Tải bản đầy đủ

Các bài Luyện tập


1

2

3

4

5

6


Cho hình vẽ:
Các khẳng định sau là đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.

800

TT
1

2
3
4

Khẳng định
Hai đỉnh A và D là hai đỉnh tương ứng

Đúng

x
x

ΔABC=ΔDEF (c-c-c)
Cạnh AB và DF là hai cạnh tương ứng

µ = 80
E

0

Sai

x
x


Cần thêm điều kiện gì để ΔABC=ΔDEF theo trường hợp
bằng nhau c-c-c?


Với hình vẽ bên, trong vở bài tập bạn
Nam làm như sau:

và ΔCDB
ΔCBD có:
Xét ΔABD và
AB = CD (gt)
AD = CB (gt)
BD: cạnh chung


= ΔCDB
ΔCBD (c-c-c)
⇒ ΔABD =
µB

µ
¶2 B
µ
¶ (hai góc
tương
ứng) ứng)
⇒⇒B

B

(hai
góc
tương
D
=
1 1B=
1
1
2
· của ABC
·

chúng

vị
trí
so
le
trong
ABC
=>
BD
không

tia
phân
giác
=> BD là tia phân giác của
=> AB//CD

Em có nhận xét gì về bài làm của bạn?


CHÚC
MỪNG
BẠNlµ
PhÇn
quµ
cña b¹n
ĐÃ trµng
NHẬNph¸o
ĐƯỢC
mét
tay
PHẦNcña
QUÀc¶MAY
líp MẮN


Bài 1: Cho hình vẽ bên
·
a) Chứng minh: ·AMN = BMN
MN là tia phân giác của góc AMB
b) Gọi I là trung điểm của đoạn
thẳng AB.
Chứng minh: ∆ANI = ∆BNI
c) Chứng minh:NI ⊥ AB

NI ⊥ AB


I

·
NIA
= 900·
·
NIA
= NIB∆ANI = ∆BNI (c − c − c )Bài 1: Cho hình vẽ bên
·
a) Chứng minh: ·AMN = BMN
b) Gọi I là trung điểm của đoạn
thẳng AB.

Chứng minh: ∆ANI = ∆BNI
c) Chứng minh:NI ⊥ AB
d) Chứng minh: 3 điểm M, N, I
thẳng hàng.
I
Gợi ý d):

Cách 1:

NI ⊥ AB 
 ⇒ 3 điểm M, N, I thẳng hàng
MI ⊥ AB 

Cách 2:

·

MN là tia phân giác AMB
 ⇒3 điểm M, N, I thẳng hàng
·
MI là tia phân giác AMB



Bài 2: Cách vẽ tia phân giác của một góc


Củng cố :
KIẾN THỨC CẦN NẮM KHI LÀM
BÀI TẬP :
Cm: tia
phân
Hai
Từ hai tam
Hai
giác của
tam
giác có:
góc
một góc
giác
tương
3 cạnh
bằng
Cm: hai
ứng
tương ứng
nhau
đường
bằng
bằng
trườn
thẳng song
nhau
nhau
g hợp
song (nếu
c-c-c
cặp góc
nhau
Cm:bằng
Hai đường

ở vò trí SLT)

thẳng vng góc

(nếu như cặp góc bằng
nhau ở vị trí kề bù)


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Vẽ tia phân giác của một góc bằng compa và
thước thẳng.

2. Làm bài tập 22; 23 tiết sau tiếp tục luyện tập
Chứng minh 3 điểm M, I, N thẳng hàng theo gợi ý
(Bài 1d)


Hãy chỉ ra cặp tam giác bằng nhau trên hình vẽ và hãy
cho biết các đỉnh tương ứng, các góc tương ứng?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×