Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi toán Lớp 5

Họ và tên:…………………………
Điểm

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Lớp:

Lời phê của (thầy) cô giáo

………………………….……

MÔN TOÁN - KHỐI 5
Thời gian: 60 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 ĐIỂM
(Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng)
2

Bài 1: (1đ) : a) 5 km 7 dm
A.

500 007


2

= …………… dm

B. 5 000 007

2

C. 50 000 007

D. 500 000 007

b) 17 tấn 16 kg =…………. ...kg
A.

1 706

Bài 2: (1đ)
A.

B. 1 716

C. 17 016

D. 170 016

a) 8 000 000 mm =..............dam

80

B. 800

C. 8000

D. 80 000

b) 186 000 000 cm =.................km
A. 18 600


B. 1 860

C. 1 806

D. 186

b) Nếu chia cả tử số và mẫu số của phân số cho 2 thì phân số đó như thế
nào
?

A. Tăng 2 lần

B. Giảm 2 lần

C. Không thay đổi


II/ PHẦN TỰ LUẬN: 7 ĐIỂM
Bài 1 : (2 đ) Đặt tính rồi tính :
14 637 + 824 579

837 035 – 34 184

2 067 x 105

13498 : 32

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 2 (2 đ) Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện :

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 3 (2 đ) Một mảnh ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 15 m và bằng 1/3
của chiều dài. Tính chu vi và diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?
Lời giải
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………


ĐÁP ÁN
I/ Phần trắc nghiệm: 3 đ
Bài 1: 1 điểm
a) 0.5 đ Đáp án:D
b) 0.5 đ Đáp án: C
Bài 2: 1 điểm.
a)

0.5 điểm Đáp án: B

b)

0.5 điểm Đáp án: B

Bài 3: 1 điểm
a)

0.5đ Đáp án : C

b)

0.5 đ Đáp án : C

II Phần tự luận: 7
điểm Bài 1:2 điểm
Đặt tính và tính đúng mỗi phép được: 0.5đ
Bài 2: 2 điểm
Biết đổi hỗn số thành phân sốvà tính đúng mỗi phép tính được: 0.5đ
Bài giải
Chiều dài mảnh ruộng hình chữ nhật là:
15 x3 = 45 (m)
Chu vi mảnh ruộng hình chữ nhật là::
(45+15) x2 = 120 (m) (0.5đ)
Diện tích mảnh ruộng hình chữ nhật là
2

45 x15 = 675 (m )
Đáp số: Chu vi: 120 m
Diện tích: 675 m

(0.5đ)
2

(0.5đ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×