Tải bản đầy đủ

Các bài Luyện tập

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Môn: Hình học 7
Tiết 26: LUYỆN TẬP

GV thùc hiÖn: Nguyễn Thị


KIỂM TRA BÀI CU:
1) Phát biểu tính chất về trường hợp bằng nhau thứ hai của tam
giác cạnh – góc – cạnh?
2) Cho hình vẽ:
Cần thêm điều kiện gì để:
∆ABM = ∆ECM(c.g.c) ?

Trả lời:
Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh
và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
∆ ABM và ∆ ECM
Khi chứng có:
minh hai tam giác bằng nhau theo

·= MC
· cạnh (hai
trường
hợp
– góc
– cạnh
cần chú ý điều gì?
AMB
= (gt)
CME
góc
đối đỉnh)
BM
Cần thêm: MA = ME
Thì: ∆ABM = ∆ECM(c.g.c)


Tiết 26: LUYỆN TẬP
Bài 27: Thêm một điều kiện nào để hai tam giác trong mỗi hình vẽ
dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh.
H. 86

H. 88

∆ABC = ∆ADC
∆ ABC và ∆ADC

có:
AC:(gt)
cạnh chung
AB = AD
·
·
Cần thêm: BAC
= DAC
Thì: ∆ABC = ∆ADC(c.g.c)

∆CAB = ∆DBA

∆ CAB và ∆DBA

·
·
CAB
= DBA
= 900
có: AB cạnh chung (gt)
Cần thêm: AC = BD
Thì ∆CAB = ∆DBA(2.c.g.v)


Tiết 26: LUYỆN TẬP
Bài 28:
Trên hình 89 có các tam giác nào bằng nhau?
A

B

60
0

N

K
D

C

8

00

4
0 0

M
E

Hình 89

60
0

P


Bài 26: Xét bài toán: Cho tam giác ABC, M là trung điểm
của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA.
A
Chứng minh AB // CE.

Hãy sắp xếp lại năm câu
sau đây một cách hợp lí để
giải bài toán trên:

GT
KL

1/ MB = MC (gt)

·
·
(2 góc đối đỉnh)
AMB
= ECM
MA = ME (gt)
2/ Do đó ∆AMB = ∆EMC (c.g.c)

·
·
= MEC
⇒ AB / /CE
3/ MAB
( có 2 góc bằng nhau ở vị trí so le trong)

·

·

4/ ∆AMB = ∆EMC ⇒ MAB = MEC
( 2 góc tương ứng)
5/

∆ AMB và ∆ EMC có:

∆ABC

MB =MC
MA =ME B
AB // CD

M

C

E


Bài 26: Xét bài toán: Cho tam giác ABC, M là trung điểm
của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA.
A
Chứng minh AB // CE.
Hãy sắp xếp lại năm câu sau
đây một cách hợp lí để giải
bài toán trên:

GT

KL

1/ MB = MC (gt)

·
·
(2 góc đối đỉnh)
AMB
= ECM
MA = ME (gt)
2/ Do đó ∆AMB = ∆EMC (c.g.c)

·
·
= MEC
⇒ AB / /CE
3/ MAB
( có 2 góc bằng nhau ở vị trí so le trong)

·

·

4/ ∆AMB = ∆EMC ⇒ MAB = MEC
( 2 góc tương ứng)
5/

∆ AMB và ∆ EMC có:

∆ABC

MB =MC
MA =ME

B

AB // CD
Chứng minh:

M

C

E


Bài 29: Cho góc xAy, lấy điểm B trên Ax, điểm D trên tia Ay sao
cho AB = AD. Trên tia Bx lấy điểm E, trên tia Dy lấy điểm C sao
∆ = ADE

cho BE = DC. Chứng minh rằng: ABC

GSP


DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN
- Xem lại hai trường hợp bằng nhau của tam giác.

- Làm bài tập 30, 31, 32 (SGK).
- Làm bài tập 40, 42, 43 (SBT)

Hướng dẫn: Bài 31

GSPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×