Tải bản đầy đủ

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “ một số GIẢI PHÁP GIÁO dục đạo đức học SINH, NHẰM NÂNG CAO CÔNG tác đội TRONG TRƯỜNG THCS

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC
SINH, NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐỘI TRONG TRƯỜNG THCS ”
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lí luận của vấn đề
1- Cơ sở lí luận
Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam, do Đảng Cộng
sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách.
Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự
bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Đội
TNTP Hồ Chí Minh là người tập hợp, giáo dục thiếu nhi trở thành con ngoan, trò giỏi,
đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Đội hoạt động trong nhà trường và trên địa bàn dân cư.
Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đội
viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động vui chơi; thực hiện quyền và bổn phận
theo Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. “Từ trước đến nay, qua các thời kỳ cách
mạng khác nhau, lúc nào Đảng, Bác Hồ kính yêu và Nhà nước ta cũng luôn ân cần chăm
lo sự nghiệp đào tạo, giáo dục các thế hệ thiếu nhi Việt Nam trở thành những công dân
gương mẫu, những chiến sĩ cách mạng kiên cường trên mọi lĩnh vực nhằm góp phần cùng
cha anh phấn đấu không ngừng cho lý tưởng "Độc lập, Tự do và Chủ nghĩa xã hội”nguyên chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đức Lương.
Trong nhà trường phổ thông, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, truyền thụ
kiến thức văn hóa thì việc tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh để nâng cao công tác
đội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện có một vị trí quan trọng trong

toàn bộ nội dung chương trình giáo dục. Các hoạt động giáo dục này đã góp phần hình
thành, phát triển và hoàn thiện nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục. Đảng ta đã xác
định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội để thực hiện
thành công sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.. Chính vì vậy công tác Đội có vị trí không


thể thiếu trong nhà trường, nhất là trong thời kỳ nền giáo dục đang thực hiện đổi mới
chương trình giáo dục. Mục tiêu của công tác Đội luôn bám sát mục tiêu giáo dục học
sinh làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan
Bác Hồ, nhằm hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa.
Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nêu rõ
nhiệm vụ của trường THCS đó là: Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục
khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông. Vì vậy trong nhà trường chú ý đến
việc tổ chức tốt các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh góp phần nâng cao công tác đội
sẽ góp phần chất lượng giáo dục đựơc nâng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục
trong thời kì mới theo đúng định hướng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban
chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục, Đào tạo.
2- Cơ sở thực tiễn
Năm học 2015-2016, năm học chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ
XII của Đảng cộng sản Việt Nam; Năm học tiếp tục thực hiện Chương trình hành động
của Bộ GDĐT về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TƯ
khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13
ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ
thông; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt
đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thực hiện triệt để việc tổ
chức dạy học nhằm định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; phát huy tính
tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận
dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức tổ
chức dạy học, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học
sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học; Tập
trung nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà
trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị
nhà trường; Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên
môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng


lực học sinh; năng lực tổ chức dạy học và đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh
giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng
chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; nâng cao vai trò của giáo viên
chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý,

phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh; Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các
phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với việc đổi
mới hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản
lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Thực tiễn cho thấy từ năm học 2012-2013 đến năm học 2015-2016, việc phối kết hợp tổ
chức các hoạt động Đội giữa TPT Đội với GVCN, GV bộ môn và với các bộ phận, ban tổ
trong nhà trường được thực hiện tương đối tốt, thường xuyên, đều đặn. Bên cạnh đó Đội
ngũ giáo viên TPT Đội nhiệt tình, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề,
mến trẻ. Chính vì vậy có tác dụng rất lớn đến phong trào hoạt động của liên Đội và trong
công tác giáo dục thanh thiếu niên trong nhà trường dẫn đến chất lượng giáo dục toàn
diện được nâng cao. Đồng thời giáo viên chủ nhiệm lớp, anh chị phụ trách chi đội đã
quan tâm nhiều đến công tác Đội có kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác Đội; học sinh
ý thức được ý nghĩa của hoạt động Đội cũng như việc học tập nên các em rất tích cực
tham gia, gia đình phụ huynh học sinh cũng quan tâm nhiều đến việc học tập của con em
mình. Xuất phát từ lẽ đó nên trong những năm học vừa qua các nền nếp đội đi vào hoạt
động có hiệu quả, có kế hoạch; cơ sở vật chất của liên đội tương đối tốt. Được chi ủy chi
bộ nhà trường quan tâm chỉ đạo các hoạt động Đội; được nhà trường đầu tư cơ sở vật
chất, hỗ trợ kinh phí kịp thời để tổ chức các hoạt động. Học sinh nhà trường hầu hết có
tinh thần kỉ luật, đoàn kết, chăm ngoan, học tập tốt ý thức được việc làm của mình nên
công tấc đội trong nhà trường được dổi mới . Chính vì vậy tôi mạnh dạn trình bày SKKN
“Một số giải pháp giáo dục đạo đức học sinh nhằm nâng cao công tác đội trong trường
THCS ”
3- Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới:


Để công tác giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường ngày càng có hiệu quả thì mỗi
chúng ta phải làm gì để giúp các em có nhận thức đúng đắn, có cử chỉ đẹp trong việc rèn
luyện đạo đức nâng cao công tác đội, đó là một câu hỏi không phải dễ có thể trả lời với
mỗi cơ quan nào? mà nó phải được kết hợp một cách chặt chẽ giữa các môi trường giáo
dục mà các em đang học tập phát triển và sinh sống. Đó chính là: Nhà trường, gia đình và
xã hội.Với vai trò là một TPT Đội, qua một số năm công tác với chút kinh nghiệm của
mình, bản thân tôi đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm nhỏ, tôi xin mạnh dạn trình
bày một số giải pháp giáo dục đạo đức học sinh để nâng cao công tác Đội trong nhà
trường. Với các giải pháp này giúp các em học sẽ không còn hiện tượng trường hợp học
sinh bỏ học, không học và làm bài tập ở nhà, nói chuyện riêng trong giờ học, ngại tham
gia các buổi sinh hoạt tập thể .... Ngược lại, học sinh tích cực, hăng hái tham gia các hoạt
động tập thể, mạnh dạn trong giao tiếp, thân thiện trong ứng xử, điều đó góp phần vào
việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, để các em phát triển một cách toàn diện.
II- ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1- Đối tượng nghiên cứu.
Nghiên cứu về một số giải pháp giáo dục đạo đức học sinh nhằm nâng cao công tác
đội trong Trường trung học cơ sở Minh Tân Xã Minh Tân Huyện Phù Cừ Tỉnh Hưng Yên
từ năm học 2012-2013 đến năm học 2015-2016
2- Phạm vi nghiên cứu.
Nghiên cứu về một số giải pháp giáo dục đạo đức học sinh nhằm nâng cao công tác
đội trong trường Trường trung học cơ sở Minh Tân Xã Minh Tân Huyện Phù Cừ Tỉnh
Hưng Yên từ năm học 2012-2013 đến năm học 2015-2016. Dựa vào các văn bản chỉ đạo
của Hội đồng đội huyện Phù Cừ, văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở
GD&ĐT Hưng Yên, phòng GD&ĐT Phù Cừ và kế
hoạch của nhà trường, các tài liệu liên quan đến công tác đội trong nhà trường.


III- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
Để thực hiện đề tài “Một số giải pháp giáo dục đạo đức học sinh nhằm nâng cao
công tác Đội trong Trường trung học cơ sở”, tôi áp dụng các phương pháp sau:
1- Phương pháp lập kế hoạch:
Để nghiên cứu đề tài tôi đã lập kế hoạch nghiên cứu về: nội dung công việc, lực
lượng tham gia, người phụ trách từng mảng nội dung, cộng tác viên, thời gian bắt đầu và
kết thúc; kinh phí cơ sở vật chất đảm bảo cho việc triển khai đề tài, thời điểm kiểm tra
điều tra khảo sát, đánh giá rút kinh nghiệm, viết thành đề tài.
2 - Phương pháp dân chủ hoá: Tôi đưa đề tài ra thảo luận với Hội đồng trường để mọi
người bàn bạc để mọi người đóng góp ý kiến xây dựng thành một chuyên đề cùng xây
dựng và thực hiện với tinh thần “ Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn
núi cao” một mặt tranh thủ ý kiến của nhiều người, mặt khác mỗi người có dịp thể hiện
vai trò vị trí năng lực của bản thân góp phần thành công cho đề tài.
3- Phương pháp xã hội hoá: Huy động sức mạnh của tất cả lực lượng giáo dục có liên
quan cùng với người phụ trách tiến hành triển khai đề tài góp phần mang lại hiệu quả
nhanh nhất và cao nhất.
4- Phương pháp Mô hình hoá: Do đề tài có nhiều nội dung lại triển khai trong thời
gian dài nên tôi đã phân chia các nội dung công việc thành các giai đoạn khác nhau theo
trình tự nối tiếp nhau để khi phân công công việc không bỏ sót nôi dung nào.
5- Phương pháp cụ thể hoá: Tiếp xúc học sinh trong và ngoài nhà trường để hiểu các em:
về tâm sinh lí; hoàn cảnh gia đình; suy nghĩ, mong muốn của học sinh từ đó xây dựng
giải pháp.


6- Phương pháp cá thể hoá: Do đối tượng nghiên cứu của đề tài là các em học sinh
thuộc nhiều đối tượng khác nhau nên cần có những biện pháp khác nhau, đặc biệt là
những học sinh thuộc đối tượng cá biệt; hoàn cảnh gia đình khó khăn; cần phải tích luỹ
kinh nghiệm để giáo dục, thuyết phục các em phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu.
7- Phương pháp Văn hoá: Để triển khai đề tài tôi đã sử dụng phương
pháp văn hoá hoá có nghĩa là: Cung cấp cho các em thông tin về văn hoá kinh tế: giữ chữ
tín
đối với mua bán trao đổi; văn hoá chính trị: nghĩa là kết hợp tốt 3 khâu: “ Nghĩ đúng- nói
trúng – làm có hiệu quả”; Văn hoá pháp luật - sống, lao động học tập tuân theo Hiến pháp
pháp luật, nôi qui quy chế của nhà trường. Văn hoá đạo đức nghĩa là phải biết kính trên
nhường dưới, kính già, yêu trẻ, tôn sư trọng đạo, phục thiện, vị tha, chống các nhân vị kỷ;
Văn hoá sinh thái nghĩa là luôn có hành vi bảo vệ môi trường xung quanh mình; Văn hoá
thẩm mỹ nghĩa là phải biết làm đẹp cho bản thân phù hợp với hoàn cảnh lứa tuổi đẹp trên
cả 3 phương diện: Đẹp về trí tuệ- đệp về hình thể- đẹp về tâm hồn.; Văn hoá giao tiếp:
ứng xử có văn hoá; Văn hoá ẩm thực là ăn uống có văn hoá không ăn quà vặt… Văn hoá
tiêu dùng phải biết quí tiết kiệm….
8- Phương pháp đa dạng hoá: Sử dụng các hình thức mới đa dạng phong phú để thu
hút học sinh tham gia vào đề tài.
9- Phương pháp Cảm hoá: Để thực hiện đề tài, là một giáo viên tổng phụ trách cần
lôi cuốn hấp dẫn, thuyết phục các em bằng gương sáng của bản thân mình từ trong cuộc
sống đến việc giảng dạy cũng như trong tổ chức các hoạt động Đội. Đây là con đường
ngắn nhất để thuyết phục được các em đội viên thanh thiếu niên. Cũng là tại uy tín
thuyết phục sự ủng hộ của ban giám hiệu, đồng nghiệp; hội cha mẹ học sinh cùng tham
gia vào đề tài.
B- NỘI DUNG ĐỀ TÀI SKKN


I- NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI.
- Đề tài “Một số giải pháp giáo dục đạo đức học sinh nhằm nâng cao công tác Đội trong
trường THCS ” giúp các em học sinh nhận thấy được những đức tính chưa tốt làm suy
thoái đạo đức con người, ảnh hưởng đến cuộc sống mọi người, trong đó có lứa tuổi học
sinh trường THCS. Từ đó, tìm ra một số giải pháp giúp giáo dục đạo đức học sinh trở
thành con ngoan trò giỏi đội viên tốt, con người có ích, sống linh hoạt, sáng tạo, có văn
hóa. Biết xử lý các tình huống một cách đúng đắn, khoa học hợp với đạo lý người Việt
Nam.
- Giúp học sinh thích ứng với cuộc sống xã hội hiện tại, với những tác động của tự nhiên,
xã hội. Thúc đẩy các em học sinh tham gia các hoạt động mang tính xã hội, phát huy
nhân tố tích cực, hạn chế nhân tố tiêu cực, xây dựng môi trường sống thân thiện, tích cực
ở địa phương.
- Đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện; phù hợp với quan điểm giáo dục của
UNESCO đó là: Học để biết; học để làm; học để tồn tại; học để chung sống.
II- THỰC TRANG VIỆC TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH Ở
TRƯỜNG THCS.
1- Đặc điểm tình hình nhà trường.
Năm học 2014-2015, Liên đội trường THCS Minh Tân có 195 đội viên ở 4 khối,
trong đó khối lớp 6 có 40 đội viên, khối lớp 7 có 46 đội viên, khối lớp 8 có 43 đội viên và
khối lớp 9 có 66 đội viên. Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên là 24, trong đó
có 7 giáo viên chủ nhiệm lớp và là 7 anh chị phụ trách chi đội.
Năm học 2015-2016, nhà trường có 7 lớp với 187 đội viên ở 4 khối lớp. Gồm khối 6
có 58 đội viên, khối lớp 7 có 42 đội viên; khối lớp 8 có 43 đội viên và khối lớp 9 có 44


đội viên. CBQL-GV-NV là 24. Nhà trường có Tổ chuyên môn KHXH, Tổ chuyên môn
KHTN và 1 tổ hành chính. Liên đội có 7 giáo viên chủ nhiệm lớp và là 7 anh chị phụ
trách từng chi đội.
Đội ngũ các anh chị phụ trách và Tổng phụ trách Đội đều trẻ, phẩm chất đạo đức tốt,
lối sống lành mạnh, trình độ chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, năng
động, nhiệt tình trong tổ chức các hoạt động tập thể, thực hiện và chấp hành tốt các quy
định của ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2- Việc giáo dục đạo đức học sinh nhằm nâng cao công tác đội trong nhà trường.
Trong những năm qua, khi chưa tiến hành đề tài này thì ở các chi đội vẫn tồn tại một số
em học sinh ở các chi đội còn ham chơi, có một số học sinh cá biệt, một số học sinh bỏ
học ở trường, trốn việc nhà đi chơi game, không học và làm bài tập ở nhà , còn nói
chuyện trong giờ, chưa tham gia các hoạt động tập thể .... Bên cạnh đó sự phối hợp của
các lực lượng giáo dục trong nhà trường còn mờ nhạt; kĩ năng cũng như kinh nghiệm
trong công tác Đội của đội ngũ phụ trách thiếu nhi còn thiếu và yếu do hầu hết đây là
những giáo viên mới ra trường. Tình hình nền nếp của liên đội còn lộn xộn, chưa đi vào
khuôn khổ. Ý thức tự quản của các Chi đội và đội viên chưa đáp ứng được yêu cầu chung
của Liên đội. Vệ sinh cá nhân và vệ sinh công cộng còn hạn chế; cảnh quan sư phạm
trong khuôn viên nhà trường chưa đảm bảo, chưa đáp ứng được yêu cầu của cuộc vận
động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thành tích của Liên đội cũng còn rất
khiêm tốn. Mặt khác với đặc điểm tâm lý học sinh còn là đội viên, các em rất hiếu động
muốn thể hiện mình, thích hơn người, khác người, ngựa non háu đá, nên trước những
hành vi đó, các em bị kích động dẫn đến sô sát trong lớp học, các giờ hoạt động tập thể
chưa tích cực , chưa chịu khó học và làm bài tập...
Đối với trường THCS Minh Tân từ năm học 2012-2013 đến năm học 2015-2016, việc
phối kết hợp tổ chức các hoạt động Đội giữa TPT Đội với GVCN, GV bộ môn và với các
bộ phận, ban tổ trong nhà trường được thực hiện thường xuyên, đều đặn. Bên cạnh đó
Đội ngũ giáo viên TPT Đội nhiệt tình, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề,


mến trẻ. Có tác dụng rất lớn đến phong trào hoạt động của liên Đội và trong công tác giáo
dục thanh thiếu niên trong nhà trường dẫn đến chất lượng giáo dục toàn diện được nâng
cao. Mặt khác giáo viên chủ nhiệm lớp, anh chị phụ trách chi đội đã quan tâm nhiều đến
công tác Đội có kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác Đội; học sinh ý thức được ý
nghĩa của hoạt động Đội cũng như việc học tập nên các em rất tích cực tham gia, gia đình
phụ huynh học sinh cũng quan tâm nhiều đến việc học tập của con em mình. Vì vậy trong
những năm học qua được chi ủy chi bộ nhà trường quan tâm chỉ đạo các hoạt động Đội;
được nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí kịp thời để tổ chức các hoạt động
các nền nếp đội đi vào hoạt động có hiệu quả, có kế hoạch; cơ sở vật chất của liên đội
tương đối tốt. Học sinh nhà trường hầu hết có tinh thần kỉ luật, đoàn kết, chăm ngoan,
học tập tốt ý thức được việc làm của mình nên công tác đội trong nhà trường được đổi
mới. Điều đó đã góp phần không nhỏ vào việc giáo dục đạo đức học sinh trong nâng cao
chất lượng giáo dục toàn diện theo mục tiêu giáo dục đề ra.

III- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI.
Như chúng ta đã biết trong nhà trường hiện nay, thực hiện chương trình của Bộ Giáo dục
và Đào tạo quy định thì thời gian để các em tiếp xúc với hoạt động trên lớp và hoạt động
ngoài giờ là chủ yếu. Là TPT Đội tôi luôn nhận thức đúng đắn vai trò của hoạt động Đội
trong việc giáo dục nhân cách cho học sinh. Nên ngay từ đầu năm học sau khi nhận được
kế hoạch của Hội đồng đội huyện Đoàn Phù Cừ, tôi đã lên kế hoạch để tham mưu với
BGH nhà trường, từ đó được sự chỉ đạo quan tâm sát sao của BGH, Đặc biệt BGH nhà
trường luôn chỉ đạo sát sao với đội ngũ hội đồng sư phạm thực hiện tốt cuộc vận động
phong trào thi đua"Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực". Trên cơ sở đã
thống nhất sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường tôi đã xây dựng và tổ chức thực hiện
một số giải pháp giáo dục học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh và
công tác Đội trong nhà trường như sau :


1- Trước hết các em đội viên thực hiện tốt kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi
trong năm học.
1.1- Mục đích:
- Tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác
giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng Tiếp tục triển
khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X về “Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí
Minh, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng”. Nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo
dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thiếu nhi. Đổi mới nội dung, phương thức
tổ chức, tập trung đẩy mạnh phong trào “Thiếu nhi Phù Cừ thi đua thực hiện tốt 5 điều
Bác Hồ dạy”, nâng cao hiệu quả,
tăng tính giáo dục của phong trào “Kế hoạch nhỏ”.
- Duy trì và phát triển mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập, khuyến khích thiếu
nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học. Định hướng cho
các em tiếp cận sử dụng internet, mạng xã hội phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành
mạnh. Tập trung huy động nguồn lực chăm lo, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn
được đến trường học tập và các em đang đi học gặp khó khăn không phải bỏ học. Phát
huy và nhân rộng các mô hình rèn luyện kỹ năng xã hội cho thiếu nhi. Củng cố, nâng cao
chất lượng và đảm bảo an toàn các điểm vui chơi hiện có; phát triển các điểm vui chơi
mới cho thiếu nhi.
- Nâng cao chất lượng công tác đội viên; củng cố hệ thống hồ sơ, sổ sách Đội. Đổi mới
nội dung, phương thức và triển khai Chương trình rèn luyện đội viên trong toàn huyện.
Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ chỉ
huy Đội. Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đội
1.2- Thực hiện tốt 5 nội dung chương trình công tác đội:


1.2.1- Tự hào truyền thống, tiếp bước cha anh
- Đẩy mạnh phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam” nhằm tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi
hiểu biết lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và
Đội TNTP Hồ Chí Minh, thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm của
quê hương, đất nước. Tổ chức Lễ khai giảng gắn với phát động chủ đề các năm học,
trong đó có năm học 2015 - 2016 theo nghi lễ của Đội. Thực hiện nghiêm túc Lễ Chào cờ
và sinh hoạt dưới cờ hàng tuần.
- Đa dạng hóa các hình thức tổ chức phong trào “Kế hoạch nhỏ” theo Hướng dẫn số
01/HD-HĐ ngày 10/02/2014 của Ban thường vụ huyện Đoàn “V/v Triển khai phong trào
Kế hoạch nhỏ giai đoạn 2013 - 2017” trong đó tập trung xây dựng hệ thống tủ sách học
đường cho thiếu nhi và phối hợp trao tặng sách truyện cho c¸c b¹n nghÌo vît khã Tăng
cường nêu gương, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong
thiếu nhi. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề
“Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”.
- Đẩy mạnh các hoạt động hướng về biển đảo quê hương trong thiếu nhi thông qua triển
khai phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam”, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thi trắc
nghiệm tìm hiểu về biển đảo Việt Nam; vẽ tranh, viết thư gửi tới chiến sĩ biên giới, hải
đảo.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thiếu nhi, đặc biệt là
luật giao thông. Tăng cường triển khai nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt về cảm
hóa, giáo dục thiếu nhi chậm tiến. Từng bước hiện đại hoá, đổi mới nội dung, hình thức
giáo dục của Đội. Đẩy mạnh phong trào "Đọc và làm theo báo Đội” trong thiếu nhi.
1.2.2- Luyện rèn tri thức, vững bước tương lai


- Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự rèn luyện, tự tu dưỡng,
học đi đôi với hành, học thực chất thi nghiêm túc của mỗi đội viên nhi đồng. Duy trì và
phát triển mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập, khuyến khích thiếu nhi tích cực,
chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho các em tiếp cận
sử dụng internet, mạng xã hội phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh; tổ chức cho
thiếu nhi tham gia Hội thi “Tin học trẻ” các cấp, Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi
đồng toàn quốc lần XII”, cuộc thi "Chinh phục vũ môn”….
- Thực hiện tốt cuộc vận động “Giúp bạn tới trường - Hướng tới tương lai”; rà soát, phân
loại học sinh bỏ học tại địa phương; gặp gỡ, tuyên truyền, vận động kết hợp với hỗ trợ
các gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ học sinh bỏ học quay lại trường
học. Nhân rộng các mô hình "Bạn giúp bạn" có hiệu quả trong thiếu nhi. Sử dụng đúng
mục đích và phát huy tốt các quỹ học bổng dành cho thiếu nhi nghèo vượt khó.
- Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn
hóa đọc; trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng đọc lành mạnh, bổ ích cho thiếu
nhi. Tổ chức “Ngày hội đọc sách” và các hoạt động giúp các em thiếu nhi ham thích đọc
sách chia sẻ thông tin thu nhận từ sách với bạn bè.
1.2.3- Vui khỏe an toàn, học ngàn điều hay
- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng các mô hình giáo dục kỹ năng có hiệu quả
như "Học kỳ quân đội", “Học từ thiên nhiên”, trại kỹ năng“Trải nghiệm để trưởng
thành”; hành trình "Đi để biết, học để sống". Đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình mới
trong rèn luyện kỹ năng xã hội cho thiếu nhi, tập trung vào một số kỹ năng cần thiết như
kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường,
phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, khai thác internet hiệu
quả... Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật an toàn giao thông, văn hóa giao
thông, và tổ chức các lớp tập huấn phòng chống đuối nước cho thiếu nhi, đặc biệt là dịp
hè. Tuyên truyền, hướng dẫn cho thiếu nhi tham gia giữ gìn vệ sinh học đường, nơi ở,


làng xóm, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh,
thu nhặt, vứt rác đúng nơi quy định, tìm hiểu thiên nhiên...
- Tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa dân gian, trò chơi dân gian, lồng ghép với các
sinh hoạt của Đội trong trường học, định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn,
không có chất độc hại, tham gia các trò chơi trực tuyến có ý nghĩa giáo dục, lành mạnh,
tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa. Phát triển phong trào thể
dục thể thao trong thiếu nhi. Tổ chức cho thiếu nhi tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích
lịch sử, văn hóa, cách mạng, các danh lam thắng cảnh, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương.
- Phát triển, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sáng
tác thơ văn tuổi học trò, câu lạc bộ sở thích, sân chơi cuối tuần… trong nhà trường, nhà
thiếu nhi và trên địa bàn dân cư nhằm tạo môi trường lành mạnh để thiếu nhi phát triển
năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi. Duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ
“Phóng viên nhỏ’’, “Đội tuyên truyền măng non”...
- Tổ chức, hướng dẫn thiếu nhi tham gia vào các hoạt động vui Tết Trung thu,
tạo sân chơi bổ ích, an toàn lành mạnh vui tươi cho các em. Tổ chức giao lưu văn hóa văn
nghệ, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
1.2.4- Xây dựng Đội vững mạnh, cùng tiến bước lên Đoàn
*. Công tác đội viên
- Tiếp tục thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên trong các năm học. Tổ chức “Ngày
hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” với hình thức kiểm tra, ghi nhận phù hợp.
Nâng cao hiệu quả và ý nghĩa giáo dục của việc kết nạp đội viên; đổi mới hình thức kết
nạp, tạo cho các em ấn tượng, tình cảm với tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào khi được là
đội viên, từ đó tạo được không khí thi đua trong học tập và rèn luyện. Khuyến khích các
Liên đội tổ chức Lễ kết nạp đội viên tại các khu di tích lịch sử, cách mạng của địa


phương. Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, tập trung giúp đỡ, bàn giao đội viên đã
trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.
*. Công tác xây dựng tập thể Đội trong trường học
Duy trì sinh hoạt Đội, chú trọng chất lượng nội dung và đổi mới hình thức sinh hoạt phù
hợp với thiếu nhi và điều kiện học tập. Thúc đẩy hoạt động tự quản của các Liên đội, Chi
đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong trường học. Xây
dựng "Chi đội 3 tốt” và "Liên đội 3 tốt” (Học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) tại Liên
đội
*. Công tác Chỉ huy Đội
- Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của các câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Tổ chức các
lớp huấn kỹ năng, phương pháp hoạt động Đội, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội; đổi
mới, tăng cường tính hấp dẫn của chương trình tập huấn, giúp các em làm quen với tổ
chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo
trong mỗi cán bộ Chỉ huy Đội. Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển
hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể
như "Chỉ huy Đội giỏi”, “Thủ lĩnh trẻ tương lai”, “Lãnh đạo trẻ tương lai”, tạo động lực
cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
*. Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư
- Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã và Câu lạc
bộ phụ trách thiếu nhi, chi đoàn phụ trách thiếu nhi. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đội
ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ phụ
trách trên địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi như:
Phòng chống bạo lực, xâm hại, ngược đãi trẻ em. Chủ động, tích cực tham mưu cho cấp
uỷ Đảng, chính quyền trong đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng các điểm vui chơi cho
thiếu nhi ở cấp xã, thị trấn. Duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động Đội và phong


trào thiếu nhi ở địa bàn dân cư như: lớp học tình thương, Câu lạc bộ sở thích, Đội tuyên
truyền măng non... Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè,
Tháng Hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu, Tết Nguyên đán...
1.2.5- Khăn hồng tình nguyện, chắp cánh yêu thương
- Thành lập và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”,
Câu lạc bộ “Phụ trách giỏi”; mô hình “Liên đội phụ trách”, “Những người phụ trách tình
nguyện”. Rà soát, đánh giá kết quả triển khai “Chương trình rèn luyện phụ trách Đội”.
Tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có
nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Chú trọng tới công tác phát
triển Đảng và chăm lo quyền lợi chính trị cho đội ngũ phụ trách Đội.
- Phát huy tinh thần “Vì đàn em thân yêu” của đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội
trong tổ chức, hướng dẫn hoạt động Đội trên địa bàn dân cư. Tăng cường sự phối hợp
giữa giáo viên Tổng phụ trách Đội với Hội đồng Đội cấp xã, trong thiết kế, tổ chức các
hoạt động cho thiếu nhi, đặc biệt trong dịp nghỉ hè.
2- Một số giải pháp giáo dục đạo đức học sinh nhằm nâng cao công tác Đội
2.1- Giáo dục học sinh thông qua các tiết chào cờ đầu tuần.
2.1.1- Mục đích :
- Giờ chào cờ vào thứ 2 đầu tuần là tiết học rất quan trọng. Bởi đây là tiết học đánh
giá tổng kết và đưa ra phương hướng trong một tuần. Ở tiết học này chủ yếu
là do BGH và TPT đội chủ đạo và mục đích là giáo dục đạo đức cho các em.
- Tổ chức các buổi chào cờ, nói chuyện dưới cờ, giáo dục các em biết kính trọng,
vâng lời thầy cô, ông bà, cha mẹ, người lớn;


- Triển khai cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ
dạy” để giáo dục các em thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; nói lời hay, làm việc tốt để
xứng đáng là con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Thường xuyên tuyên
dương, khen thưởng các gương điển hình trong học tập.
- Mặt khác thông qua buổi chào cờ đầu tuần, giáo dục học sinh lòng yêu thương con
người, biết quý trọng tình bạn, đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập.
2.1.2- Cách thức tiến hành
+ Phần thứ nhất: Học sinh: Theo dõi đội viên việc thực hiện các nền nếp do nhà
trường quy định như đi học đúng giờ, vệ sinh trường lớp, truy bài, thể dục, múa hát tập
thể, ý thức bảo vệ của công, bảo vệ tài sản... Điều chú ý nhất là tinh thần học tập, thái độ
rèn luyện đạo đức của người đội viên. Phân công các thành viên trong đôi cờ đỏ chấm
điểm, theo dõi thi đua các lớp trong tuần, cuối tuần họp đội cờ đỏ tổng hợp thành văn bản
chuẩn bị cho buổi nhận xét trước cờ.
Tiếp theo: Học sinh kể câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mục đích thông
qua câu chuyện đó giáo dục học sinh hiểu thêm về tư tưởng, nhân cách, tấm gương đạo
đức cao đẹp của Bác, liên hệ bản thân để học tập tấm gương đạo đức của Người. Phấn
đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ kính yêu.
+ Phần thứ hai: Đánh giá kết quả đạt được trong tuần, những ưu điểm, tồn tại trong
việc thực hiện các nền nếp của học sinh do nhà trường đề ra. Trong đó nhấn mạnh những
ưu điểm nổi bật trong học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh.Tuyên dương học sinh
đạt nhiều bông hoa điểm tốt, lớp đạt tuần học tốt, ghi lại hình ảnh để lưu trong phòng
truyền thống nhà trường Đồng thời chỉ ra được những tồn tại cơ bản của đội viên chưa
làm được, học sinh vi phạm quy định của nhà trường (phần này do em liên đội trưởng
nhận xét). Tiếp theo giáo viên tổng phụ trách đội nhận xét và đề ra phương hướng công
tác đội tuần sau. Sau cùng BGH phát biểu động viên, tuyên dương tấm gương hoa điểm


tốt, học tốt, rèn luyện chăm của học sinh trong tuần, bổ sung các công việc giáo viên, học
sinh thực hiện trong tuần mới.
Với việc tuyên dương học sinh đạt hoa điểm tốt và ghi lại hình ảnh lưu trong phòng
truyền thống đã khích lệ được tinh thần phấn khởi, tự hào của học sinh
trong học tập, tạo khí thế thi đua trong học tập và rèn luyện của các em.
Để buổi chào cờ hàng tuần nội dung thêm phong phú, BGH cùng đoàn đội thường
xuyên thay đổi, bổ sung chương trình cho phù hợp. Cụ thể xen kẽ trong tuần ngoài việc
kể chuyện học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học sinh còn thực hiện công việc
nêu gương sáng đội viên, những đội viên đạt nhiều bông hoa điểm tốt, chăm học, chăm
làm, rèn luyện đạo đức và việc làm tốt trong chi đội mình hoặc trong trường. Qua việc
nêu gương sáng đội viên đó đã khích lệ các em hăng say học tập và rèn luyện hơn, tạo
phong trào thi đua dành nhiều bông hoa điểm tốt, gương tốt trong nhà trường. Mặt khác
cho các em học sinh biểu diễn văn nghệ, đem lời ca, tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính
yêu, quê hương đất nước, mái trường, thầy cô và bạn bè. Qua đó nhà trường đã phát hiện
được nhiều học sinh có năng khiếu về âm nhạc, từ đó có hướng bồi dưỡng học sinh để
tham gia vào đội văn nghệ của nhà trường, tham gia chương trình hội thi tiếng hát Hoa
phượng đỏ, giai điệu tuổi hồng....
2.2 Giáo dục học sinh thông qua sinh hoạt lớp (Hoạt động ngoài giờ lên lớp)
2.2.1- Mục đích:
Thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp các em có những phẩm chất đạo đức, lý
tưởng cách mạng , những phẩm chất đạo đức trong sáng mang đậm bản sắc đạo đức
truyền thống dân tộc Việt Nam qua đó là truyền thống đoàn kết , tinh thần yêu quê hương
đất nước , con người Việt Nam , là đạo lý uống nước nhớ nguồn , tôn sư trọng đạo ... đó
là truyền thống thiếu nhi Việt Nam luôn luôn khắc sâu vào trong trái tim mình học tập và
rèn luyện theo năm điều Bác hồ dạy. Giáo dục cho các em học sinh các kỹ năng sinh hoạt
tập thể, để học sinh rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt
2.2.2- Cách thức tiến hành:


TPT Đội cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp trực tiếp hướng dẫn các hoạt động ngoaì giờ
lên lớp, phải thường xuyên nghiên cứu, lồng ghép thay đổi nội dung sinh hoạt cho phong
phú, hấp dẫn như: "Học vui vui học, giải đố, kể chuyện, thi văn nghệ, các trò chơi dân
gian, thi olimpia, múa hát thể dục giữa giờ ..." Từ đó thu hút, tạo cho các em hào hứng
khi tham gia vào hoạt động.
Giao nhiệm vụ cho từng đối tượng cụ thể: lập thời khoá biểu những tiết ngoại
khoá giảng dạy cho các em hiểu về kỹ năng sống, giá trị sống, phòng tránh các tai nạn
thương tích, phòng tránh đuối nước, điện bỏng, tác hại của tệ nạn xã hội… Hàng tuần tổ
chức sinh hoạt đội vào ngày thứ năm nhằm giáo dục học sinh làm theo 5 điều Bác Hồ
dạy,.
2.3 Giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động sinh hoạt tập thể.
2.3.1- Sinh hoạt tập thể ngày khai giảng năm học mới.
Giúp các em hiểu được ý nghĩa ngày khai giảng của một năm học mới . Qua đó
giáo dục các em ý thức về tầm quan trọng của việc học đối với cuộc đời mỗi con người.
Tạo cho học sinh những cảm xúc trong sáng vui vẻ của năm học mới .
Ngày khai trường là sự mở đầu, có tác dụng tạo hứng khởi cho suốt một năm học, nhất là
với thầy và trò. Sau mấy tháng nghỉ hè, thầy trò lại gặp gỡ, bắt đầu hành trình mới dưới
mái trường. Mỗi lần khai trường là dấu mốc một chặng quan trọng trong đời người trên
đường học vấn. Ngày khai trường có ý nghĩa rất thiêng liêng, không chỉ với từng cá nhân
đi học mà với cả cộng đồng. Có lẽ, trong chúng ta, nhiều người vẫn luôn nhớ và không
khỏi xúc động khi đọc những dòng đầu tiên trong lá thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các
em học sinh nhân ngày khai trường hồi tháng 9.1945. Bác viết: “Hôm nay là ngày khai
trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt
cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày mở trường ở khắp nơi. Các em hết thảy đều vui vẻ vì
sau mấy tháng giời nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thường, các em lại
được gặp thầy gặp bạn”. Cuối thư, Bác chúc: “Ngày hôm nay, nhân buổi tựu trường của


các em, tôi chỉ biết chúc các em một năm đầy vui vẻ và đầy kết quả tốt đẹp”. Trong thư
của Bác Hồ, ngày khai trường là ngày “mở trường”, mở đầu năm học mới, ngày tràn đầy
niềm vui, hy vọng, là dấu thời gian đặc biệt dự báo cho một tương lai tốt đẹp.
2.3.2- Sinh hoạt tập thể ngày 15/10 Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo
dục.
- Mục đích: : Giúp cho các em đội viên nhà trường hiểu rõ ý nghĩa bức thư cuối
cùng Bác Hồ gửi cho ngành giáo dục. Nhận rõ được trách nhiệm của người thầy trong sự
nghiệp giáo dục; của học sinh trong học tập để cống hiến cho đất nước. Đặc biệt là lời
căn dặn của Bác đối với CBGV “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt
và học tốt”.
- Cách thức tiến hành: Nhà trường đọc thư Bác và nêu mục đích ý nghĩa của bức
cuối cùng thư bác Hồ gửi cho ngành giáo dục. Đặc biệt trong bức thư cuối cùng của
Người gửi cho ngành Giáo dục (15-10-1968), sau những lời chúc mừng, thăm hỏi Bác đã
dạy: “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt… phải phấn đấu
nâng cao chất lượng văn hoá và chuyên môn”. Và một lần nữa Bác khẳng định: “ Nhiệm
vụ của các thầy giáo, cô giáo là rất quan trọng và rất vẻ vang”. Bác yêu cầu: “ Các cấp uỷ
Đảng và chính quyền địa phương phải thực sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục,
phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục về nhiều mặt, đẩy
mạnh sự nghiệp giáo dục của
ta lên những bước phát triển mới”
Người đã đi xa, nhưng sự nghiệp của người gây dựng vẫn còn đó, những lời dạy bảo
ân tình của Người vẫn còn đó. Sự nghiệp mà cả cuộc đời Người đã hy sinh phấn đấu
đang trông chờ vào thế hệ chúng ta. Để xứng đáng với sự quan tâm, lòng mong mỏi thiết
tha và lớn lao của Bác, chúng ta phải khắc ghi và thực hiện lời Bác dạy, phải nổ lực hơn
nữa để làm tròn trách nhiệm của mình, phấn đấu hết mình để thực hiện nhiệm vụ vinh
quang mà Bác và Đảng đã đề ra cho chúng ta: Xây dựng cả nước thành một xã hội học
tập, xã hội hoá giáo dục, đổi mới giáo dục phổ thông, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo
nhân lực, đáp ứng được công cuộc đổi mới đất nước của dân tộc. Hơn bao giờ hết, chúng
ta phải nỗ lực, đồng sức đồng lòng thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chúng ta phải thực hiện tốt phong trào thi đua "Hai tốt",


phải xây dựng môi trường giáo dục “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực. Là người
thầy cần phải biết tận tâm với nghề, không ngừng tu luyện chuyên môn, phải thân thiện
với thầy, thân thiện với cộng đồng, thân thiện với trò, biết yêu thương chăm sóc trò để “
Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Qua buổi sinh hoạt này giáo dục học sinh biết kính trọng thầy, thân thiện với bạn bè, thân
thiện với môi trường, phải không ngừng tu dưỡng đạo đức và chuyên cần học tập, học
một cách chủ động, tích cực và sáng tạo, chống lối học tủ, học vẹt… Học tập là phải học
theo phương pháp của Bác Hồ: Học để làm, học sách vở gắn liền với thực tiễn. Bởi thế cả
thầy, cả trò phải ra sức học tập: Học lý thuyết áp dụng vào thực tế bằng phương pháp tư
duy khoa học. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải chống các tệ nạn xã hội để đảm bảo một
môi trường giáo dục trong sáng và lành mạnh trong một xã hội văn minh, tiến bộ. Có
như thế, chúng ta mới thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, góp phần xây dựng đất nước ta "
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Sau cùng Liên đội tổ chức cho đội viên thi vẽ tranh chủ đề
học tập, chăm ngoan học giỏi, Ban giám khảo chấm và trao giải cho các em đội viên.
2.3.3- Sinh hoạt tập thể ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
+ Mục đích:
- Giáo dục cho học sinh hiểu được ý nghĩa và sự ra đời lịch sử truyền thống của
nghề trồng người ngày nhà giáo Việt Nam. Từ đó giáo dục các em thể hiện lòng biết ơn
đối với các thầy cô giáo.
- Tạo cho các em có sân chơi bổ ích lành mạnh giúp các em phát triển toàn diện về
đức – trí – thể- mĩ: Hát múa , vẽ , cắm hoa...
+) Cách thức tiến hành:
Trước hết : TPT cho họp BCH liên đội tuyên truyền cho các em về ngày 20 tháng
11 là ngày nhà giáo Việt Nam, phát động phong trào thi đua tuần học tốt , ngày học tốt
giờ học tốt, giành nhiều bông hoa điểm tốt để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. TPT


phát động các chi đội cuộc thi : văn nghệ, thi kể chuyện, đóng kịch , làm báo tường ...
Phần này do các chi đội tự tập luyện .
Tiếp theo phối hợp cùng nhà trường tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11. Học sinh nắm được ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Cách đây hơn 54 năm, tháng 8-1954 do sáng kiến của Liên hiệp quốc tế các công
đoàn giáo dục (FISE), hội nghị quốc tế các nhà giáo với nòng cốt là công đoàn giáo dục
các nước XHCN đã nhất trí thông qua “bản hiến chương các nhà giáo”.
Tháng 8-1957. Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Vác-xa-va (Ba Lan) đã quyết
định lấy ngày 20-11 hằng năm là Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Bản Hiến
chương các nhà giáo gồm 15 chương, trong đó có một số nội dung chủ yếu:
Đấu tranh chống mọi quan điểm và phương pháp giáo dục lạc hậu, phản động, phản dân
chủ, phản khoa học của nền giáo dục tư sản, phong kiến nhằm xây dựng nền giáo dục tiến
bộ, dân chủ và khoa học. Đấu tranh thủ tiêu các chế độ bạc đãi, coi khinh nghề dạy học
và ra sức bảo vệ những quyền lợi về vật chất, tinh thần chính đáng cho các nhà giáo. Quy
định một số điều đối với các nhà giáo, đặc biệt nêu cao vị trí nghề dạy học và những
người dạy học
Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20-11-1958, không những được tổ chức tại Hà
Nội, mà còn diễn ra khắp nơi từ miền núi đến vùng đồng bằng ở miền Bắc đều có những
hoạt động phong phú .Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20-11 hằng
năm đã sớm trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam. Điều này hoàn toàn
phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, một dân tộc có mấy nghìn năm văn hiến
và có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.
Với ý nghĩa tích cực của Ngày 20-11, theo nguyện vọng của giáo giới cả nước, kiến nghị
của Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ VIII (tháng 4-1982) và Bộ Giáo dục,
Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tổng Cục dạy nghề, Ủy ban Bảo vệ bà mẹ trẻ
em… Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167/HĐBT,
ngày 26-9-1982 quyết định hằng năm sẽ lấy ngày 20-11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Quyết định số 167/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của
Đảng, Nhà nước đối với giáo giới nước ta và đánh giá cao vị trí, vai trò của đội ngũ giáo


viên, những người làm công tác giáo dục trong sự nghiệp đào tạo lớp người lao động mới
vừa có đức, vừa có tài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tiếp theo tổng phụ trách đội cùng Đoàn thanh niên tổ chức cho học sinh thi thuyết trình
báo tường nhân ngày 20/11. Thành lập ban giám khảo chấm phần thi của các em và công
bố các giải, trong đó nhấn mạnh những ưu điểm nổi bật những tồn tại cơ bản của các em
làm chưa tốt có phân giải cụ thể về : Nhất , nhì , ba và khuyến khích tạo sân chơi lành
mạnh bổ ích cho các em .
2.3.4- Sinh hoạt tập thể ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
+) Mục đích:
Giáo dục cho các em biết về lịch sử ngày quân đội nhân dân Việt nam 22/12, ngày
Hội Quốc phòng toàn dân. Rèn luyện ý thức các em phải biết ơn những người có công
với với cách mạng. Rèn luyện tính kỉ luật thông qua các hoạt động nghi thức đội.
+) Cách thức tiến hành:
Thứ nhất TPT Ban chỉ huy liên đội tuyên truyền cho các em biết về ý nghĩa lịch sử
ngày 22 tháng 12 để qua đó các em tuyên truyền cho các bạn đội viên trong lớp mình
biết. Giáo dục học sinh truyền thống cách mạng anh bộ đội Cụ Hồ, uống nước nhớ
nguồn, từ đó các em thêm yêu quê hương đất nước, nối tiếp truyền thống cha anh xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN
Ngày 22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành
Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân
dân Việt Nam.Tên gọi “Quân đội nhân dân” là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa
“từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”. Ngày 22-12-1944, tại khu rừng thuộc huyện
Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức


làm lễ thành lập, gồm 3 tiểu đội với 34 chiến sĩ được lựa chọn từ những chiến sĩ CaoBắc-Lạng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên
của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Lịch sử 62 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của quân đội ta gắn liền với
lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc. Một đội quân được Đảng và Bác Hồ rèn luyện, đã
từng là những đội tự vệ đỏ trong cao trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh, đội du kích Bắc Sơn, Nam
Kỳ, Ba Tơ, Cao Bắc Lạng, Cứu quốc quân đến Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng
quân. Một đội quân lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp nhau bao thế hệ cầm súng chiến
đấu, cùng toàn dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược hung bạo, giành lại độc lập thống
nhất và bảo vệ vững chắc bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam XHCN và làm tròn
nghĩa vụ quốc tế vẻ vang đối với cách mạng hai nước Lào và Cam-pu-chia anh em.
Năm 1989, theo chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính
phủ, ngày 22-12 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam mà còn là ngày Hội quốc phòng toàn dân. Từ đó, mỗi năm, cứ đến ngày này, toàn
dân Việt Nam lại tiến hành các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội,
nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất
Bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH, động viên mọi công dân chăm lo
củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Phát huy thành tích to lớn đã
đạt được trong những năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục xây dựng theo
hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia xây dựng kinh tế
đất nước và thực hiện tốt hơn chức năng làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân
vững mạnh, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng
đáng với tên gọi: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
Thứ hai : Tổ chức cho các em biết thể lệ cuộc thi nghi thức đội gồm những nội dung nào
để các em về triển khai cùng tập luyện .


Tiếp theo thành lập BGKcuộc thi nghi thức đội. Có phân giải nhất nhì ba và giải
khuyến khích cho các chi đội tạo cho các em có sân chơi bổ ích.
2.3.5- Sinh hoạt tập thể ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3
+)Mục đích: Giúp cho các em đội viên hiểu rõ về ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh, về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc,
đặc biệt trong thời kì hội nhập thế giới. Từ đó các em có hướng phấn đấu góp phần xây
dựng và phát triển đất nước giầu đẹp.
Cách thức tiến hành:
- Giới thiệu quá trình thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Ý nghĩa
lịch sử ngày 26/3.
- Tổ chức sân chơi học sinh thi tìm hiểu về lịch sử ngày thành lập Đoàn thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 26/3.
- Cho các em biết được lịch sử truyền thống của Đoàn, hiểu được vai trò của Đoàn trong
các tổ chức xã hội để từ đó các em phấn đấu để kết nạp vào Đoàn.
Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương
Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm
việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như
các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ
trách công tác Đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung,
Nam, ở Việt Nam xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một
số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh
của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên. Đó là sự
vận động khách quan phù hợp với cách mạng Việt Nam; đồng thời, phản ánh công lao
trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức
Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề
nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3
họp từ ngày 22 - 25/3/1931 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian


cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn
đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày
26/3 trở thành ngày của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh
niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Tiếp theo phối hợp cùng Đoàn thanh niên tổ chức cho học sinh thi cầu lông chào mừng
ngày thành lập Đoàn 26/3. Thành lập ban giám khảo chấm và công bố giải cho các em
đội viên.
2.4 Giáo dục học sinh thông qua tổ chức các trò chơi dân gian
- Mục đích:
Tổ chức các trò chơi dân gian, văn nghệ, thi đấu TDTT, ngoại khóa: Giúp học sinh
hiểu được truyền thống văn hóa dân gian của dân tộc ta từ xưa đến nay độc đáo giàu bản
sắc dân tộc . Thông qua các hoạt động này sẽ giúp cho học sinh nâng cao nhận thức, lớn
khôn thêm cả thể xác lẫn tâm hồn, giúp các em không chỉ phát triển khả năng tư duy sáng
tạo khéo léo mà còn giúp các em hiểu về tình bạn, tình yêu quê hương đất nước. Qua đó,
Giáo dục học sinh đức tính trung thực, tính kỷ luật , tinh thần đoàn kết , tính tập thể , tinh
dân tộc tạo không khí thỏa mái để học tập sinh hoạt giúp rèn luyện kĩ năng sống cho học
sinh thông qua các trò chơi ,kết hợp hài hòa giữa: “học mà chơi, chơi mà học” theo đúng
định hướng giáo dục.
- Cách thức tiến hành:
Trước hết tôi cần Xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu với BGH nhà trường đồng thời
TPT kết hợp với GVCN để tổ chức hoạt động này . để tạo hứng thú học sinh thì tôi đã
chủ động thay đổi trò chơi một cách hợp lí không gây nhàm chán , trong trò chơi người
quản trò là người rất quan trọng, trong quá trình tổ chức trò chơi cho học sinh giáo viên
cần phải gần giũ động viên, vui vẻ, cởi mở tạo không khí vui tươi hào hứng gây tiếng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×