Tải bản đầy đủ

Tiểu luận công tác tiếp dân

Tiểu luận: Công tác tiếp dân
lời nói đầu

Khiếu nại, tố cáo là một hiện tợng xã hội, đợc nảy sinh và
tồn tại khách quan cùng với sự xuất hiện và phát triển của Nhà
nớc.
Trong quá trình hoạt động thực tiễn, trong mối quan hệ
giữa công dân với cơ quan Nhà nớc, tổ chức xã hội; giữa công
dân với công dân, khi phát hiện có quyết định hành chính,
hành vi hành chính trái pháp luật gây thiệt hại hoặc đe doạ
gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nớc, quyền, lợi ích hợp pháp của
tập thể, cá nhân, thì công dân có quyền khiếu nại hoặc tố
cáo với cơ quan Nhà nớc, với ngời có thẩm quyền để đợc xem
xét, giải quyết.
Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình công dân
có thể gửi đơn th khiếu nại, tố cáo đến cơ quan Nhà nớc,
ngời có thẩm quyền hoặc trực tiếp đến nơi tiếp dân của
cơ quan Nhà nớc để thỉnh cầu, khiếu nại, tố cáo và yêu cầu
giải quyết.
Để giúp cho bạn đọc tham khảo thêm về mục đích ý
nghĩa, nội dung và các giải pháp về công tác tiếp công dân,


1


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
tôi xin mạnh dạn đề cập đến một số vấn đề thông qua tiểu
luận Nội dung, thực trạng và giải pháp tiếp công dân.
Tuy nhiên, do điều kiện về thời gian học tập, thời gian
nghiên cứu cha đợc nhiều, nguồn tài liệu và thực tiễn công
tác còn hạn chế nên trong quá trình soạn thảo tiểu luận chắc
không tránh khỏi những tồn tại, khiếm khuyết nhất định. Tôi
rất mong nhận đợc sự góp ý chân thành của bạn đọc, để
từng bớc sửa chữa, bổ xung cho tiểu luận đợc đầy đủ, có
chất lợng hơn.

2


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
I. Quan niệm về tiếp công dân.

Trong lịch sử loài ngời; ở mỗi chế độ đều có mỗi quan
niệm về việc tiếp công dân khác nhau. Riêng trong lịch sử
dựng nớc và giữ nớc của dân tộc ta, dới chế độ xã hội chủ
nghĩa Đảng và Nhà nớc luôn luôn có quan niệm đúng đắn
về việc tiếp công dân. Xem việc tiếp công dân là bớc đầu
giải quyết khiếu nại; tố cáo của công dân trong hoạt động
quản lý Nhà nớc và bảo vệ lợi ích của Nhà nớc, quyền, lợi ích
hợp pháp của tập thể, của nhân dân. Quan niệm này của
Đảng và Nhà nớc ta đợc thể hiện qua những nội dung cơ bản
sau:
1. Quan niệm tiếp công dân là thể hiện quan
điểm dân là gốc của Đảng và Nhà nớc ta.
Lịch sử dựng nớc và giữ nớc của dân tộc Việt Nam đã
để lại cho chúng ta một bài học vô cùng quý giá dân là gốc.
Thực vậy, trải qua mấy ngàn năm lịch sử, mọi vấn đề
liên quan đến vận mệnh của dân tộc đều do dân quyết
định. Chủ nghĩa Mác Lê nin đã khẳng định: Quần chúng
nhân dân là ngời sáng tạo ra lịch sử. Cũng nh Đảng ta đã
tổng kết và nâng vai trò của nhân dân ngang tầm với sự

nghiệp cách mạng Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
3


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
tra. Quan điểm đó của Đảng đã thể hiện đầy đủ vai trò to
lớn của quần chúng nhân dân và tính dân chủ của chế độ
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới do
Đảng ta khởi xớng và lãnh đạo đã đợc toàn Đảng, toàn dân hởng ứng thực hiện đã đạt đợc những thành tựu to lớn, đất nớc
phát triển ổn định, các dân tộc đoàn kết hớng tới một xã hội
Dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Với vai trò dân là gốc Đảng và Nhà nớc ta vô cùng coi
trọng và quan tâm đến việc tiếp công dân. Qua đó nắm
bắt kịp thời các thông tin để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý
điều hành Nhà nớc ngày một tốt hơn, nhằm đa đờng lối
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nớc thành hiện thực.
2. Quan niệm tiếp công dân là tạo điều kiện để
nhân dân trực tiếp tham gia quản lý Nhà nớc, quản lý
xã hội.
Tổ chức tốt công tác tiếp dân là biểu hiện cụ thể quan
điểm dân là gốc của Đảng và Nhà nớc ta. Thông qua công
tác tiếp dân, mối quan hệ máu thịt giữa dân với Đảng, Nhà
nớc càng gắn bó hơn, để Đảng và Nhà nớc hiểu dân hơn và
để cho nhân dân hiểu rõ hơn về Đảng, Nhà nớc, về phẩm
chất, năng lực của cán bộ, công chức.
4


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
Thông qua việc tiếp dân, các cơ quan Nhà nớc nắm đợc
tâm t, nguyện vọng của nhân dân đối với các chủ trơng,
chính sách của Đảng và Nhà nớc để kịp thời chấn chỉnh, bổ
sung, sửa đổi hoặc huỷ bỏ các nội dung không còn phù hợp.
Đồng thời Đảng và Nhà nớc nắm đợc tình hình thực hiện
chính sách, pháp luật của Nhà nớc ở các địa phơng, nắm đợc phẩm chất, năng lực của cán bộ, công chức. Qua đó để
nâng cao, hoàn thiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều
hành, quản lý trong tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nớc.
3. Quan niệm tiếp công dân là bớc đầu giải quyết
khiếu nại, tố cáo của công dân .
Tiếp công dân là một khâu rất quan trọng đầu tiên
trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần nâng
cao chất lợng, hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố
cáo. Vì công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, các
ngành luôn luôn dựa vào dân để nhân dân cung cấp
những thông tin cần thiết phục vụ cho việc giải quyết phù hợp
với thực tiễn hoạt động của địa phơng, đơn vị.
Thực tiễn cho thấy, nếu tổ chức tốt công tác tiếp dân;
tiếp dân có hiệu quả thì hạn chế rất nhiều đến việc công
dân khiếu nại tố cáo tiếp theo. Nếu trong tiếp dân các cơ
5


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
quan Nhà nớc, tổ chức xã hội, ngời có thẩm quyền không
quan tâm giải quyết thoả đáng các khiếu nại tố cáo, thỉnh
cầu của dân, thì dân vẫn khiếu kiện tiếp và khiếu kiện vợt
cấp.
Tóm lại, công tác tiếp dân của các ngành, các cấp là một
việc làm vô cùng quan trọng, có một ý nghĩa vô cùng sâu
sắc. Nó vừa thể hiện rõ quan điểm Lấy dân làm gốc của
Đảng và Nhà nớc ta, vừa giúp cho cơ quan Nhà nớc giải quyết
có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời
giúp cho Nhà nớc nắm đợc tình hình thực hiện chính sách,
pháp luật của Nhà nớc ở các địa phơng từ đó hoạch định
một cách chính xác chiến lợc phát triển kinh tế xã hội, an
ninh quốc phòng của đất nớc. Tạo dựng cho nhân dân thực
hiện quyền dân chủ thực sự, bảo đảm quyền làm chủ của
nhân dân trong mọi lĩnh vực.
Với mục đích, ý nghĩa sâu sắc nh vậy, nên Đảng và
Nhà nớc ta rất coi trọng và quan tâm đến công tác tiếp dân.
Quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nớc
trong việc tiếp công dân tại các Điều: 74, 75, 76, 77 Luật
khiếu nại, tố cáo. Quy định quyền và nghĩa vụ của công

6


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
dân trong việc tiếp dân tại các Điều 78, 79 Luật khiếu nại,
tố cáo.
II. Nội dung và các hình thức tiếp công dân.

Để bảo đảm cho việc tiếp công dân có hiệu quả, căn
cứ vào mục đích, nội dung, yêu cầu, tính chất, các cơ quan
Nhà nớc tổ chức tiếp dân bằng nhiều hình thức. Thực tế
cho thấy có các hình thức sau:
1. Tiếp công dân theo chủ đề.
Các cơ quan, tổ chức là những chủ thể đợc giao trách
nhiệm tiếp công dân. Gồm các cơ quan sau:
a. Tiếp công dân của cơ quan quyền lực.
Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất và Hội đồng
nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực ở địa phơng.
Các cơ quan quyền lực tiếp dân nhằm mục đích củng
cố và phát triển hiệu lực quản lý Nhà nớc. Thông qua việc
tiếp công dân để hiểu đợc tâm t, nguyện vọng của nhân
dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và
Nhà nớc, thu thập đợc ý kiến đóng góp chân thành của
nhân dân đối với chính sách, pháp luật, đa các chính sách
pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời giúp cho sự

7


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
hoàn thiện của việc lập hiến, lập pháp của cơ quan quyền
lực.
b. Tiếp công dân của cơ quan T pháp.
Cơ quan T pháp bao gồm: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm
sát nhân dân, Cơ quan điều tra, thi hành án.
Các cơ quan t pháp tiếp công dân để giải quyết kịp
thời các khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực xét xử,
điều tra, khởi tố, giam giữ, thi hành án và điều chỉnh các
mối quan hệ về pháp luật trong hình sự, dân sự, hôn nhân
và gia đình giúp cho công dân thực hiện nghiêm chỉnh
Pháp luật hiện hành. Đồng thời giúp cho các cơ quan t pháp
nắm bắt kịp thời những thông tin để phục vụ cho công tác
hoạt động t pháp của mình.
c. Tiếp công dân của cơ quan hành pháp.
Cơ quan hành pháp là cơ quan chấp hành, làm nhiệm
vụ quản lý, điều hành hoạt động của Nhà nớc và xã hội. Bao
gồm Chính phủ, các Bộ, UBND các cấp làm nhiệm vụ điều
hành công việc của Nhà nớc.
Các cơ quan này tiếp dân nhằm tiếp nhận các khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân diễn ra hàng

8


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
ngày thuộc lĩnh vực hành chính Nhà nớc. Thông qua tiếp
dân để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, thu thập
những thông tin cần thiết, giúp cho việc tháo gỡ các vớng
mắc trong quản lý, giải quyết kịp thời những yêu cầu trong
hoạt động của cơ quan Nhà nớc các cấp, các ngành. Đồng thời
giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo
của công dân thuộc thẩm quyền quản lý.
d. Tiếp công dân của các đoàn thể tổ chức xã hội.
Các cơ quan này bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh, Liên đoàn lao động Việt Nam.
Các cơ quan đoàn thể tổ chức xã hội tiếp công dân
nhằm mục đích giải quyết mối quan hệ giữa các thành viên
trong đoàn thể, tổ chức đó, hoặc t vấn cho các cơ quan có
thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
2. Tiếp công dân theo tính chất, nội dung vụ
việc.
Các cơ quan Nhà nớc có trách nhiệm tiếp công dân, dù
có tổ chức bằng hình thức nào đi nữa cũng phải căn cứ vào
tính chất, nội dung của sự việc để tiếp. Cụ thể:

9


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
- Tiếp công dân đến thỉnh cầu: Tức là công dân đến
để đề đạt tâm t, nguyện vọng của cá nhân mình với cơ
quan Nhà nớc.
- Tiếp công dân đến khiếu nại: Là công dân đến cơ
quan Nhà nớc có thẩm quyền khiếu nại hành vi hành chính,
quyết định hành chính của cơ quan Nhà nớc, của cán bộ,
công chức trong cơ quan đó xâm hại đến quyền, lợi ích hợp
pháp của họ.
- Tiếp công dân đến tố cáo: Là việc công dân đến
báo cáo cho cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền về một hành vi
vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào
gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nớc,
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân công dân.
Khi công dân đến cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền để
thỉnh cầu, khiếu nại, tố cáo thì cơ quan Nhà nớc, cá nhân có
thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ nội dung để
xem xét, giải quyết kịp thời hoặc hớng dẫn, trả lời, xử lý theo
quy định của pháp luật.
III. Trách nhiệm của ngời tiếp công dân, quyền và nghĩa
vụ của công dân tại nơi tiếp công dân.

10


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
Trong tiếp công dân luôn luôn có mối quan hệ giữa chủ
thể (cơ quan hoặc cá nhân có trách nhiệm tiếp công dân)
và ngời đến thỉnh cầu, khiếu nại, tố cáo (là công dân). Các
văn bản pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, về công tác
tiếp công dân đã quy định rất rõ ràng, chi tiết về trách
nhiệm của ngời tiếp công dân và quyền, nghĩa vụ của công
dân tại nơi tiếp công dân. ở

tiểu luận này chỉ đề cập

đến một số nội dung cơ bản về vấn đề trách nhiệm, quyền
và nghĩa vụ các bên nh sau:
1. Trách nhiệm của ngời tiếp công dân.
Khi tiếp công dân, ngời tiếp công dân có trách nhiệm
sau:
- Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên
quan đến khiếu nại, tố cáo.
- Hớng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo
khi họ yêu cầu.
- Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích của ngời tố cáo
khi họ yêu cầu.
- Phải trực tiếp tiếp công dân.

11


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
Thủ trởng cơ quan Nhà nớc phải tiếp công dân định kỳ
theo quy định và ngoài những trách nhiệm trên phải trả lời
ngay những vụ việc đã có cơ sở giải quyết thuộc thẩm
quyền và nói rõ thời hạn giải quyết, cơ quan giải quyết, ngời
cần liên hệ để biết kết quả đối với những vụ việc cha có cơ
sở trả lời mà cần phải xem xét, thẩm tra, xác minh. Đồng thời
tổ chức, quản lý nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức
mình.
2. Quyền và nghĩa vụ của công dân tại nơi tiếp
công dân.
Khi đến thỉnh cầu, khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp dân
của cơ quan Nhà nớc, công dân có những quyền và nghĩa
vụ cơ bản sau:
- Xuất trình giấy tờ tuỳ thân, tuân thủ nội quy nơi tiếp
dân, thực hiện sự hớng dẫn của ngời tiếp công dân.
- Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên
quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, ký xác nhận nội dung đã
trình bày.
- Đợc hớng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu
nại, tố cáo.

12


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
- Cử đại diện để trình bày với ngời tiếp công dân
trong trờng hợp có nhiều ngời khiếu nại, tố cáo về cùng một
nội dung, một yêu cầu.
- Đợc khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở,
gây phiền hà, sách nhiễu của ngời tiếp công dân.
IV. Thực trạng công tác tiếp dân ở tỉnh Quảng Bình.

1. Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân.
Thực tiễn trong những năm qua, tình hình khiếu nại,
tố cáo của công dân ở tỉnh Quảng Bình tơng đối ổn định.
Lợng đơn th khiếu nại, tố cáo và số lợt công dân đến cơ
quan Nhà nớc thỉnh cầu, khiếu nại, tố cáo có chiều hớng giảm.
Những vụ việc phức tạp, kéo dài đã đợc giải quyết ổn
định. Tình trạng công dân lập thành đoàn kéo đến nơi
tiếp dân của cơ quan Nhà nớc để khiếu nại, tố cáo có tính
chất bức xúc, căng thẳng cha xảy ra.
Nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân tập trung vào
các lĩnh vực nh: khiếu nại về đất đai, khiếu nại về chính
sách xã hội, khiếu nại về đền bù thiệt hại do giải phóng mặt
bằng . Tố cáo hành vi tham nhũng, làm trái nguyên tắc quản
lý kinh tế, vi phạm Luật đất đai. Phản ánh về phẩm chất cán
bộ.
13


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
Tuy nhiên, hiện nay ở tỉnh Quảng Bình vẫn còn một số
vụ việc khiếu nại về chính sách xã hội đền bù thiệt hại do giải
phóng mặt bằng giải quyết cha dứt điểm, công dân tiếp
tục khiếu nại và UBND tỉnh đang xem xét giải quyết.
2. Công tác tiếp công dân.
Tỉnh Quảng Bình có 6 huyện và 1 thành phố với gần 30
sở, ngành. Thực trạng công tác tiếp dân ở tỉnh nổi lên mấy
vấn đề cơ bản nh sau:
2.1. Tình hình tiếp công dân ở các đơn vị.
a. Tình hình tiếp công dân ở tỉnh.
ở tỉnh có trụ sở tiếp dân, đợc bố trí riêng biệt với trụ sở
của UBND tỉnh. Gồm có 1 đồng chí trởng ban và 2 cán bộ
chuyên trách. Nhiệm vụ của Ban tiếp dân là: Thay mặt
UBND tỉnh tiếp công dân hàng ngày. Lập kế hoạch, tham mu, phục vụ cho lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ. Đồng
thời giúp cho UBND tỉnh quản lý, theo dõi tình hình khiếu
nại, tố cáo của công dân và tham mu cho lãnh đạo tỉnh xử lý
trong công tác tiếp dân.

14


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
UBND tỉnh có quy chế tiếp công dân, nội quy tiếp dân
đợc niêm yết tại trụ sở tiếp dân của tỉnh và thông báo, công
khai rộng rãi cho nhân dân biết.
Lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban
nhân dân tỉnh và các tổ chức đoàn thể tiếp dân định kỳ
mỗi tháng một lần tại trụ sở tiếp dân của tỉnh, có sự tham
gia của lãnh đạo một số sở ngành liên quan đến nội dung
khiếu nại, tố cáo của công dân.
Trong tiếp dân, lãnh đạo tỉnh và cán bộ tiếp dân đã
tiếp thu đầy đủ ý kiến của dân, ghi chép rõ ràng, cẩn thận
vào sổ theo dõi tiếp công dân của tỉnh, đồng thời xem xét,
trả lời ngay các nội dung phản ánh của dân khi đã có cơ sở.
Riêng các vụ việc cha có cơ sở trả lời, cần phải có thời gian
xem xét, thẩm tra, xác minh thì giao trách nhiệm cho các cơ
quan (các cấp, các ngành) chức năng, thuộc thẩm quyền xem
xét, giải quyết trong thời gian quy định để trả lời cho công
dân và báo cáo với UBND tỉnh và các ngành có quyền quản
lý theo quy định của pháp luật.
b.

Tình hình tiếp công dân ở các huyện thành

phố và một số sở ngành.

15


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
Hầu hết ở các huyện, thành phố và một số sở ngành
đều có phòng tiếp dân, bố trí tại trụ sở làm việc của đơn
vị. Tại phòng tiếp dân có niêm yết lịch tiếp dân, nội quy
tiếp công dân. Lãnh đạo HĐND huyện, UBND huyện, thủ trởng các sở ngành tổ chức tiếp dân định kỳ mỗi tháng 2 lần,
có sự tham gia của thanh tra và các phòng ban liên quan.
UBND huyện, các sở, ngành, giao cho thanh tra phối hợp với
văn phòng quản lý sổ tiếp công dân, theo dõi và tham mu
cho lãnh đạo xử lý trong công tác tiếp dân, tiếp dân hàng
ngày khi có dân đến khiếu nại, tố cáo.
Trong tiếp dân lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân cũng
thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy định.
2.2. Một số tồn tại, thiếu sót trong tiếp công dân.
Mặc dù các cấp, các ngành ở tỉnh Quảng Bình đã có
nhiều cố gắng, công tác tiếp dân có nhiều chuyển biến
tích cực, nhng trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn
gặp phải một số khó khăn nhất định và còn có những mặt
tồn tại thiếu sót, đó là:
+ Lãnh đạo ở một số huyện và một số sở cha thật quan
tâm và coi trọng công tác tiếp dân, nên trong việc tổ chức,

16


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
thực hiện tiếp dân còn mang tính hình thức, đối phó. Cụ
thể nh:
- Tuy có bố trí phòng tiếp dân, nhng cha đảm bảo
thuận tiện, cơ sở vật chất thiếu thốn hạn chế đến kết quả
tiếp công dân.
- Có lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo, nhng
thực tế lãnh đạo không tiếp hoặc có tiếp nhng không đầy
đủ.
+ Trình độ, năng lực của cán bộ tiếp công dân ở một
số nơi cha đáp ứng với yêu cầu của công việc.
+ Nhiều vụ việc sau tiếp dân lãnh đạo tỉnh giao trách
nhiệm cho các cấp, các ngành xem xét giải quyết theo thẩm
quyền nhng không đợc giải quyết kịp thời, còn dây da, kéo
dài vi phạm thời hạn giải quyết, dẫn đến việc công dân đến
khiếu nại ở nơi tiếp dân nhiều lần.
+ Nhìn chung ở nơi tiếp dân của các cấp, các ngành
điều kiện cơ sở, vật chất, trang thiết bị, phơng tiện phục
vụ cho công tác tiếp dân còn thiếu thốn, hạn chế đến hiệu
quả tiếp công dân.

17


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
+ ý thức pháp luật, sự hiểu biết và tiếp nhận các chế
độ chính sách, pháp luật của Nhà nớc đối với một số công
dân còn hạn chế, thông tin không đầy đủ và không kịp
thời. Bởi vậy công dân và ngời tiếp công dân gặp không ít
khó khăn trong khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

18


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
V. Một số giải pháp về công tác tiếp công dân.

Để công tác tiếp dân đi vào nề nếp, có hiệu quả, cần
phải các giải pháp chủ yếu sau:
1. Nhà nớc cần phải sớm hoàn thiện pháp luật về thanh
tra nói chung và khiếu nại, tố cáo nói riêng để tạo điều kiện
cho các cơ quan Nhà nớc và công dân thực hiện tốt quyền và
nghĩa vụ của mình trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo
cũng nh trong công tác tiếp dân.
2. Các cơ quan Nhà nớc phải xác định cao vai trò trách
nhiệm của mình, thấy đợc ý nghĩa quan trọng của công tác
tiếp công dân, phải coi trọng công tác tiếp công dân nói
chung và tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo nói riêng. Coi
công tác tiếp công dân là một khâu quan trọng của công tác
quản lý, một khâu nhằm biến chủ trơng chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nớc thành hiện thực, đi vào cuộc
sống của nhân dân. Có nh vậy mới quan tâm thực sự đến
việc tổ chức, hoạt động tiếp công dân ở cơ quan, đơn vị
mình.
3. Các cơ quan Nhà nớc phải có nơi tiếp dân (trụ sở
hoặc phòng) bố trí ở địa điểm thuận lợi cho dân đến. Có
những trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công tác tiếp
19


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
dân và cán bộ tiếp công dân thực hiện nhiệm vụ. Trong
phòng tiếp dân phải có nội quy tiếp công dân, có lịch tiếp
công dân: quy định quyền và nghĩa vụ của công dân và
trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, ghi rõ thời gian tiếp
công dân, chức vụ ngời tiếp công dân và có văn bản pháp
luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo để cho dân biết, phục
vụ cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong
tiếp dân và khiếu nại, tố cáo.
4. ở nơi tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân phải có
trình độ nghiệp vụ giỏi, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến
thức về tâm lý xã hội và am hiểu pháp luật, biết cách ứng xử,
giao tiếp với công dân. Thực hiện việc tiếp dân phải bảo
đảm các nguyên tắc nh: Tôn trọng quyền khiếu nại, tố cáo
của công dân; khách quan, công khai, dân chủ; thận trọng;
Đồng thời biết tóm tắt, nhận định sự việc một cách chính
xác, xử lý các tình huống linh hoạt.
5. Các cơ quan Nhà nớc tuỳ theo tình hình của đơn vị
để tổ chức lực lợng thanh tra nói chung và lực lợng làm công
tác tiếp dân nói riêng một cách hợp lý. Nhằm giúp cho lãnh
đạo tiếp dân có hiệu quả cao. Đồng thời phải có biện pháp

20


Tiểu luận: Công tác tiếp dân
trả lời; giải quyết kịp thời các thỉnh cầu, khiếu nại, tố cáo
của công dân mà trong các buổi tiếp dân đã tiếp nhận.
6. Tăng cờng hơn nữa về công tác thanh tra trách
nhiệm thủ trởng về việc tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố
cáo của công dân ở các cấp, các ngành. Nhằm giúp cho các
cấp, các ngành có trách nhiệm cao hơn, làm tốt hơn công tác
giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân. Đặc biệt là
trong việc quản lý Nhà nớc về công tác thanh tra và giải
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
7. Các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng tăng cờng
công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật, phổ biến
đầy đủ kịp thời; rộng rãi các chính sách, pháp luật của Nhà
nớc nói chung và pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng trong
nhân dân để cho nhân dân nắm bắt kịp thời và thực
hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình.
8. Các cấp, các ngành cần thờng xuyên tổ chức sơ kết,
tổng kết về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đó có
công tác tiếp dân, để rút kinh nghiệm trong quá trình tổ
chức thực hiện, tiếp tục, lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động tốt
hơn.

21


Tiểu luận: Công tác tiếp dân

Tài liệu tham khảo

- Hiến pháp nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Luật thanh tra năm 2004.
- Luật khiếu nại, tố cáo (đã sửa đổi, bổ sung năm 2004).
- Nghị định 89/CP của Chính phủ ban hành quy chế tổ
chức tiếp công dân.
- Nghị định 67/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hớng
dẫn thi hành Luật
khiếu nại, tố cáo.
- Dân chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (Nhà xuất
bản Chính trị Quốc
gia 2003).

22


Tiểu luận: Công tác tiếp dân

mục lục

Nội dung:
Lời nói đầu:

1

I. Quan niệm về tiếp công dân.

2

II. Nội dung và hình thức tiếp công dân.

4

III. Trách nhiệm của ngời tiếp công dân, quyền và nghĩa 6
vụ của công
dân tại nơi tiếp công dân.
IV. Thực trạng công tác tiếp công dân ở tỉnh Quảng 8
Bình.
V. Một số giải pháp về công tác tiếp công dân.

1
1

Tài liệu tham khảo:

1
3

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×