Tải bản đầy đủ

Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Trêng THcs

§a Léc

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy
c« vÒ dù GIê GVG cÊp tØnh

Gi¸o viªn: Hoµng
Träng §¹t


Kim tra bi c:
- Phát biểu định nghĩa hai ph

ơng trình tơng đơng.
- Giải phơng trình: (2x+3).(x2) = 0


Kim tra bi c:
1
1

x+
= 1+
x 1
x 1

Khi giải phơng
trình:
Bạn An giải nh sau: Chuyển các biểu thức
chứa ẩn sang một vế:

1
1
x+

=1
x 1 x 1

Thu gn v trỏi, ta c x = 1
? Giá trị x=1 có phải là nghiệm của phơng
trình hay không? vì sao?


Tit 47: Đ5. phơng trình chứa ẩn ở mẫu
(Tiết 1)

Tiết 1: Tìm hiểu cách giải phơng trình (m
1; 2; 3)
Tiết 2 : 4. áp dng + Luyện tập

Cỏch gii phng trỡnh ny nh th
no?


TiÕt 47 § 5. ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu

1. Ví dụ mở đầu:


2. Tỡm iu kin xỏc nh ca phng trỡnh:


Các em cần
hiểu
Điều kiện xác định của phơng
trình (Viết tắt là ĐKXĐ) là điều
kiện của ẩn để tất cả các mẫu
trong phơng trình đều khác 0.


Ví dụ 1 : Tìm điều kiện xác định của mỗi phương
trình sau :

2x +1
a)
=1
x−2

2
1
b)
= 1+
x −1
x+2


?2. Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình
sau:
x
x+4
a)
=
x −1 x + 1

Giải

3
2x −1
b)
=
−x
x−2 x−2

a) Ta thÊy x – 1 ≠ 0 khi x ≠ 1
vµ x + 1 ≠ 0 khi x ≠ - 1
VËy ®kx® cña ph¬ng trình là x ≠ 1 và x ≠
-1
b/ Ta thấy x-2 ≠ 0 khi x ≠ 2

Vậy ĐKXĐ của phương trình là x – 2 ≠ 0 < => x ≠ 2 .


3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức:
Ví dụ 2 : Giải phương trình

x+2
2x + 3
=
(1)
x
2( x − 2)


3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức :
* Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trình.
Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình
rồi khử mẫu.
Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.
Bước 4(Kết luận): Trong các giá trị cña ẩn tìm
được
ở bước 3, các giái trị thỏa mãn điều kiện xác định
chính là các nghiệm của phương trình đã cho.


Bài 27 Tr22 2 x SGK
5

a,

x+5

Giải cỏc phơng trình sau:

=3

Bài làm

ĐKXĐ của phơng trình là: x -5

2x 5
3.( x + 5)
Quy đồng hai vế của phơng
=
x+5
x+5
trình
Từ đó suy ra: 2x 5 = 3.
(x+5)
2x 5 = 3x +
2x 3x = 15 +
15
5
-x = 20 x = -20

Ta thấy x = -20 thỏa mãn
ĐKXĐ
Kết luận: Vậy tập nghiệm của phơng trình là S


§KX§

Ph¬ng tr×nh
chøa Èn ë
mÉu

C¸c bíc
gi¶i

C¸c mÉu thøc
kh¸c 0
B1
B2
B3

B4

øng dông


Hướng dẫn về nhà:
1. Về nhà học kĩ lý thuyết
2. Nắm vững các bước giải phương trình.
3. Xem kĩ các bài tập giải trên lớp.
4. Bài tập về nhà : Bài 27 ( b, c,d) ; Bài
28 (a,b)
Tr 22 – SGK.


Cảm ơn các thầy cô đã về dự
Chúc các em chăm ngoan
học giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×