Tải bản đầy đủ

Hệ thống CNTT trong hoạt động bệnh viện

HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN

Ks. Đặng Thanh Hùng
Trưởng phòng Công Nghệ Thông Tin
Bệnh viện Nhi Đồng 1


NỘI DUNG
A. MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu
2. Vai trò
B. HỆ THỐNG CNTT TRONG BỆNH VIỆN
1. Yêu cầu
2. Các thành phần cơ bản trong hạ tầng CNTT

3. Giới thiệu một số module cơ bản trong HIS
4. Tiếp cận xây dựng phần mềm
C. KHAI THÁC TT HỖ TRỢ QLCL VÀ DỊCH VỤ

1. Ứng dụng trong giám sát và cải tiến chất lượng

2. Xây dựng các dịch vụ trên hạ tầng CNTT


A. MỞ ĐẦU


1. Giới thiệu
a. Thông tin
• Truyền thống

• Công nghệ


b. Hệ thống thông tin trong bệnh viện
1. HIS(Hospital Information System):
Hệ thống thông tin bệnh viện
2. LIS(Laboratory Information System):
Hệ thống thông tin phòng xét nghiệm
3. PACs(Picture Archiving and Communication System):
Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh
4. RIS(Radiology Information System):
Hệ thống thông tin chuẩn đoán hình ảnh

HIMS: Hospital Information Management System


2. Vai trò của CNTT trong bệnh viện
- Là cuộc cách mạng khoa học công nghệ thay đổi toàn diện
các lĩnh vực trong đó có y tế.

- Tiếp cận khoa học kỹ thuật và phương pháp hiện đại.
- Cải tiến chất lượng quản lý và chất lượng khám chữa bệnh
và chất lượng dịch vụ y tế.
Thực tế thế giới và Việt Nam đã và đang đầu tư CNTT

Ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT trong bệnh
viện nói riêng và trong quản lý y tế nói chung là tính
tất yếu khách quan và mang tính thời đại.BHXH VN: Đẩy nhanh triển khai thực hiện Chính phủ điện tử


Thủ tướng Chính phủ: Đẩy nhanh mở rộng bao phủ BHYT và
triển khai hệ thống tin học giám định BHYT – 31/05/2016


HỘI NGHỊ CẤP CAO CNTT VÀ TT 2015


HỘI NGHỊ CẤP CAO CNTT VÀ TT 2016


BYT: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong Quản lý khám chữa bệnh
và thanh toán bảo hiểm y tế theo Nghị quyết 36a


CNTT-TT Việt Nam (VIO) 2016 – Kỷ nguyên số trong chăm sóc
sức khoẻ 24/06/2016


Chính thức triển khai bệnh án điện tử từ 1/1/2018B. HỆ THỐNG CNTT TRONG QUẢN LÝ BỆNH VIỆN


1. Yêu cầu
HIMS: Hospital Information Management System
Đảm bảo kết nối các công việc thành phần ở các bộ phận tạo
môi trường làm việc thỏa:

Công nghiệp hóa
Xã hội hóa
HIMS

Trung tâm hóa
Tiêu chuẩn hóa
Lợi ích chung


2. Thành phần cơ bản trong hạ tầng
CNTT


THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HẠ TẦNG CNTT TRONG BỆNH VIỆN
THÔNG TIN

BẢO MẬT
DV KHÁC
PHẦN MỀM
HỆ THỐNG
PHẦN CỨNG
MẠNG

INTERNET – WEB, CÁC DV MẠNG
VIRUS, BẢO VỆ MÁY TÍNH
BẢO MẬT , AN TOÀN THÔNG TIN
THÔNG TIN CĐHA (RIS/PACs)
THÔNG TIN PHÒNG.XN (LIS)
THÔNG TIN BỆNH VIỆN (HIS)
HỆ ĐiỀU HÀNH MÁY TRẠM
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
HỆ ĐiỀU HÀNH MÁY CHỦ
SAO LƯU VÀ DỰ PHÒNG

LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ TRUNG TÂM
HẠ TẦNG MẠNG, TB ĐẦU CUỐI


2.1. PHẦN CỨNG – MẠNG


Hạ tầng mạng, thiết bị đầu cuốiHệ thống lưu trữ và xử lý trung tâmHệ thống sao lưu dự phòng
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ – SỬ DỤNG

MT: Medical Technology
IT: Information Technology

KAHNES


U T
H TNG
TI BNH
VIN NHI
NG 1

Cỏp quang thit b chuyờn dựng

2010

TT d liu, o húa, tng tỏc(cluster)

2008
M Ô HI NH LOGI C mạ n g v i t ín h bện h v i ện n h i đồ n g 1

Switch
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Desktop
Server4 : D liu nh thuc
Windows 2003 Server
DataBase Server

Cá c khoa

Phòng thu viện phí

Khoa Dợ c - Vật T Y Tế

Desktop

Desktop

Desktop

Desktop

Laptop

Hub

Laptop

Laptop

Thu viện

Phòng TổChức Cá n Bộ

Ngoạ i chẩn

Hub

Nhiu mỏy ch, hot ng c lp

Laptop
Switch

Mng nh thuc

Internet

Desktop

Laptop

(SQL Server 2000)

Hub

Laptop

Cận lâm sàng

Laptop

Hub

Desktop

Hub

Laptop

Hub

Desktop

Desktop

Laptop

Laptop
Switch

Phòng Ti Chí
nh KếTóan
ADSL Router
Main Switch
1000Mbps

1999

NIC1

NIC2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

2 NIC 1000Mbps
Adaptive Load Balancing

ISA Firewall

1

Desktop

Desktop

Laptop
Server3
Server2
Windows 2003 Server
Windows 2003 Server
Internet Service (ISA Server)
DataBase Server
(SQL Server 2000)

Server1
Windows 2003 Server
Files Server
Web, DNS , DHCP Server

Laptop
Switch

Phòng KếHoạ ch Tổ
ng Hợ p

Desktop

Desktop

Laptop

Laptop
Switch
Phòng ChỉĐ ạ o Tuyến

Laptop

Laptop
Switch
Ban Giá m Đ ốc

Hệ thống Server tạ i phòng Vi Tí
nh Trung Tâm

Mt mỏy ch (nhỏy, lp rỏp), n l

1994

BUS
10mbps


Hạ tầng trung tâm dữ liện – BVND1


Hệ thống vận hành liên tục phải làm chủ được công nghệ

Chuyển giao kỹ thuật và vận
hành máy chủ

Chuyển giao kỹ thuật lưu trữ
SAN và Ảo hóa hệ thống


2.2. PHẦN MỀM HỆ THỐNG
Hệ điều hành hệ thống (hệ điều hành máy chủ)Thương mại(Commercial): Windows, MacOS, iOS, …
Miễn phí(OpenSource): UNIX, LINUX,…

Hệ quản trị cở sở dữ liệu (Quản lý dữ liệu DBA)
Thương mại(Commercial): SQL Server,Oracle Server,DB2,…
Miễn phí(OpenSource) : MySQL, PostgreSQL,..

Hệ điều hành máy trạm (Máy làm việc)Thương mại(Commercial): Windows, MacOS, iOS, …
Miễn phí(OpenSource) : RedHat, Ubumtu, CentOS,..

Triển khai mã nguồn mở (OpenSource) cho hệ thống, hệ quản trị CSLD
 giảm chi phí đầu tư bản quyền phần mềm, theo định hướng sử
dụng phần mềm mã nguồn mở.


2.3 THÔNG TIN

2.3.1 PHẦN MỀM QUẢN LÝ(HIS)

Hệ thống liên kết các TT trong quản lý và điều hành BV,
đây là phần rất khó cho các BV trong triển khai thực hiện.

Hạ tầng đủ mạnh
Hệ thống PM khép kín

BỆNH
ÁN
ĐIỆN

Nguồn lực nhân sự

Qui trình, chính sách

TỬ
(Electronic
Medical
Records:
EMR)


2.3 THÔNG TIN(tt)
2.3.2 HỆ THỐNG PACS/RIS
Hệ thống lưu trữ và truyền dữ liệu hình ảnh

Hệ thống có tính năng kỹ thuật cao, chi phí lớn, việc triển
khai đơn giản, vấn đề chính là kết nối với hệ thống HIS,
tăng hiệu quả của hệ thống PACs cần tích hợp hệ thống
hội chẩn, điều trị từ xa(Telemedicine)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×