Tải bản đầy đủ

toán cơ bản và nâng cao lớp 3 đề 5

Đề toán cơ bản lớp 3
1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống.
Tính:
a.

2× 1= 3
5× 5 = 2
9 × 3= 12
20 × 4= 80

b.

2 : 1= 2
5 : 5= 0
9: 3 = 3
20 : 4 = 10
2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Lớp 3A có 9 bàn học, mỗi bàn có 4 học sinh. Hỏi lớp 3 A có bao nhiêu học sinh?
A. 26 học sinh

B. 30 học sinh


C. 36 học sinh

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống:
5 ×3 + 5 + 5 > 5 × 5
5×3+5+5=5×5
5× 3 + 5 + 5 < 5 × 5
4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Tính: 6 × 4 + 5=......
A. 54

B. 34

C. 29

139 – 37

452 – 254

5. Đặt tính rồi tính:
417 – 302

D. 30


.......................

.......................

.....................

.......................

........................

.....................

.......................

.........................


......................

18 : 3 + 3

6 × 2 + 18

24 : 3 – 2

=.............

=................

=...............

=.............

=...............

=...............

6. Tính:

7. Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy bạn?
Lời giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Đáp án
1.


a.

2× 1= 3

S

5× 5 = 2 Đ
9 × 3= 12 S
20 × 4= 80 Đ
b.

2 : 1= 2 Đ
5 : 5= 0 S
9: 3 = 3 Đ
20 : 4 = 10 S

2.C
3.
5 ×3 + 5 + 5 > 5 × 5 S
5×3+5+5=5×5 Đ
5× 3 + 5 + 5 < 5 × 5 S
4.
C.29
5.
417 – 302=115 ; 139 – 57 = 82 ; 452 – 254=198
6.
18 : 3 + 3= 9 ;6 × 2 + 18 = 30 ; 24 : 33 – 2=6
7.
Đáp số:8 bạn

Đề toán nâng cao lớp 3
1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:


a. 234 + x = 165 + 578
Giá trị của x là :
A. 409
B. 499
C. 509

b. x – 125 = 524 – 109
Giá trị của x là :
A. 450
B. 540
C. 560

2.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống:
Có 40 bông hoa, cắm vào mỗi lọ 5 bông. Hỏi cắm được bao nhiêu lọ hoa?
A. 6 lọ

B. 7 lọ

C. 8 lọ

3.Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Tìm một số có 3 chữ số,biết chữ số hàn trăm gấp 2 lần chữ số hàng chục .Chữ số
hàn chục gấp 3 lần chữ số hàn đơn vị.
A. 630

B. 631

C. 641

4. Tìm x:
a. x – 248 = 968 – 809

b. x + 235 = 418 + 184

..........................................

....................................

..........................................

....................................

..........................................

....................................

5.Điền dấu các phép tính thích hợp vào chỗ trống giữa các số để có kết quả
đúng.
2.....2......2.......2 =0


...........................
...........................

...............................
...............................

.............................

...............................

Đáp án
1.a.C.x=509
2. 6 lọ S

b, B. x= 540
7 lọ S

8 lọ Đ


3.B.631
4.a.x=407
b.x=367
5.
2+2 – 2 – 2 =0

2×2:2–2=0

2- 2 + 2 – 2 =0

2 : 2 × 2 – 2 =0

2+2:2–2=0

2 × 2 - 2 - 2= 0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×