11, 12, 13, 14.

1226 Tìm số bị chia và số chia trong một phép chia, biết rằng Số bị chia chia cho 2 lần số chia thì được 6 .Thương của
nếu ta lấy số bị chia chia cho 2 lần số chia thì được 6 và phép chia
nếu lấy số bị chia chia cho 3 lần số thương cũng được 6. 6x2=12
Số bị chia chia cho 3 lần thương thì được 6 .Số chia là


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/

WEB: http://toantieuhoc.vn/
6x3=18
Số bị chia là
12x18=216

dùng 4 chữ số 0,1,2,3 có thể viết được bao nhiêu số từ 4
chữ số ấy?

1227

Nếu là số có 4 chữ số thì
Có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn ( vì chữ số 0 không thể
đứng ở vị trí hàng nghìn )
Với mỗi cách chọn chữ số hàng nghìn có 4 cách chọn chữ s ố
hàng trăm ,4 cách chọn chữ số hàng chục ,4 cách chọn chữ
số hàng đơn vị ( do các chữ số có thể lặp lại)
Vậy có 3x4x4x4=192( cách viết)
Nếu là số có 4 chữ số khác nhau thì
Có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn
Với mỗi cách chọn chữ số hàng nghìn có 3 cách chọn chữ s ố
hàng trăm ,2 cạc chọn chữ số hàng chục và 1 cách chọn chữ
số hàng đơn vị
Vậy vó 3x3x2x1=18( cách viết )

Có 1 bài thấy hay mà chưa biết làm cả nhà giúp nhé. Hãy 4×39=156=78×2 hoặc 3×58=174=29×6
điền các số từ 1 đến 9 vào các chỗ trống : __ x __ __ = __ __
1228 __ = __ __ x __. Mỗi số sử dụng 1 lần.
1229 tìm số tự nhiên a nhỏ nhất biết khi chia a cho các số
5;7;11 thì các số dư lần lượt là 3;4;6

Như thế này: Vì A chia 5 dư 3 nên A có tận cùng là 3 hoặc 8.
A chia cho 11 dư 6 nên A + 5 chia hết cho 11.
mà A có tận cùng là 3 hoặc 8 nên A + 5 cũng có tận cùng là 3


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/

WEB: http://toantieuhoc.vn/
hoặc 8.
Nếu A+5 là số có hai chữ số mà chia hết cho 11 suy ra A +5
bằng 33 hoặc 88 - loại.
Vậy A+5 có 3 chữ số có tận cùng là 3 hoặc 8; nếu chữ số
hàng trăm là 1 suy ra A+5 là 143 hoặc 198 (vì A+5 chia hết
cho 11) thử lại ta thấy 198 thỏa mãn nên A là 193

Lớp 5B có 40 học sinh. Liệu có 4 bạn học sinh lớp 5B
cùng tổ chức sinh nhật trong một tháng hay không?

Giả sử 40 bạn sinh đều vao các tháng thì ta có 40:12=3 (dư
4).
Chi cần 1 bạn trong 4 bạn nữa sinh nhật vào bất kỳ tháng
nào thì tháng đó cũng có 4 bạn có cùng dinh nhật trong
tháng.

1230

Như vậy luôn tìm được.
Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.
Hỏi nếu tăng chiều dài một đoạn bằng chiều rộng thì
chiều rộng sẽ thay đổi như thế nào để diện tích không
thay đổi?

Chiều dài tăng một đoạn bằng chiều rộng tức là chiều dài
bằng 125% chiều dài ban đầu.
Khi chiều dài tăng 125% - 100% = 25% mà muốn diện tích
không đổi thì ti số của chiều rộng mới phải bằng 100: 125 x
100 = 80% chiều rộng ban đầu.

1231

Vậy chiều rộng phải giảm 100 – 80 = 20%.

1232 Một hội trường hình thang có trung bình cộng hai đáy là
42,6m ,người ta mở rộng hội trường về cùng một phía,

a) 1107,6 m2
Chiều cao hội trường là 101,4 x 2 (3,2 +4,6) = 26m


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/
WEB: http://toantieuhoc.vn/
cạnh đáy bé thêm 3,2 m, cạnh đáy lớn tăng thêm 4,6 m
DT hội trường khi chưa mở rộng là (42,6 x 2 x 26) : 2 =
nên diện tích tăng thêm 101,4 m2.
1107,6 m2
a) Tính diện tích hội trường khi chưa mở rộng?
b) Diện tích khi mở rộng : 1107,6 + 101,4 = 1209 m2
b) Tính diện tích hội trường khi mở rộng?
c) Tính độ dài hai đáy biết trước khi giảm đáy lớn hơn
c) Tổng độ dài hai đáy hình thang : 42,6 x 2 = 85,2 m
đáy bé 9,4 m
Đáy bé : ( 85,2 - 9,4): 2 = 37,9 m
Đáy lớn : 85,2 - 37,9 = 47,3 m
Cho hai số thập phân A và B. Nếu thêm vào mỗi số đã
cho 2,95 thì ta được hai số mới có ti số là 3. Còn nếu bớt
ở mỗi số 6,43 thì ta được hai số mới có ti số là 4.Tìm hai
số A và B đã cho.

Nếu A>B, ta có: A+2,95= 3x(B+2,95)
=> A=3x(B+2,95)-2,95=3xB+5,9
và A-6,43=4x(B-6,43)
=> A=4x(B-6,43)+6,43=4xB-19,29
=> 3xB+5,9=4xB-19,29
B=25,19

1233

=> A=81,47

Hà đo một cái giếng. Hà gấp ba sợi dây thành ba đoạn
nhau, thả một đầu xuống đáy giếng. Khi đầu dây chạm
đáy giếng thì đầu bên trên thấp hơn 1m so với miệng
giếng. Lần thứ hai, hà gấp sợi dây thành 2 phần bằng
nhau, lần này sợi dây chạm đáy giếng thì đầu trên cao
1234 hơn miệng giếng 6m. Tính độ sâu của giếng.

Coi 1/3 đoạn dây thừng là 2 đoạn thẳng. Ta sẽ có sơ đô biểu
diễn độ sâu của giếng. 2 đoạn như thế thêm 1 sẽ bằng 3
đoạn bớt 6.
Vậy 1 đoạn là 1+6=7 m
Độ sâu của giếng là 7 x 2 +1 = 15 m.

1235

Bài toán quy về dạng: Tổng hai số bằng 14 x 2 = 28. 1/3 số
này bằng 1/4 số kia.

Trung bình cộng của hai số là 14, tìm hai số đó. Biết
rằng 1/3 số này bằng ¼ số kia.


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/

1236 a) Không tính kết quả hãy cho biết tích sau tận cùng bởi
bao nhiêu chữ số tận cùng giống nhau:
3x6x9x12x...x141
b) tìm hai chữ số tận cùng của tích sau:
4x14x24x24x...x2014

WEB: http://toantieuhoc.vn/
Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và ti, ẩn tổng, ẩn ti.
Tổng đã biết.
1/3 số này bằng 1/4 số kia, như thế, ti số…
3x6x9x12x...x141
= (1 x 3) x (2 x 3) x (3 x 3) x ( 4 x 3) x ....x ( 47 x 3)
= (1x 2 x 3 x 4 x 5 x ....x 47)x ( 3 x 3x 3 x 3x....x3)
-Từ ở nhóm 1 có : 5 , 15, 35, 45. Mỗi số này khi ghép với một
số chẵn sẽ tạo ra 1 chữ số 0 ở tận cùng
-các số 10, 20, 30, 40 mỗi thừa số này cũng tạo ra 1 chữ số 0
ở tận cùng
-Số 25 = 5 x 5 sẽ tạo ra 2 chữ số 0 ở tận cùng
=> có 10 chữ số ở tận cùng giống nhau và là 10 chữ số 0
b, muốn tìm 2 chữ số tận cùng của tích đó thì thực chất ta đi
tìm 2 chữ số tận cùng của tích 4 x 4 x 4 x....x 4 ( gồm 202
chữ số 4 )
Ta thấy số có 2 chữ số tận cùng là 76 nhân với nhau thì vẫn
được 2 chữ số tận cùng là 76 ( ở dạng bài tìm 2 chữ số tận
cùng thì ta cần nhớ 1 số quy luật đặc biệt như vậy )
Lại thấy 24 x 24 = 576; 4x4x4x4x4 = 1024 nên cứ ghép 10
chữ số 4 với nhau ta sẽ được 1 kết quả có 2 chữ số tận cùng
là 76
Có 202 chữ số nên ghép được 20 nhóm dư 2 chữ số. Vậy 2
chữ số tận cùng cần tìm là 2 chữ số tận cùng của tích: 76 x 4
x 4 = 1216


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/

WEB: http://toantieuhoc.vn/
Đáp số: 16

bài 1:Tìm một số tự nhiên ,biết rằng số đó cộng với một
nửa của nó thì được số mới và số mới cộng với một nửa
số mới thì được 1800
bài 2:Một người bán trứng ,lần đầu tiên bán được ¼ số
trứng và 6 quả,lần thứ 2 bán được ¼ số trứng còn lại và
3 quả,lần thứ 3 bán được 4/5 số trứng còn lại và chi còn
thừa 12 quả,hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu quả
trứng
bài 3:Chiều dài hình chữ nhật giảm 2,4 m và chiều rộng
tăng 30 % thì diện tích hìn đó tăng 4%. Tìm chiều dài
1237 mới
tìm x đi:
(x+1)+(x+4)+(x+7)+(x+10)+...+(x+28)=159

Bài 1/ Tính ngược từ cuối. Đó là số 800.
Bài 2 / Dạng tính ngược từ cuối 120 quả.
BT3: Gọi chiều dài, rộng hcn ban đầu là a, b (a>b; a, b>0)
Chiều rộng tăng 30% tứ là chiều rộng lúc sau bằng 130%
chiều rộng ban đầu, hay chiều rộng lúc sau bằng 1,3 chiều
rộng lúc đầu.
Diện tích tăng 4%% tức là diện tích lúc sau bằng 104% di ện
tích ban đầu hay diện tích lúc sau bằng 1,04 lần dt ban đầu.
Ta có: (a-2,4) x 1,3 x b = 1,04 x (a x b)

1238

Xét tổng; (1+4+7+10+...+28) có [(28-1):3+1=10 số hạng nên
có 10 lần x và tổng (1+4+7+10+..+28)=
(1+28)x10:2=145
Có (x+1)+(x+4)+(x+7)+(x+10)+...+(x+28)=159
X x10+(1+4+7+10+...+28)=159
X x10+145=159
X =(159-145):10
X. =1,4

1239 Vào lúc 8 giờ sáng, một chiếc thùng chứa 4000 cm3
nước. Nước chảy khỏi thùng với ti lệ không đổi là
5cm3/ phút. Vào lúc 9 giờ người ta đổ vào 80 cm3 nước
và sau đó cứ sau đó một giờ, lại đổ thêm vào 80cm3

lúc 9h sau khi đổ thêm , thùng còn 4000 – (5x60) +80= 3780
cm3. Sau mỗi giờ thùng lại vơi đi
(Hiệu số nước chảy ra và thêm vào trong 1 giờ) là 5 x 60 –
80 = 220 cm3


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/
WEB: http://toantieuhoc.vn/
nước nữa. Hãy tính thời gian thùng cạn sạch nước lần
Từ 9h để thùng chảy cạn 3780 cm3 nước là
đầu tiên.
3780 : 220 = 17 dư 40 tức 17 giờ 8 phút.
Vậy tổng thời gian để thùng cạn sạch nước là
1+17h 8 phút = 18h8'giờ tức 2 giờ 8 phút sáng sau
1 cửa hàng lần 1 bán đk 3/5 tấm vải, lần 2 bán đk 1/6
tấm vải.còn lại 14m.hỏi ban đầu cửa hàng đó có bao
1240 nhjêu mét vải?

Phân số chi 14m vải 1 – (3/5+1/6) = 7/30 tấm vải.
Tấm vải dài 14 : 7 x 30 = 60 m

Một cửa hàng định bán một cái áo giá 250 000 đồng. Do
không bán được nên hạ giá ba lần (theo cùng một ti lệ
phần trăm) thành giá 200 000 đồng, 160 000 đồng, 128
000 đồng. cuối cùng hạ giá một lần nữa theo cách trên
và bán lỗ 17 600 đồng. Hỏi giá vốn nhập vào là bao
1241 nhiêu?

Giá cuối cùng bán là 40,96% giá định bán ban đầu:
250:100x40,96+17600=120000

Cho tổng A= 1x1+2x2+3x3+...+nxn. Hãy chứng minh
rằng tổng A= n x(n+1) x (2xn+1):6

Ta có A = 1x(2-1) + 2x(3-1)+3x(4-1)+...+nx(n+1 - 1) Hay A =
1x2+2x3+3x4+...+nx(n+1)-(1+2+3+...+n) tách ra làm hai dãy
thì hai dãy
B = 1x2+2x3+3x4+...+nx(n+1) (dãy này ra nx(n+1)x(n+2)/3)


1242

C = 1+2+3+..+n ra nx(n+1)/2 trừ đi là ra kết quả

1243 Trong một chiếc thang có tất cả 24 bậc. Hỏi trên chiếc

24x23:2= 276


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/
thang đó có tất cả bao nhiêu hình tứ giác?
Chứng tỏ rằng trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp
bằng số thứ ba trong 5 số đó.

1244

WEB: http://toantieuhoc.vn/
[n + ( n + 2) + (n + 4)+ ( n + 6) + ( n + 8 ]: 5
= (n x 5 + 20):5
= n x 5 : 5 + 20 : 5
=n+4
=> đpcm
Bài 3:
Số A là số chia cho 21 mà 7 dư 3 thì ( A - 7) chia hết cho 21
vậy để chia hết cho 21 được thương giảm đi 3 thì A phải
giảm: 21 x 3 + 7 = 70 ( đơn vị)

1245
1246 Bài 1: Trong túi có ba đôi tất, người ta nhắm mắt thò tay Bài 1: Giả sử thò tay vào tú lấy 3 cái mõi cái thuộc vào một
đôi. Vậy để có chắc chắn một đôi bạn phải lấy thêm 1 chiếc
vào túi lấy 4 chiếc tất. Liệu có thể nói chắc chắn rằng
trong 4 chiếc tất này có ít nhất 2 chiếc thuộc cùng một
thứ tư.
đôi hay không.
Bài 2: Lớp em có 44 ban làm bài thi môn toán. Có thể nói
chắc chắn rằng có ít nhất 5 ban có cùng chung một
điểm số hay không.
Bài 3: Chứng minh rằng trong 3 số tự nhiên bất kì, thế
nào cũng phải có hai số mà tổng của chúng chia hết cho
2.

Bài 2: Thang điểm là 10. Nếu giả sử mỗi em sẽ có thể có có
số điểm thấp nhát 0,25 (TH không cho điểm 0) thì sẽ có 40
mỗi bạn có các số điểm khác nhau. Còn lại số bạn là 4. 4
bạn này có thể có trùng số đểm với các bạn còn lại. Nên K
chắc chắn. Nhưng nếu ta giả sử cách khác thì khả năng có 5


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/
Bài 4: Có 5 em thi đấu cờ, theo thể thức vòng tròn. Sau
mỗi trận đấu dù thua hay thắng hay hòa, mỗi ban đều
đươc thưởng 1 quyển vở. Chứng minh rằng vào bất lúc
nào cũng phải có ít nhất hai ban được thưởng cùng một
số quyển vở.
Bài 5: Trong một cuộc kiểm tra chất lương cho 370 hoc
sinh, người ta đưa ra bộ đề thi gồm 10 câu hỏi khác
nhau. Mỗi học sinh phải rút ra 3 trong số 10 câu hỏi đó
để làm thành đề thi của mình.
Chứng minh rằng phải có ít nhất 4 thí sinh cùng thi
chung một đề thi.

WEB: http://toantieuhoc.vn/
bạn trùng nhau. VD ta coi thang điểmlà 0,25 cho một lần
tính. Và cứ 0,5 làm tròng bằng 1. Như vậy HS sẽ có số điểm
lần lượt là:0,25;1; 1,25;2....;10.
Như vậy có 20 em không trùng điểm nhau. Nếu theo đó 40
em sẽ có 2 em trùng nhau. 44 em k chắc chắn 5 em trùng
điểm nhau.
bài 3: Gọi 3 số TN lần lượt là a; a+1; a+2
Ta giả sử a chia 2 dư 1; a+1 chia 2 dư 0; a+2 chia 2 dư 1
Vậy a+a+2 chia 2 dư 0. Vậy chắc chắn 3 số TN bất kì sẽ có 2
số mà tổng của chúng chia hết cho 2.
Bài 4: Vì số bạn là 5 số trận là 10 (chẵn) nên số trận mỗi
bạn tham gia chẵn và bằng nhau. Mà bạn thắng, thua cũng
như bạn hòa đều được 1 quyển vở. Nên tại bất kì thời điểm
nào cũng có 2 bạn đều được thưởng số vở như nhau.
Bài 5: 10 bộ đề thi mỗi đề thi là 10 câu tương ứng với 10
x10=100 (câu hỏi)
Mỗi em 3 câu, tình huống xấu nhất là em 3 có số câu trùng
nhau thì hết x100=300 (em)
Thừa ra số em là: 370-300=70 (em)
70 em này sẽ bốc vào các câu mà đã có ít nhất 3 người đã


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/
Lúc đồng hồ chi 8 giờ, bé Hoa đạp xe tới nhà bạn học
nhóm. Khi kim phút và kim giờ tạo thành một góc vuông
(lần đầu) thì cũng là lúc Hoa tới nhà bạn. Hãy tính
quãng đường từ nhà Hoa đến nhà bạn, biết vận tốc Hoa
đi là 9 km/giờ.

1247
Bài 1;a) Tính 0,1+0,11+0,111+...+0,1111111111 (SH
cuối có 10 số 1)
b) Tìm a, biết: 5 x a:3 x4 -299=2011
Bài 2;Hỏi phải mát bao nhiêu lâu (tính theo giờ) kể từ
12 giờ trưa để kim giờ sẽ trùng với kim phút lần đầu
1248 tiên?

WEB: http://toantieuhoc.vn/
bốc. Vậy sẽ có 4 người có số câu trùng nhau.
Khi kim phút chạy được 12 vòng thì kim giờ chạy được 1
vòng
Vậy hiệu vận tốc giữa kim dài và kim phút là :
1-1/12=11/12(vòng kim đồng hồ)
Lúc 8 giờ kim phút cách kim giờ 8/12 vòng kim đồng hồ
Vậy khi kim phút vuông góc với kim giờ lần thứ nhất thì kim
phút đi dược quãng đường là:
8/12-1/4=5/12(vòng kim đồng hồ) (vì 2 kim vuông góc với
nhau khi nó cách nhau 1/4 vòng kim đồng hồ)
Thòi gian 2 kim vuông góc với nhau là:
5/12:11/12=/11(giờ)
Quãng đường hoa đi được là:
5/11x9=45/11(km)
Bài 1:
1a) 1,0987654321
1b) 346,5
Bài 2: 12/11 giờ

1249 Tính diện tích phần tô đậm, AB = FH = HE = GC = 1/2 DG Cách 1:
và E, F là trung điểm của AD và BC. (Xem hình vẽ). Bi ết
Gọi điểm K nằm ở trung điểm DG.
diện tích hình EHGD là 3cm2. Tìm diện tích hình thang
ABCD.


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/

WEB: http://toantieuhoc.vn/
Nối BH, EK, KH, FG
=> Hình thang ABCD được chia thành 8 tam giác có diện tích
bằng nhau.
Mà S(EHGD) = 3cm2 ứng với 3 tam giác
=> S(ABCD) = 3:3 x 8 = 8 cm2
Cách 2: Coi độ dài cạnh AB = FH = HE = GC = a
=> DG = 2xa
Coi chiều cao của hình EHGD là h thì đường cao của hình
thang ABCD là 2 x h
S(EHGD) = ( a x 2 + a) x h x 1/2 = a x 3 x h x 1/2
S(ABCD) = [ ( a x 2 + a ) + a] x h x 2 x 1/2 = a x 8 x h x 1/2
=> Ti số S(EHGD) / S(ABCD) = a x 3 x h x 1/2 / a x 8 x h x
1/2 = 3/8
=> S(ABCD) = 3 : 3/8 = 8 cm2

1250 Một oto chạy từ A đến B. Sau 1h phải giảm tốc độ
xuống còn 3/5 vận tốc ban đầu, vì thế ôt đến B chậm
mất 2 giờ. Nếu từ A sau khi chạy dc 1 giờ, ôt chạy thêm
50km nữa rồi mới giảm tốc độ như tren thì đến B chi
chậm 1h20 phút. Tính quãng đường AB

1giờ20phút =80 phút
2 giờ = 120 phút
Giả sử giữ nguyên vận tốc ban đầu để đi thêm 50km nữa thì
đến nơi sớm hơn được:
120 – 80 = 40 (phút)
Nếu giữ nguyên vận tốc ban đầu đi hết quãng đường còn lại
thì đến đúng giờ theo dự định.
Ta thấy : cứ giữ nguyên vận tốc ban đầu đi trong 50km thì


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/

1251 Tìm số có hai chữ số , biết rằng nếu thêm một chữ số 1
vào bên trái ta được số mới gấp 5 lần số ban đầu.

WEB: http://toantieuhoc.vn/
giảm thời gian muộn được 40 phút.
Để đến nơi đúng thời gian quy định cần giữ nguyên vận tốc
ban đầu đi thêm:
120 : 40 x 50 =150(km)
(150km chính là quãng đường còn lại sau khi moto đã đi 1
giờ)
Khi đi 150km còn lại, vì giảm tốc độ xuống bằng 3/5 vận
tốc ban đầu nên thời gian thực đi sẽ bằng 5/3 thời gian dự
định.
Hiệu giữa thời gian thực đi so với thời gian dự định là 2 giờ
Thời gian đi hết 150km còn lại tính theo vận tốc ban đầu là:
2 : (5 – 3) x 3 = 3 (giờ)
Vận tốc ban đầu là:
150 : 3 = 50(km/giờ)
trong 1 giờ đầu moto đi được:
1 x 50 = 50 (km)
Quãng đường AB dài là:
50 + 150 = 200 (km)
Gọi số cần tìm là ab(a>0; a; b< 10)
Theo bài ra ta có:
ab x 5 = 1ab
ab x 5 = 100 + ab
ab x 4 = 100
ab = 100 : 4


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/

WEB: http://toantieuhoc.vn/
ab = 25
CE=3:1/2=6
AD=24:6=4
DC=24:3=8
P=(8+4).2=24

1252
1253 Bài 1:Tổng của ba số tự nhiên là 2241. Nếu xóa bỏ chữ
số hàng trăm của số thứ nhất ta được số thứ hai, nếu
xóa bỏ số chữ số hàng chục của số thứ hai ta được số
thứ ba.
Bài 2:Trong đợt sơ kết học kì I, lớp 5A tất cả đều đạt
điểm 7;8. Tổng số điểm cả lớp là 336 điểm. Tính xem có
bao nhiêu người đạt điểm, bao nhiêu người đạt điểm 8,
biết rằng lớp 5A có 5 tổ và số người mỗi tổ là bằng
nhau.
Bài 3:Tính tổng của 100 số đầu tiên của dãy sau:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,0,1,1,1,2,1,3,1,4,1,5,….

Bài 1: ST2 kém ST1 1 hàng, ST3 kém ST2 1 hàng mà tổng 3
số là 2241 nên ST1 đến hàng nghìn => STN có dạng abcd
ST2 là acd, ST3 là ad
abcd+acd+ad=2241 => d=7; a=1 hoặc 2
*a=1 => 1bc7+1c7+17=2241
100xb+20xc=1110
10xb+2xc=111 mà b lớn nhất là 9 => 2xc=21 => c>10(loại)
* a=2 => 2bc7+2c7+27=2241 => 100xb+20xc=0 => b=c=0
Vậy ST1 là 2007, St2 là 207, ST3 là 27

Bài 2: Nếu tất cả hs trong lớp đc 7 điểm thì lớp đó có số hs
là:
336:7=48 em
Nếu tất cả hs trong lớp đc 8 điểm thì số hs lớp đó là:


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/

WEB: http://toantieuhoc.vn/
336:8=42 em
Vậy số hs lớp đó nhiều hơn 42 và ít hơn 48
Số hs lớp đó chia hết cho 5 nên lớp đó có 45 em

Bài 3 : Giả sử dãy trên được viết theo quy luật 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,12, 13,14,15,.....
Số chữ số dùng để viết các số có 2 chữ số là : 100 - 9 = 91
chữ số
Số có hai chữ số trong dãy : ( 91 - 1) : 2 = 45 số
Chữ số thứ 99 trong dãy : ( y - 10) : 1 + 1 = 45 => y = 54
Vậy số thứ 100 là số 5 ( chữ số 5 đầu tiên trong số 55)
100 số đầu tiên có dạng:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,0,1,1,1,2,1,3,1,4,1,5,…., 5,0,5,1,5,2,5,3,5,4,5.
ta có :
- Tổng từ 1 - 9 là : 1+2+3 +4 +....+9 = 45
- Tổng từ 1, 0 -> 1, 9 là : 1 x 10 + 45
- Tổng từ 2, 0 -> 2, 9 là : 2 x 10 + 45
- Tổng từ 3, 0 -> 3, 9 là : 3 x 10 + 45
- tổng từ 4, 0 -> 4, 9 là : 4 x 10 + 45
- Tổng từ 5, 0 -> 5, 4 và 5 là : 5 x 6 + 10
Tổng các số của dãy: 10 x ( 1+ 2+ 3+ 4) + 45 x 5 + 40 = 365
1254 Ba bạn cần đi từ a đến B đường dài 22,5km trong hai
giờ rưỡi mà chi bằng một chiếc xe đạp, xe chi chở được

Ba bạn cần đi từ a đến B đường dài 22,5km trong hai giờ
rưỡi mà chi bằng một chiếc xe đạp, xe chi chở được hai


Hội những người yêu Toán tiểu học
Face : https://www.facebook.com/groups/toantieuhoc/
WEB: http://toantieuhoc.vn/
hai người. Biết rằng vận tốc đi bọ là 5 km/giờ, vạn tốc
người. Biết rằng vận tốc đi bọ là 5 km/giờ, vạn tốc đi xe là
đi xe là 15km/giờ (cả lúc đi lẫn lúc đèo bạn). Hỏi họ có
15km/giờ (cả lúc đi lẫn lúc đèo bạn). Hỏi họ có kịp đến B
kịp đến B đúng hẹn không?
đúng hẹn không?
với 6 số tự nhiên khác không bất lì,chứng minh rằng
trong các số đó luôn tồn tại ít nhất một bộ 3 số sao cho
chúng từng đôi nguyên tố cùng nhau hay từng đôi không
nguyên tố cùng nhau

1255
a) Lực lượng của các tập đếm được là số phần tử của tập
hợp, |A| = 3, |X| = 4, trường hợp này hai tập không cùng lực
lượng.
b) Mình không hiểu đề bài, tuy nhiên, giả sử hiểu theo cách
sau
N = {0,1,2,..,+inf} và 2N = {0,2,4,...,+inf} thì hai tập vô hạn này
có cùng lực lượng. Vì nếu giữa hai tập ta tìm được một song
ánh thì hai tập có cùng lực lượng, mà ở đây ta thấy ánh xạ y
= 2x từ tập N sang tập 2N là song ánh.
c) tương tự phần b), hai tập này có cùng lực lượng.

1256
1257

Tích của 2 số là 1099. Nếu giảm thừa số thứ nhất đi 3
đơn vị thì được tích mới là 628. Tìm thừa số thứ 2.

Nếu giảm thừa số thứ nhất đi 3 đơn vị thì tích sẽ giảm đi
một số đơn vị bằng 3 lần thừa số thứ hai. Vậy ba lần thừa
số thứ hai là :1099 - 628 = 471; Thừa số thứ hai là: 471 : 3 =


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×