Tải bản đầy đủ

toán cơ bản và nâng cao lớp 1 đề 10

Đề toán cơ bản lớp 1
Bài 1:Tính:
2 + 3 + 4=

4 + 6 -9 =

8-8+0=

9-5-4=

Bài 2:Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào ô trống
8-4□1+4

7 - 5 □ 10 - 7

0+3□9-6

8-0□0+8

Bài 3:Có thể điền vào ô trống những số nào
8-5<


□ <1+6

4<


□ -2<9

Bài 4:Một xe ô tô chở 10 khách. Đến một bến có 3 người xuống và 2 người lên.
Hỏi trên xe bây giờ có bao nhiêu khách?
Lời giải
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….


Đáp số:
Bài 1:
2 + 3 + 4= 9

4 + 6 -9 =1

8-8+0= 0

9-5-4=0

Bài 2:
8-4<1+4

7 - 5 < 10 - 7

0+3=9-6


8-0=0+8

Bài 3 :Có thể điền vào ô trống những số
8-5<

□ <1+6
4
5
6


Bài 4:Đáp số: 9 khách

4<


5
6

< 9-2


Đề toán nâng cao lớp 1
Bài 1: Tính ( 2 điểm)
8–2+3=

5+5–8=

9–5+3=

7+2–5=

6 + 0 + 3= =

2+5+2=
10 – 2 + 0 =
9–7+1=
Bài 2: Số? (3 điểm)
5+…<2+5

1+…<…+3

8 - …. > … + 2

10 - … = 5 + …

Bài 3: Viết phép tính thích hợp (2 điểm)
=

=

9

7

Bài 4: ( >, <, =) (2 điểm)
5+4…3+5+0

1+5+2…6+3

7–5…6–4+3

2+6–1…4+3

Bài 5: Số? (1 điểm)

Hình bên có …. hình tam giác.

2 + ….. < … + 5
…. – 4 > 5 + ….


Hình bên có …. hình vuông.

Đáp số:
Bài 1:
8 – 2 + 3 =9

5+5–8=2

9 – 5 + 3 =7

2 + 5 + 2 =9
10 – 2 + 0 = 8

7+2–5=4

6 + 0 + 3= 9

9 – 7 + 1 =3
Bài 2:
5 +1 < 2 + 5

1+3<3+3

8-6>6+2

10 - 5 = 5 + 0…

Bài 3: Viết phép tính thích hợp (2 điểm)
7–5<6–4+3
4

+

3

+

5

4

2

= 9

=

7

Bài 4: ( >, <, =) (2 điểm)
5+4>3+5+0
+6–1=4+3
Bài 5:

1+5+2<6+3

2 +2 < 2 + 5
10. – 4 > 5 + 0


Hình bên có 5 hình tam giác.
Hình bên có 5 hình vuông.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×