Tải bản đầy đủ

PP LUAN VAN THAC SY HANH CHINH CONG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TỪ LIÊM,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
HỌC VIÊN: NGUYỄN THỊ HƯỜNG
GIÁO VIÊN HD: PGS., TS. VŨ TRỌNG HÁCH


CẤU TRÚC LUẬN VĂN
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

Những vấn đề lý luận về thực thi
chính sách ưu đãi người có công

với cách mạng.
Thực trạng thực thi chính sách ưu đãi
người có công với cách mạng trên địa
bàn quận BẮC Từ Liêm, thành phố Hà
Nội.
Phương hướng và giải pháp nâng cao
hiệu quả thực thi chính sách ưu đãi
người có công với cách mạng trên địa
bàn quận BẮC Từ Liêm, thành phố Hà
Nội.

KẾT LUẬN


Lý do chọn đề tài
1. Lịch sử dân tộc ta gắn liền với nhiều cuộc chiến tranh trường kỳ, gian khổ. Để có được
những chiến thắng và đất nước ta được như ngày hôm nay, thì chúng ta không thể không
nói đến những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng giải
phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta là: “Uống nước nhớ nguồn; Ăn quả
nhớ người trồng cây”; nên ngay từ những ngày đầu thành lập nước trong
điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, Đảng, Chính phủ và Bác Hồ đã đặc
biệt quan tâm tới công tác thương binh, liệt sỹ.

3. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khi sự phân hóa xã hội đang ngày càng sâu sắc, các định hướng giá trị của xã hội đang có
những thay đổi thì việc đảm bảo người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng nơi cư trú là cấp
thiết.


Lý do chọn đề tài
4. Trên thực tế, việc thực thi chính sách ưu đãi người có công với cách mạng còn vấp
phải nhiều tồn tại từ nhiều nguyên nhân khác nhau và gây khó khăn, cản trở cho cả
cán bộ, công chức thực hiện chính sách và khó khăn cho người thụ hưởng chính sách.

5. Từ góc độ thực thi chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
cũng còn một số tồn tại cần nghiên cứu, sửa đổi hoàn thiện cả về pháp
luật quy định đối với các chế độ ưu đãi lẫn cơ chế thực hiện.

6. BẮC Từ Liêm là một quận được thành lập mới trên cơ sở Nghị quyết số

132/NQ-CP ngày 7/12/2013 của Chính phủ về việc "Điều chỉnh địa giới hành chính
huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội".


CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ
THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ
CÔNG VỚI CÁCH MẠNG.

1.1
1.2

1.3

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN.
NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ VAI
TRÒ THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU
ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH
MẠNG.
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH
MẠNG.


1.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN.

1.1.1 Khái niệm về chính sách
1.1.2. Khái niệm về chính sách công
1.1.3. Khái niệm về thực thi chính sách công
1.1.4. Khái niệm chính sách ưu đãi
1.1.5. Khái niệm người có công với cách mạng
1.1.6. Khái niệm chính sách ưu đãi người có công với
cách mạng
1.1.7. Khái niệm thực thi chính sách ưu đãi người có
công với cách mạng


1.2. NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ VAI TRÒ THỰC THI
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH
MẠNG.

1.2.1. Nội dung thực thi chính sách ưu đãi người có
công với cách mạng
1.2.2. Quy trình thực thi chính sách ưu đãi người có
công với cách mạng
1.2.3. Vai trò thực thi chính sách ưu đãi người có công
với cách mạng


1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC THI CHÍNH
SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG.

1.3.1. Vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà
nước đối với việc thực hiện chính sách người có công
với cách mạng.
1.3.2. Thể chế pháp luật và chính sách của Nhà nước về
ưu đãi người có công với cách mạng
1.3.3. Điều kiện tài chính và cơ sở vật chất để đảm bảo
thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách
mạng

1.3.4. Phong tục tập quán
1.3.5. Năng lực thực thi của cán bộ, công chức (CBCC)


Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH
SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH
MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BẮC TỪ LIÊM,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2.1
2.2

2.3

KHÁI QUÁT VỀ QUẬN BẮC TỪ
LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỰC
THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA
ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI
NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG.
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CHÍNH
SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG
VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN
QUẬN BẮC TỪ LIÊM.


2.1. KHÁI QUÁT VỀ QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ
HÀ NỘI.
2.1.1. Điều kiện tự nhiên

Bảng 2.1. Số liệu cụ thể của các phường thuộc quận
BẮC Từ Liêm
Diện tích

Dân số

Mật độ dân số

(km2)

(người)

(người/km2)

Phường Đại Mỗ

4.98

24,651

4,950

Phường Trung Văn

2.78

28,886

10,391

Phường Tây Mỗ

6.50

23,453

3,877

Phường Phương Canh

2.61

19,452

7,543

Phường Xuân Phương

2.75

13,532

4,921

Phường Cầu Diễn

1.79

18.040

10,078

Phường Mỹ Đình 1

2.28

26,348

11,556

Phường Mỹ Đình 2

1.97

28,328

14,380

Phường Mễ Trì

4.67

26,156

5,601

Phường Phú Đô

2.39

14,513

6,072

Tên phường


2.1. KHÁI QUÁT VỀ QUẬN BẮC TỪ LIÊM,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
2.1.2. Điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội

Trên địa bàn quận có nhiều khu đô thị hiện đại và các công trình
có ý nghĩa chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đô thị
đã đi vào hoạt động ổn định và đang triển khai thực hiện: Khu đô
thị tại phường Đại Mỗ, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Mễ Trì; Khu liên
hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình; Trung tâm Hội nghị Quốc gia;
Bảo tàng Hà Nội; Trụ sở các cơ quan Trung ương: Bộ Ngoại giao,
Bộ Tài nguyên và môi trường; các trung tâm thương mại lớn của
Thủ đô: The Manor, The Garden, Keangnam đã đi vào hoạt động
có hiệu quả; các trường Đại học, bệnh viện lớn: Đại học Hà Nội,
Bệnh viện Thể thao… là những điều kiện tiếp cận và ứng dụng
khoa học kỹ thuật; 01 cụm công nghiệp vừa và nhỏ, 02 làng nghề
truyền thống: Mễ Trì, Xuân Phương.


2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỰC THI
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ
NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH
MẠNG.
2.2.1. Tình hình về đối tượng người có công với cách
mạng của quận BẮC Từ Liêm

2.2.2. Thực trạng và kết quả thực thi chính sách ưu đãi
người có công với cách mạng tại quận Từ Liêm


2.3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CHÍNH SÁCH
ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TỪ LIÊM.
2.3.1. Ưu điểm và nguyên nhân
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
Đánh giá chung:


Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG
CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN
QUẬN
TỪ
LIÊM,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

3.1

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ
CÔNG VỚI CÁCH MẠNG.

3.2

NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO
HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH
ƯU ĐÃI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC
ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI
CÁCH MẠNG TẠI QUẬN TỪ LIÊM.


3.1. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CHÍNH
SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH
MẠNG.
3.1.1. Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị đối với
người có công

3.1.2. Duy trì và đẩy mạnh công tác chăm sóc người có
công với cách mạng, gắn với đổi mới hoạt động đền ơn
đáp nghĩa

3.1.3. Cải cách hành chính, tập trung vào đơn giản hóa
thủ tục xác nhận trên cơ sở làm rõ trách nhiệm cơ quan,
đơn vị, thủ trưởng


3.1. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CHÍNH
SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH
MẠNG.
3.1.4. Phát huy vài trò của phường đối với công tác
thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng

3.1.5. Đẩy mạnh và phát huy vai trò của các tổ chức
chính trị - xã hội các cấp đối với công tác chăm sóc
người có công với cách mạng


3.2. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU
QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA
ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ
CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TẠI QUẬN TỪ LIÊM.

3.2.1. Giải pháp chung
3.2.2. Giải pháp cụ thể


KẾT LUẬN

Xuyên suốt các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt ,
Đảng, Nhà nước đã luôn coi trọng công tác thực hiện
giải quyết chính sách ưu đãi đối với những người có
công với cách mạng. Từ đó, các cấp, các ngành, các tổ
chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân đã quan tâm
nỗ lực triển khai thực hiện, nhằm tạo điều kiện cho
những người có công với cách mạng được thụ hưởng
đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, các quyền lợi
do Nhà nước đã quy định.


XIN CHÂN THÀNH
CẢM ƠN SỰ THEO DÕI
CỦA HỘI ĐỒNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×