Tải bản đầy đủ

Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu


KIÊM TRA

5 x − 2 5 − 3x
=
3
2

Đáp án


KIÊM TRA

Nêu các bước giải phương trình sau :
5 x − 2 5 − 3x
=
3
2


Giá trị tìm được của ẩn khi giải

phương trình có phải lúc nào cũng
là nghiệm của phương trình đã cho
hay không?

4Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu

?1
Giải


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu

?

Bởi vậy khi giải phương trình có chứa ẩn ở
mẫu, ta phải chú ý đến một yếu tố đặc biệt, đó
là điều kiện xác định của phương trình.

Giải


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định của một
phương trình

?

Điều kiện của biến để giá trị
phân thức xác định là gì?


Giải
Điều kiện của biến để giá trị phân
thức xác định là điều kiện của biến
để mẫu thức của phân thức khác
0.

?

Điều kiện xác định của một
phương trình là gì?

Giải
Điều kiện xác định của một
phương trình là điều kiện của
ẩn để tất cả các mẫu trong
phương trình đều khác 0.


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định của 1
phương trình
a) Khái niệm
b) Cách tìm điều kiện xác định
của một phương trình
Bước 1: Cho tất cả các mẫu thức
của phương trình khác 0.
Bước 2: Giải điều kiện trên để tìm x.

Điều kiện xác định của một
phương trình (viết tắt là
ĐKXĐ) là điều kiện của ẩn để
tất cả các mẫu trong phương
trình đều khác⇑
0.
Cách 1:
-Cho tất cả các mẫu thức của
phương trình khác 0.
-Giải điều kiện trên để tìm x.
Cách 2:
-Cho tất cả các mẫu thức của
phương trình bằng 0, tìm x
-ĐKXĐ của phương trình là các
giá trị của x khác các giá trị vừa
tìm được của x ở bước 1.


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định của 1
phương trình
* Khái niệm
* Cách tìm điều kiện xác định của một
phương trình

VD1
:

Giải

- Cho tất cả các mẫu thức của
phương trình khác 0.
- Giải điều kiện trên để tìm x.

VD1
:


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định của
một phương trình

?2

Giải


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định
của một phương trình
BT bổ sung
1

Đ

S

Đ


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định của
một phương trình

Khái niệm về ĐKXĐ
của một phương
trình

Cách tìm ĐKXĐ của
một phương trình

-Cho tất cả các
mẫu thức của phương
trình khác 0.
-Giải

điều

trên để tìm x.

- Cho tất cả các mẫu thức
của phương trình = 0, tìm x
- ĐKXĐ của phương trình
là các giá trị của x khác các

kiện

giá trị vừa tìm được của x ở
bước 1.


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định của một
phương trình
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

VD2
:

?

Điều

kiện

xác

định

của phương trình?


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
VD2
:
(1)

Giải
(1)

?
?
?
?
?

ĐKXĐ

của

phương

trình?
Quy đồng mẫu thức ở
2

vế

của

phương

trình.
Khử mẫu ở 2 vế của
phương trình.
Giải phương trình vừa
nhận được.
Đối chiếu giá trị vừa tìm
được của x với ĐKXĐ rồi
KL nghiệm của PT.


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định của
một phương trình
3. Giải phương trình chứa ẩn
ở mẫu

VD2
:

Cách giải phương trình chứa
ẩn ở mẫu: SGK – 47.

Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:
Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trình.
Bước 2: Quy đồng mẫu 2 vế của phương trình
rồi khử mẫu.
Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.
Bước 4: Kết luận: Trong các giá trị của ẩn tìm
được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn ĐKXĐ
chính là các nghiệm của phương trình đã cho.


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
Cách giải phương trình có mẫu

Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:

nhưng không chứa ẩn ở mẫu:

Bước 1: Tìm ĐKXĐ của phương trình.

+) Quy đồng mẫu thức ở 2 vế

Bước 2: Quy đồng mẫu 2 vế của phương

của PT rồi khử mẫu.

trình rồi khử mẫu.

+) Giải phương trình vừa nhận
được.

Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.
Bước 4: Kết luận: Trong các giá trị của ẩn tìm
được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn ĐKXĐ
chính là các nghiệm của phương trình đã
cho.
So sánh cách giải phương trình chứa ẩn
ở mẫu với cách giải phương trình có mẫu
nhưng không chứa ẩn ở mẫu ta phải
thêm mấy bước? Là những bước nào?


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

G
N
CỦ

CỐ


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định của
một phương trình
3. Giải phương trình chứa ẩn
ở mẫu

Giải

BT27/a

(1)


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện xác định
của một phương trình
3. Giải phương
chứa ẩn ở mẫu
BT27/a

trình

S

BT bổ sung
2

S
Đ


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện
xác định của một
phương trình
3. Giải phương trình
chứa ẩn ở mẫu

S

BT27/a
BT bổ sung
2
BT bổ sung
3

S

Đ


S

S

Đ


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu
2. Tìm điều kiện
xác định của một
phương trình

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
 Học thuộc lí thuyết

3. Giải phương
trình chứa ẩn ở
mẫu

 BTVN: 28; 30; 31; 32 (SGK – 22; 23)
BT 35; 37 – (SBT – 8; 9)
Tiết sau học tiếp phần còn lại.


Tiết 47:
§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU
1. Ví dụ mở đầu

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
2. Tìm điều kiện
xác định của một
 Học thuộc lí thuyết
phương trình
3. Giải phương
trình chứa ẩn ở
mẫuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×