Tải bản đầy đủ

Các bài Luyện tập

ChTuoyåeânañùeà

GD


KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài tập: Tính số đo x; y; z ở các hình dưới đây:
E

A

750

A
z

900

650

400


F

x

M

y

400

B

C

B

Hình 1

Hình 2

x = 400

y = 500

Tam giác nhọn

400

Tam giác vuông

C

Hình 3
z = 1000
Tam giác tù


TIẾT 19


LUYỆN TẬP


I. KiÕn thøc c¬ b¶n:
1. Định lý: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800.
2. Định nghĩa: Tam giác vuông là tam giác có một góc
vuông.
3. Định lý: Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn
phụ nhau.
4. Định nghĩa: Góc ngoài của một tam giác là góc kề
bù với một góc của tam giác ấy.
5. Định lý: Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng
của hai góc trong không kề với nó.


TIẾT 19

LUYỆN TẬP

I- Kiến thức cơ bản:
II- Bài tập:
1- Bài tập1(Bài 6/T109 SGK) Tìm số đo x ở các hình sau:
A

M
x

1

D

2

E
250

x

C

B

Hình 56

600
N

I
Hình 57

P


TIẾT 19

LUYỆN TẬP

I- Kiến thức cơ bản:
II- Bài tập:
1- Bài tập1(Bài 6/T109 SGK)
2- Bài tập2(Bài 7/T109 SGK)
Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC
H thuộc BC)
a, Tìm các cặp góc phụ nhau trong hình vẽ.
b, Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ

(


TIẾT 19

LUYỆN TẬP

I- Kiến thức cơ bản:
II- Bài tập:

A

1- Bài tập1(Bài 6/T109 SGK)
2- Bài tập2(Bài 7/T109 SGK)
Cho tam giác ABC vuông
tại A. Kẻ AH vuông góc với
BC ( H thuộc BC)
a, Tìm các cặp góc phụ
nhau trong hình vẽ.
b, Tìm các cặp góc nhọn
bằng nhau trong hình
vẽ

1

B

H

2

C

a,Các cặp góc phụ nhau: A1 và A2;
B và C ; B và A1 ; C và A2
b,Các cặp góc nhọn bằng nhau:
C = A1;
B = A2


KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài tập: Tính số đo x; y; z ở các hình dưới đây:
m
A
z
400

400

B

C

Hình 3
z = 1000

Tính góc CAm?


TIẾT 19

LUYỆN TẬP

I- Kiến thức cơ bản:
II- Bài tập:
1- Bài tập1(Bài 6/T109 SGK)
2- Bài tập2(Bài 7/T109 SGK)
3- Bài tập3(Bài 8/T109 SGK)
Cho tam giác ABC có B = C = 400 . Gọi Ax là tia phân giác
của góc ngoài ở đỉnh A. Hãy chứng tỏ rằng Ax // BC
y
A

x

1
2

B

400

400

C


HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

- HỌC KĨ LẠI CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA BÀI
- LÀM CÁC BÀI: 8, 9 ( SGK-T109)
- LÀM BÀI TẬP 5-10 (SBT-T138).
- ĐỌC TRƯỚC BÀI: HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU


Xin
c¸m
¬n
Chóc C¸c thÇy gi¸o,
c¸c

gi¸othÇy,
vµ c¸c c«
em
häcgi¸o
sinh m¹nh
kháe
vµ c¸c
em häc sinh!
1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×